ข้อมูลอาจารย์

พงษ์พิพัฒน์ เสน่ห์ดี

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 4 มี.ค. 2556
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : Bachelor of Business Administration
  กลุ่มสาขา : Travel, tourism and leisure
  สาขา : การท่องเที่ยว
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยพะเยา
  ประเทศ : ไทย

 • 19 ธ.ค. 2560
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Travel, tourism and leisure
  สาขา : การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยพะเยา
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ