รายละเอียดหลักสูตร

บธ.บ.(การจัดการ/การตลาด/ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์)และ บช.บ.การบัญชี / -

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร