ข้อมูลอาจารย์

รชวดี พันธุ์นิติภูมิ

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 4 มิ.ย. 2553
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Travel, tourism and leisure
  สาขา : การท่องเที่ยว
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  ประเทศ : ไทย

 • 30 มิ.ย. 2559
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : Master of Management
  กลุ่มสาขา : Travel, tourism and leisure
  สาขา : การท่องเที่ยว
  สถานที่ศึกษา : Chongqing Technology and Business University
  ประเทศ : สาธารณรัฐประชาชนจีน

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ