ข้อมูลอาจารย์

ประพนธ์ โพธิ์อ่อน

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 19 ต.ค. 2533
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : ครุศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Education science
  สาขา : การบริหารการศึกษาอุตสาหกรรม
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ