ข้อมูลอาจารย์

ณพัธ นรินทร์รัตน์

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 16 พ.ค. 2560
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Veterinary
  สาขา : สัตวแพทยศาสตร์
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ