รายละเอียดหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ / Bachelor of Engineering Program in Logistics

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 148 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตกบังคับ 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตกเลือก 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันออกบังคับ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันออกเลือก 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 112 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 38 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 53 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 21 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3
13062001 จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology
3 (3-0-6)
13062002 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
13062003 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development Techniques
3 (3-0-6)
13062005 จิตวิทยาองค์การ
Organizational Psychology
3 (3-0-6)
13062010 ศาสนาเปรียบเทียบ
Comparative Religions
3 (3-0-6)
13062011 พระพุทธศาสนา
Buddhist Religion
3 (3-0-6)
13062012 พื้นฐานอารยธรรมไทย
Foundation of Thai Civilization
3 (3-0-6)
13062013 ไทยศึกษา
Thai Studies
3 (3-0-6)
13062015 อารยธรรมเปรียบเทียบ
Comparative Civilizations
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3
22000004 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Thinking and Making Decision Scientifically
3 (3-0-6)
22000005 โลกทัศน์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Science Vision and Technology
3 (3-0-6)
22000006 โลกและปรากฏการณ์
Earth Phenomenon
3 (3-0-6)
22000007 วิทยาศาสตร์กับชีวิต
Science and Life
3 (3-0-6)
22000008 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
22000009 สารพิษในชีวิตประจำวัน
Toxic Substances in Daily Life
3 (3-0-6)
22000010 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2
13021001 พลศึกษา
Physical Education
2 (1-2-3)
13021003 แบดมินตัน
Badminton
2 (1-2-3)
13021006 ฟุตบอล
Football
2 (1-2-3)
13021009 ว่ายน้ำ
Swimming
2 (1-2-3)
13021027 ฟุตซอล
Futsal
2 (1-2-3)
13022001 นันทนาการ
Recreation
2 (1-2-3)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 2
13061008 เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sufficiency Economic for Sustainable Development
2 (2-0-4)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 2
13061001 มนุษย์กับสังคม
Man and Society
3 (3-0-6)
13061002 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
13061005 สังคมวิทยาเมือง
Urban Sociology
3 (3-0-6)
13061006 บัณฑิตคุณภาพ
Quality Graduates
3 (3-0-6)
13061010 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
Society and Environment
3 (3-0-6)
13061011 ชุมชนกับการพัฒนา
Community and Development
3 (3-0-6)
13061015 สังคมกับเศรษฐกิจ
Society and Economy
3 (3-0-6)
13061016 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
General Economics
3 (3-0-6)
13061017 สังคมกับการปกครอง
Society and Government
3 (3-0-6)
13061018 การเมืองกับการปกครองของไทย
Thai Politics and Government
3 (3-0-6)
13061019 การเมืองไทยร่วมสมัย
Comtemporary of Thai Politics
2 (2-0-4)
13061021 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
International Relations
2 (2-0-4)
13061022 เหตุการณ์ปัจจุบันของโลก
World Today
2 (2-0-4)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตกบังคับ 9
13031101 ภาษาอังกฤษ 1
English 1
3 (3-0-6)
13031102 ภาษาอังกฤษ 2
English 2
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13031101 ภาษาอังกฤษ 1 3 (3-0-6)
13031203 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Use
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13031102 ภาษาอังกฤษ 2 3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตกเลือก 3
13031004 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
English for Career
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13031203 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 3 (3-0-6)
13031005 ภาษาอังกฤษเทคนิค
Technical English
3 (3-0-6)
13031006 สนทนาภาษาอังกฤษ 1
English Conversation 1
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13031203 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 3 (3-0-6)
13031007 สนทนาภาษาอังกฤษ 2
English Conversation 2
3 (3-0-6)
13031008 การอ่าน 1
Reading 1
3 (3-0-6)
13031009 การอ่าน 2
Reading 2
3 (3-0-6)
13031010 การเขียน 1
Writing 1
3 (3-0-6)
13031012 ภาษาอังกฤษสำหรับการเดินทาง
English for Travel
3 (3-0-6)
13031013 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายทางวิชาการ
English for Academic Purposes
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13031203 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 3 (3-0-6)
13031014 การอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ
Reading English Newspaper
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13031203 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันออกบังคับ 3
13042001 ภาษาจีนพื้นฐาน 1
Foundation Chinese 1
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันออกเลือก 3
13044001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
3 (3-0-6)
13044002 ภาษาเพื่อการสืบค้น
Language for Retrieval
3 (3-0-6)
13044003 ภาษากับการพัฒนาความคิด
Language and Thinking Development
3 (3-0-6)
13044004 การใช้ภาษาเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์
Thai Usage for Advertise
3 (3-0-6)
13044005 เทคนิคการเขียนรายงานทางวิชาชีพ
Professional Report Writing
3 (3-0-6)
13044006 การเขียนเชิงสร้างสรรค์
Creative Writing
3 (3-0-6)
13044007 การพูดและการเขียนทางวิชาชีพ
Speaking and Writing for Careers
3 (3-0-6)
13044008 การพูดทางวิชาชีพ
Speaking for Specific Purposes
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 112
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 38
22012105 แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร
Calculus 1 for Engineers
3 (3-0-6)
22012106 แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร
Calculus 2 for Engineers
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22012105 แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
22012205 แคลคูลัส 3 สำหรับวิศวกร
Calculus 3 for Engineers
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22012106 แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
22021106 เคมีสำหรับวิศวกร
Chemistry for Engineers
3 (3-0-6)
22021107 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร
Chemistry Laboratory for Engineers
1 (0-3-2)
Prerequisite or Corequisite : 22021106 เคมีสำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
22051102 ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร
Physics 1 for Engineers
3 (3-0-6)
22051103 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร
Physics 1 for Engineers Laboratory
1 (0-3-3)
Prerequisite or Corequisite : 22051102 ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
30010101 เขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing
3 (2-3-5)
30010102 กลศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Mechanics
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22051102 ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
30010103 วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials
3 (3-0-6)
30010104 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programming
3 (2-3-5)
31073202 อุณหพลศาสตร์
Thermodynamics
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22012105 แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
32080202 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า
Fundamentals of Electrical Engineering
3 (2-3-6)
34062202 สถิติวิศวกรรม
Engineering Statistics
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 53
34081204 การจำลองแบบปัญหา
Simulation Modeling
3 (2-3-5)
Prerequisite : 34062202 สถิติวิศวกรรม 3 (3-0-6)
34081309 วิศวกรรมระบบ
System Engineering
3 (3-0-6)
34081310 การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า
Inventory and Warehouse Management
3 (2-3-5)
Prerequisite : 34081204 การจำลองแบบปัญหา 3 (2-3-5)
34081311 การเตรียมพร้อมสหกิจศึกษา
Pre - Cooperative Education
1 (0-3-1)
34081312 สัมมนาวิศวกรรมโลจิสติกส์
Logistics Engineering Seminar
1 (0-3-1)
34081314 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
Logistics and Supply Chain Management
3 (3-0-6)
34081415 สหกิจศึกษาสำหรับวิศวกรรมโลจิสติกส์
Logistics Engineering Co-operative Education
6 (0-40-0)
Prerequisite : 34081311 การเตรียมพร้อมสหกิจศึกษา 1 (0-3-1)
34081499 โครงงานวิศวกรรมโลจิสติกส์
Logistics Engineering Project
3 (0-9-6)
Prerequisite : 34081312 สัมมนาวิศวกรรมโลจิสติกส์ 1 (0-3-1)
34082102 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์
Information Technology for Logistics
3 (2-3-5)
34082203 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Economic
3 (3-0-6)
34082205 การวิจัยดำเนินงาน
Operation Research
3 (3-0-6)
34082313 การบริหารการจัดซื้อ
Purchasing Management
3 (3-0-6)
34082416 การจัดการการผลิตและปฎิบัติการ
Production and Operation Management
3 (3-0-6)
34083101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
Introduction to Business Operation
3 (3-0-6)
34083417 การจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
Strategic Management for Logistics and Supply Chain
3 (3-0-6)
34085206 การออกแบบระบบขนถ่ายวัสดุ
Design of Material Handling System
3 (2-3-5)
34085307 การออกแบบการขนส่งและการกระจายสินค้า
Freight Transport Distribution and Design
3 (2-3-5)
Prerequisite : 34082205 การวิจัยดำเนินงาน 3 (3-0-6)
34085308 การออกแบบระบบขนส่งสำหรับโลจิสติกส์
Logistics Transportation System Design
3 (3-0-6)
Prerequisite : 34081204 การจำลองแบบปัญหา 3 (2-3-5)
Prerequisite : 34082205 การวิจัยดำเนินงาน 3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 21
34081305 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์
Legal Aspects for Logistics
3 (3-0-6)
34081407 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระหว่างประเทศ
Global Logistics and Supply Chain Management
3 (3-0-6)
Prerequisite : 34081314 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3 (3-0-6)
34081409 การจัดการโซ่อุปทานเชิงนิเวศน์
Lean and Green Supply Chain Management
3 (3-0-6)
34081411 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมโลจิสติกส์
Selected Topics in Logistics Engineering
3 (3-0-6)
34081412 การศึกษาปัญหาเฉพาะทางวิศวกรรมโลจิสติกส์
Selected Problem in Logistics Engineering
3 (2-3-5)
34081413 การเป็นผู้ประกอบการ
Entrepreneurship
3 (3-0-6)
34082201 การออกแบบและวางผังโรงงานอุตสาหกรรม
Industrial Plan Layout and Design
3 (2-3-5)
34082303 การควบคุมคุณภาพในระบบโลจิสติกส์
Quality Control in Logistics
3 (3-0-6)
Prerequisite : 34062202 สถิติวิศวกรรม 3 (3-0-6)
34082304 วิศวกรรมความปลอดภัย
Safety Engineering
3 (3-0-6)
34082406 การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรมและงบประมาณ
Industrial Cost Analysis and Budgeting
3 (3-0-6)
Prerequisite : 34082203 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 3 (3-0-6)
34083408 ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร
Enterprise Resource Planning
3 (2-3-5)
34083410 ระบบจัดการฐานข้อมูลเพื่องานโลจิสติกส์
Database System for Logistics
3 (2-3-5)
Prerequisite : 30010104 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 (2-3-5)
34084202 ระบบบรรจุภัณฑ์สาหรับโลจิสติกส์
Packing System for Logistic
3 (2-3-5)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร


เขตพื้นที่: เชียงราย
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา
อาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมอุตสาหการ
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมอุตสาหการ
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมอุตสาหการ