ข้อมูลอาจารย์

ลลิตพรรณ จรรย์สืบศรี

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 15 พ.ย. 2524
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : นิติศาสตรบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Law
  สาขา : ไม่ระบุ (ในกรณีที่เข้ามาใหม่ยังไม่ได้ระบุสาขาวิชา)
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ประเทศ : ไทย

 • 15 ต.ค. 2550
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : นิติศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Law
  สาขา : ไม่ระบุ (ในกรณีที่เข้ามาใหม่ยังไม่ได้ระบุสาขาวิชา)
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ