ข้อมูลอาจารย์

มนตรี เลากิตติศักดิ์

ข้อมูลอาจารย์ ย้อนกลับ

ประวัติการศึกษา

 • 4 มิ.ย. 2542
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  หลักสูตร : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Training for teachers of vocational subjects
  สาขา : อาชีวศึกษา
  สถานที่ศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ประเทศ : ไทย

 • 24 มี.ค. 2525
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  หลักสูตร : ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต
  กลุ่มสาขา : Fine arts
  สาขา : ศิลปอุตสาหกรรม
  สถานที่ศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
  ประเทศ : ไทย

รายวิชาที่สอนออนไลน์


รายวิชาที่รับผิดชอบ