ข้อมูลอาจารย์

บุญชัย แก้ววิเชียร

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 17 มี.ค. 2546
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : บริหารธุรกิจบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Basic / broad general programmes
  สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยสยาม
  ประเทศ : ไทย

 • 28 ต.ค. 2554
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Basic / broad general programmes
  สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ