ข้อมูลอาจารย์

เริงนภรณ์ โม้พวง

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 13 มิ.ย. 2531
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Education science
  สาขา : การสอนเคมี
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ประเทศ : ไทย

 • 11 มี.ค. 2554
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : การศึกษาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Biology and biochemistry
  สาขา : เคมี-ชีววิทยา
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ