รายละเอียดหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร / Bechelor of Engineering Program in Food Engineering

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 148 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ 7 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-ภาษาไทย 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-ภาษาอังกฤษบังคับ 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-ภาษาอังกฤษเลือก 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 112 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 27 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 46 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ฯ-คณิตศาสตร์ 12 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ฯ-วิทยาศาสตร์ 12 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ 7
13061001 มนุษย์กับสังคม
Man and Society
3 (3-0-6)
13061008 เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sufficiency Economy for Sustainable Development
2 (2-0-4)
13061009 สันติศึกษา
Peace Studies
2 (2-0-4)
13061010 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
Society and Environment
3 (3-0-6)
13061019 การเมืองไทยร่วมสมัย
Comtemporary of Thai Politics
2 (2-0-4)
13061022 เหตุการณ์ปัจจุบันของโลก
World Today
2 (2-0-4)
13062001 จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology
3 (3-0-6)
13062002 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
13062003 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development Techniques
3 (3-0-6)
13062005 จิตวิทยาองค์การ
Organizational Psychology
3 (3-0-6)
13062006 ปรัชญาเบื้องต้น
Introduction to Philosophy
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2
13021001 พลศึกษา
Physical Education
2 (1-2-3)
13021003 แบดมินตัน
Badminton
2 (1-2-3)
13021004 เทนนิส
Tennis
2 (1-2-3)
13021006 ฟุตบอล
Football
2 (1-2-3)
13021007 บาสเกตบอล
Basketball
2 (1-2-3)
13021014 วอลเล่ย์บอล
Volleyball
2 (1-2-3)
13022001 นันทนาการ
Recreation
2 (1-2-3)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3
22000001 สถิติพื้นฐาน
Fundamental Statistics
3 (3-0-6)
22000002 คณิตศาสตร์และสถิติกับชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
22000003 คณิตศาสตร์เทคโนโลยี
Technology Mathematics
3 (2-2-5)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 3
22000007 วิทยาศาสตร์กับชีวิต
Science and Life
3 (3-0-6)
22000009 สารพิษในชีวิตประจำวัน
Toxic Substances in Daily Life
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-ภาษาไทย 3
13044001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
3 (3-0-6)
13044002 ภาษาเพื่อการสืบค้น
Language for Retrieval
3 (3-0-6)
13044005 เทคนิคการเขียนรายงานทางวิชาชีพ
Professional Report Writing
3 (3-0-6)
13044007 การพูดและการเขียนทางวิชาชีพ
Speaking and Writing for Careers
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-ภาษาอังกฤษบังคับ 9
13031101 ภาษาอังกฤษ 1
English 1
3 (3-0-6)
13031102 ภาษาอังกฤษ 2
English 2
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13031101 ภาษาอังกฤษ 1 3 (3-0-6)
13031203 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Use
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13031102 ภาษาอังกฤษ 2 3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-ภาษาอังกฤษเลือก 3
13031004 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
English for Career
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13031203 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 3 (3-0-6)
13031005 ภาษาอังกฤษเทคนิค
Technical English
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13031203 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 3 (3-0-6)
13031006 สนทนาภาษาอังกฤษ 1
English Conversation 1
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13031203 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 112
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 27
31072101 สถิตยศาสตร์
Statics
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22051102 ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
31072203 กลศาสตร์วัสดุ
Mechanics of Materials
3 (3-0-6)
Prerequisite : 31072101 สถิตยศาสตร์ 3 (3-0-6)
31073202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1
Thermodynamics 1
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22012105 แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
31073204 กลศาสตร์ของไหล 1
Fluid Mechanics 1
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22012105 แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
31074202 พลศาสตร์
Dynamics
3 (3-0-6)
Prerequisite : 31072101 สถิตยศาสตร์ 3 (3-0-6)
31079101 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม 1
Basic Engineering Training 1
3 (1-6-5)
32070101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programming
3 (2-3-6)
34070101 เขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing
3 (2-3-6)
34072201 วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 46
31072306 การออกแบบเครื่องจักรกล 1
Machine Design 1
3 (3-0-6)
Prerequisite : 31072203 กลศาสตร์วัสดุ 3 (3-0-6)
31073205 การทำความเย็น
Refrigeration
3 (3-0-6)
Prerequisite : 31073202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1 3 (3-0-6)
31073421 การถ่ายเทความร้อนและมวลสาร
Heat and Mass Transfer
3 (3-0-6)
Prerequisite : 31073202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1 3 (3-0-6)
31074302 กลศาสตร์เครื่องจักรกล
Mechanics of Machinery
3 (3-0-6)
Prerequisite : 31074202 พลศาสตร์ 3 (3-0-6)
31074306 การควบคุมอัตโนมัติ
Automatic Control Systems
3 (3-0-6)
31076201 เคมีและจุลชีววิทยาทางอาหาร
Food Chemistry and Microbiology
3 (2-3-6)
31076202 หลักวิศวกรรมอาหาร
Principles of Food Engineering
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22012105 แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
Prerequisite : 22051102 ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
31076303 สมบัติทางกายภาพของวัสดุอาหาร
Physical Properties of Food Materials
3 (2-3-6)
31076304 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยในวิศวกรรมอาหาร 1
Unit Operations in Food Engineering 1
3 (2-3-6)
31076305 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยในวิศวกรรมอาหาร 2
Unit Operations in Food Engineering 2
3 (2-3-6)
Prerequisite : 31076304 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยในวิศวกรรมอาหาร 1 3 (2-3-6)
31076311 การประลองแมคคาทรอนิกส์และออโตเมชั่น
Mechatronics and Automation Laboratory
2 (1-3-4)
31076413 ระบบประกันคุณภาพทางอุตสาหกรรมอาหาร
Quality Assurance in Food Industry
3 (2-3-6)
31076419 โครงงานด้านวิศวกรรมอาหาร
Food Engineering Project
3 (1-6-5)
31079204 การประลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 1
Mechanical Engineering Laboratory 1
2 (1-3-4)
31079301 การประลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 2
Mechanical Engineering Laboratory 2
2 (1-3-4)
31079302 สัมมนา
Seminar
1 (0-2-1)
31079412 การฝึกงานด้านวิศวกรรมอาหาร
Food Engineering Practice
3 (0-40-0)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15
31071202 คอมพิวเตอร์ช่วยงานออกแบบและวิศวกรรม
Computer Aided Design and Engineering
3 (2-3-6)
31071303 ระเบียบวิธีการคำนวณเชิงตัวเลขสำหรับงานวิศวกรรม
Numerical Method for Engineering
3 (3-0-6)
31073425 วิศวกรรมโรงงานผลิตกำลัง
Power Plant Engineering
3 (3-0-6)
Prerequisite : 31073202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1 3 (3-0-6)
31074412 การวัดและเครื่องมือวัด
Measurement and Instrumentation
3 (3-0-6)
31076307 วิศวกรรมการบรรจุอาหาร
Food Package Engineering
3 (2-3-6)
31076308 วิศวกรรมการหมัก
Fermentation Engineering
3 (2-3-6)
31076309 วิศวกรรมการแปรรูปอาหาร
Food Process Engineering
3 (2-3-6)
Prerequisite : 31073202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1 3 (3-0-6)
31076310 พัดลม เครื่องสูบ เครื่องอัด และระบบการจ่าย
Fan, Pumps, Compressors and Distribution System
3 (3-0-6)
Prerequisite : 31073204 กลศาสตร์ของไหล 1 3 (3-0-6)
31076312 ระบบอัตโนมัติในโรงงานอาหาร
Automation System in Food Industry
3 (3-0-6)
31076414 การวิเคราะห์ในวิศวกรรมอาหาร
Food Engineering Analysis
3 (3-0-6)
31076415 การออกแบบเครื่องมือลำเลียงผลิตภัณฑ์อาหาร
Food Products Conveying Equipment Design
3 (3-0-6)
31076416 การออกแบบโรงงานอาหาร
Food Plant Design
3 (3-0-6)
31076417 การออกแบบเครื่องมือแปรรูปอาหาร
Food Processing Equipment Design
3 (2-3-6)
31076418 การบำบัดของเสียในอุตสาหกรรม
Industrial Waste Treatment
3 (3-0-6)
31076499 หัวข้อเลือกเฉพาะทางวิศวกรรมอาหาร
Selected Topics in Food Engineering
3 (2-3-6)
31079102 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม 2
Basic Engineering Training 2
3 (1-6-5)
Prerequisite : 31079101 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม 1 3 (1-6-5)
31079303 วิศวกรรมความปลอดภัย
Safety Engineering
3 (3-0-6)
32000180 วิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering
3 (2-3-6)
Prerequisite : 22051104 ฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
34062103 กรรมวิธีการผลิต
Manufacturing Process
3 (3-0-6)
34074408 การบริหารงานวิศวกรรม
Engineering Management
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ฯ-คณิตศาสตร์ 12
22012105 แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร
Calculus 1 for Engineers
3 (3-0-6)
22012106 แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร
Calculus 2 for Engineers
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22012105 แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
22012205 แคลคูลัส 3 สำหรับวิศวกร
Calculus 3 for Engineers
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22012106 แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
22017301 สมการเชิงอนุพันธ์
Differential Equations
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22012106 แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ฯ-วิทยาศาสตร์ 12
22021106 เคมีสำหรับวิศวกร
Chemistry for Engineers
3 (3-0-6)
22021107 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร
Chemistry Laboratory for Engineers
1 (0-3-2)
Prerequisite or Corequisite : 22021106 เคมีสำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
22051102 ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร
Physics 1 for Engineers
3 (3-0-6)
22051103 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร
Physics 1 for Engineers Laboratory
1 (0-3-3)
Prerequisite or Corequisite : 22051102 ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
22051104 ฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร
Physics 2 for Engineers
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22051102 ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
22051105 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร
Physics 2 for Engineers Laboratory
1 (0-3-2)
Prerequisite or Corequisite : 22051104 ฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร


เขตพื้นที่: เชียงใหม่
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา
อาจารย์ประจำหลักสูตร สหวิทยาการ
อาจารย์ประจำหลักสูตร สหวิทยาการ
อาจารย์ประจำหลักสูตร สหวิทยาการ
อาจารย์ประจำหลักสูตร สหวิทยาการ
อาจารย์ประจำหลักสูตร สหวิทยาการ