ข้อมูลอาจารย์

ปรียานุช ดีพรมกุล

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 17 ส.ค. 2555
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : บริหารธุรกิจบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Management and administration
  สาขา : การจัดการ
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  ประเทศ : ไทย

 • 25 เม.ย 2557
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Management and administration
  สาขา : บริหารธุรกิจ
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ