รายละเอียดหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน / Bachelor of Science Program in Agricultural Mechanization

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 132 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 5 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการหรือกิจกรรม 2 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 95 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 24 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 56 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 5
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6
- กลุ่มวิชาภาษา 15
- กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการหรือกิจกรรม 2
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 95
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 24
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 56
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร