รายละเอียดหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร / Bachelor of Science Program in Food Process Engineering

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 133 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตก 12 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันออก 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 2 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 96 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 39 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 48 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 9 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3
13062001 จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology
3 (3-0-6)
13062002 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
13062003 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development Techniques
3 (3-0-6)
13062005 จิตวิทยาองค์การ
Organizational Psychology
3 (3-0-6)
13062009 มนุษย์กับจริยธรรม
Man and Ethics
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6
22000003 คณิตศาสตร์เทคโนโลยี
Technological Mathematics
3 (2-2-5)
22000004 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Thinking and Making Decision Scientifically
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตก 12
13031004 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
English for Career
3 (3-0-6)
13031005 ภาษาอังกฤษเทคนิค
Technical English
3 (3-0-6)
13031016 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
3 (3-0-6)
13031203 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
English in Everyday Use
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันออก 3
13044001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
3 (3-0-6)
13044002 ภาษาเพื่อการสืบค้น
Language for Retrieval
3 (3-0-6)
13044007 การพูดและการเขียนทางวิชาชีพ
Speaking and Writing for Careers
3 (3-0-6)
13044014 การเขียนรายงานทางวิชาชีพ
Professional Report Writing
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2
13021001 พลศึกษา
Physical Education
2 (1-2-3)
13021003 แบดมินตัน
Badminton
2 (1-2-3)
13021004 เทนนิส
Tennis
2 (1-2-3)
13021006 ฟุตบอล
Football
2 (1-2-3)
13021007 บาสเกตบอล
Basketball
2 (1-2-3)
13021010 กอล์ฟ
Golf
2 (1-2-3)
13021014 วอลเล่ย์บอล
Volleyball
2 (1-2-3)
13021023 กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
2 (1-2-3)
13022001 นันทนาการ
Recreation
2 (1-2-3)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3
13063001 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sufficiency Economy to Sustainable Development
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 2
13061001 มนุษย์กับสังคม
Man and Society
3 (3-0-6)
13061003 สังคมวิทยาเบื้องต้น
Introduction to Sociology
2 (2-0-4)
13061010 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
Society and Environment
3 (3-0-6)
13061018 การเมืองกับการปกครองของไทย
Thai Politics and Government
3 (3-0-6)
13061022 เหตุการณ์ปัจจุบันของโลก
World Today
2 (2-0-4)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 96
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 39
22012103 แคลคูลัส 1
Calculus 1
3 (3-0-6)
22012104 แคลคูลัส 2
Calculus 2
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22012103 แคลคูลัส 1 3 (3-0-6)
22012203 แคลคูลัส 3
Calculus 3
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22012104 แคลคูลัส 2 3 (3-0-6)
22021106 เคมีสำหรับวิศวกร
Chemistry for Engineers
3 (3-0-6)
22021107 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร
Chemistry Laboratory for Engineers
1 (0-3-2)
22023101 เคมีอินทรีย์ 1
Organic Chemistry 1
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22021106 เคมีสำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
22023102 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1
Organic Chemistry Laboratory 1
1 (0-3-1)
Prerequisite : 22021107 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร 1 (0-3-2)
22051022 หลักฟิสิกส์
Principle of Physics
3 (2-3-5)
22075304 สถิติและการวางแผนการทดลอง
Statistics and Experimental Design
3 (3-0-6)
52011101 เขียนแบบสำหรับวิศวกรรมกระบวนการอาหาร
Drawing for Food Process Engineering
3 (2-3-5)
52011102 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม
Basic Training Engineering
1 (0-3-6)
52011103 กลศาสตร์สำหรับวิศวกรรมกระบวนการอาหาร
Mechanic of Materials for Food Process Engineering
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22051022 หลักฟิสิกส์ 3 (2-3-5)
52011204 วัสดุวิศวกรรมสำหรับวิศวกรรมกระบวนการอาหาร
Engineering Materials for Food Process Engineering
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22012103 แคลคูลัส 1 3 (3-0-6)
52011205 อุณหพลศาสตร์สำหรับวิศวกรรมกระบวนการอาหาร
Thermodynamic for Food Process Engineering
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22012103 แคลคูลัส 1 3 (3-0-6)
52011306 คอมพิวเตอร์ช่วยในงานวิศวกรรมกระบวนการอาหาร
Computer Aid for Food Process Engineering
3 (2-3-5)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 48
52011207 หลักการแปรรูปอาหาร
Principles of Food Processing
3 (2-3-5)
52011210 กลศาสตร์ของไหลสำหรับวิศวกรรมกระบวนการอาหาร
Fluid Mechanics for Food Process Engineering
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22012103 แคลคูลัส 1 3 (3-0-6)
52011211 การถ่ายเทความร้อนและมวลสารสำหรับวิศวกรรมกระบวนการอาหาร
Heat and Mass Transfer for Food Process Engineering
3 (3-0-6)
Prerequisite : 52011205 อุณหพลศาสตร์สำหรับวิศวกรรมกระบวนการอาหาร 3 (3-0-6)
52011308 วิศวกรรมการแปรรูปอาหาร
Food Process Engineering
3 (2-3-5)
Prerequisite : 52011207 หลักการแปรรูปอาหาร 3 (2-3-5)
52011309 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยในอุตสาหกรรมอาหาร
Unit Operation in Food Industry
3 (2-3-5)
52011312 เครื่องมือวัดและการควบคุมในอุตสาหกรรมอาหาร
Instruments and Control in Food Industry
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22051022 หลักฟิสิกส์ 3 (2-3-5)
52012201 จุลชีววิทยาสำหรับวิศวกรรมกระบวนการอาหาร
Microbiology for Food Process Engineering
3 (2-3-5)
52012302 สมบัติทางเคมีและกายภาพในอาหารและวัตถุดิบทางการเกษตร
Chemical and Physical Properties in Food and Agricultural Materials
3 (2-3-5)
Prerequisite : 22023101 เคมีอินทรีย์ 1 3 (3-0-6)
Prerequisite : 22023102 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 1 (0-3-1)
52012303 การควบคุมคุณภาพและระบบประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร
Quality Control and Systems in Food Industry
3 (2-3-5)
Prerequisite : 22075304 สถิติและการวางแผนการทดลอง 3 (3-0-6)
52012304 การออกแบบโรงงานอาหาร
Food Plant Design
3 (3-0-6)
Prerequisite : 52011101 เขียนแบบสำหรับวิศวกรรมกระบวนการอาหาร 3 (2-3-5)
52013301 การวางแผนและควบคุมการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร
Food Process Planning and Control
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22075304 สถิติและการวางแผนการทดลอง 3 (3-0-6)
52013402 เศรษฐศาสตร์และการจัดการในอุตสาหกรรมอาหาร
Economics and Management in Food Industry
3 (3-0-6)
52019301 การเรียนรู้ปัญหาในอุตสาหกรรมอาหาร
Problem Based Learning in Food Industry
2 (1-3-5)
52019302 สัมมนา
Seminar
1 (0-2-1)
52019403 โครงงานทางวิศวกรรมกระบวนการอาหาร
Food Process Engineering Project
3 (1-6-2)
52019404 สหกิจศึกษาในงานวิศวกรรมกระบวนการอาหาร
Co-operative Education in Food Process Engineering
6 (0-40-0)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 9
52011316 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
Electrical Engineering and Electronics
3 (2-3-5)
Prerequisite : 22051022 หลักฟิสิกส์ 3 (2-3-5)
52011413 เครื่องมือในการแปรรูปอาหาร
Food Process Equipments
3 (3-0-6)
Prerequisite : 52011308 วิศวกรรมการแปรรูปอาหาร 3 (2-3-5)
52011414 การอบแห้งผลผลิตทางการเกษตรและอาหาร
Drying of Agricultural and Food Products
3 (3-0-6)
Prerequisite : 52011205 อุณหพลศาสตร์สำหรับวิศวกรรมกระบวนการอาหาร 3 (3-0-6)
52011415 การเก็บรักษาอาหารและวัตถุดิบอาหารในห้องเย็น
Food Refrigeration and Freezing
3 (3-0-6)
Prerequisite : 52011205 อุณหพลศาสตร์สำหรับวิศวกรรมกระบวนการอาหาร 3 (3-0-6)
Prerequisite : 52012302 สมบัติทางเคมีและกายภาพในอาหารและวัตถุดิบทางการเกษตร 3 (2-3-5)
52011417 เครื่องสูบและพัดลม
Pumps and Fans
3 (3-0-6)
Prerequisite : 52011210 กลศาสตร์ของไหลสำหรับวิศวกรรมกระบวนการอาหาร 3 (3-0-6)
52012305 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการตลาด
Food Products Development and Marketing
3 (2-3-5)
Prerequisite : 22075304 สถิติและการวางแผนการทดลอง 3 (3-0-6)
52012406 เทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรมอาหาร
Fermentation Technology in Food Industry
3 (2-3-5)
Prerequisite : 52012201 จุลชีววิทยาสำหรับวิศวกรรมกระบวนการอาหาร 3 (2-3-5)
52019405 หัวข้อคัดสรรในวิศวกรรมกระบวนการอาหาร
Selected Topic in Food Process Engineering
3 (3-0-6)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร


เขตพื้นที่: เชียงใหม่
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา
อาจารย์ประจำหลักสูตร สหวิทยาการ
อาจารย์ประจำหลักสูตร สหวิทยาการ
อาจารย์ประจำหลักสูตร สหวิทยาการ
อาจารย์ประจำหลักสูตร สหวิทยาการ
อาจารย์ประจำหลักสูตร สหวิทยาการ