ข้อมูลอาจารย์

นครินทร์ เจริญสุข

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 24 ก.ย. 2549
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Building and civil engineering
  สาขา : วิศวกรรมก่อสร้าง
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  ประเทศ : ไทย

 • 26 มี.ค. 2550
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Building and civil engineering
  สาขา : โยธา
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ