สรีรวิทยาของพืช

Plant Physiology

.1 เข้าใจเกี่ยวกับความหมายความสำคัญและขอบเขตของสรีรวิทยาของพืช
1.2 เข้าใจเกี่ยวกับเซลล์และองค์ประกอบของเซลล์พืชที่เกี่ยวข้องกับเมแทบอลิซึม
1.3 เข้าใจเกี่ยวกับสารประกอบที่เกี่ยวข้องกับเมแทบอลิซึม
1.4 เข้าใจกระบวนการเมแทบอลิซึมของพืช เช่น การหายใจ การสังเคราะห์แสง
1.5 เข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญและหน้าที่ของธาตุอาหารต่าง ๆ ในพืช ตลอดจนกระบวนการตรึงไนโตรเจนของพืช
1.6 เข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างพืชกับน้ำ  ในเรื่องการดูดน้ำการลำเลียงน้ำและการคายน้ำ
1.7 เข้าใจเกี่ยวกับสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
1.8 เข้าใจเกี่ยวกับการเจริญเติบโตและการพัฒนาของพืช
ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยเหมาะสมกับสภาวะกาลปัจจุบัน
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ * วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการประเมินผล
ไม่มีข้อมูล