รายละเอียดหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล / Master of Engineering Program in Mechanical Engineering

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 27 หน่วยกิต
- วิชาบังคับร่วม 27 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก 9 หน่วยกิต
- วิชาเลือกทั่วไป 9 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาบังคับ 27
- วิชาบังคับร่วม 27
30019501 วิธีทางคณิตศาสตร์วิศวกรรม
Methods of Engineering Mathematics
3 (3-0-6)
31071502 ทฤษฎีทางวิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Engineering Theory
3 (3-0-6)
31071503 การออกแบบเชิงแนวคิดในงานวิศวกรรมเครื่องกล
Mechanical Engineering Conceptual Design
3 (3-0-6)
31071504 คอมพิวเตอร์ช่วยงานวิศวกรรมเครื่องกล
Computer Aided Mechanical Engineering
3 (2-3-5)
31079501 การบริหารโครงการวิศวกรรม
Engineering Project Management
2 (2-0-6)
31079502 การเรียนรู้ปัญหาจากประสบการณ์อุตสาหกรรม
Problem Based Learning from Industrial Experience
1 (0-3-0)
31079599 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท
Master Thesis
12 (0-36-0)
(2) หมวดวิชาเลือก 9
- วิชาเลือกทั่วไป 9
31071505 วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ในงานวิศวกรรม
Finite Element Method in Engineering
3 (3-0-6)
Prerequisite : 30019501 วิธีทางคณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 (3-0-6)
31071506 การคำนวณพลศาสตร์ของไหล
Computational Fluid Dynamics
3 (3-0-6)
31072501 การออกแบบและวิเคราะห์เครื่องจักรกล
Machine Design and Analysis
3 (3-0-6)
Prerequisite : 31071503 การออกแบบเชิงแนวคิดในงานวิศวกรรมเครื่องกล 3 (3-0-6)
31072502 การทดสอบและการประเมินเครื่องจักรกล
Machine Testing and Evaluation
3 (2-3-5)
31072503 กลศาสตร์ของแข็งขั้นสูง
Advanced Mechanics of Solids
3 (3-0-6)
31072504 พฤติกรรมเชิงกลของวัสดุ
Mechanical Behavior of Materials
3 (3-0-6)
31072505 กระบวนการผลิตขั้นสูง
Advanced Manufacturing Processes
3 (3-0-6)
31072506 ระบบการผลิตขั้นสูง
Advanced Manufacturing Systems
3 (3-0-6)
31072507 การออกแบบเครื่องมือ
Tools Design
3 (3-0-6)
31072508 การออกแบบเครื่องมือกล
Machine Tools Design
3 (3-0-6)
31072509 กระบวนการผลิตพอลิเมอร์
Polymer Processing
3 (3-0-6)
31072510 การออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก
Plastic Mold Design
3 (3-0-6)
31072511 การจำลองและการวิเคราะห์กระบวนการแปรรูปวัสดุ
Material Processing Modeling and Analysis
3 (3-0-6)
31072598 หัวข้อเลือกทางการออกแบบและวิศวกรรมเครื่องจักร
Selected Topic in Design and Machinery Engine
3 (3-0-6)
31073501 การออกแบบระบบความร้อน
Design of Thermal System
3 (3-0-6)
31073502 กลศาสตร์ของไหลขั้นสูง
Advanced Mechanics of Fluids
3 (3-0-6)
31073503 อุปกรณ์ทางความร้อนในงานวิศวกรรม
Thermal Equipments in Engineering
3 (3-0-6)
31073504 ระบบการทำความเย็นและปรับอากาศ
Refrigeration and Air Conditioning System
3 (3-0-6)
31073505 พลังงานชีวภาพ
Bio-energy
3 (3-0-6)
31073506 พลังงานแสงอาทิตย์
Solar Energy
3 (3-0-6)
31073507 เทคโนโลยีการอบแห้ง
Drying Technology
3 (3-0-6)
31073508 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขในการถ่ายเทความร้อน
Numerical Analysis in Heat Transfer
3 (3-0-6)
31073509 ปรากฎการณ์การถ่ายโอน
Transport Phenomena
3 (3-0-6)
31073598 หัวข้อเลือกทางการออกแบบและวิศวกรรมความร้อน
Selected Topic in Design and Thermal Engineering
3 (3-0-6)
31074501 พลศาสตร์ขั้นสูง
Advanced Dynamics
3 (3-0-6)
31074502 การสั่นสะเทือนเชิงกลขั้นสูง
Advanced Mechanical Vibration
3 (3-0-6)
31074503 การวิเคราะห์โมดัล
Modal Analysis
3 (2-3-5)
31074504 การควบคุมอัตโนมัติขั้นสูง
Advanced Automatic Control
3 (3-0-6)
31074505 การจำลองและวิเคราะห์ระบบพลศาสตร์
Dynamic System Modeling and Analysis
3 (3-0-6)
31074598 หัวข้อเลือกทางการออกแบบและวิศวกรรมการผลิต
Selected Topic in Design and Manufacturing Engineering
3 (3-0-6)
31075501 การเผาไหม้
Combustion
3 (3-0-6)

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร


เขตพื้นที่: เชียงใหม่
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ประจำหลักสูตร สหวิทยาการ