รายละเอียดหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร / Bachelor of Engineering in Agricultural Machinery Engineering

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 150 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันออก 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตกบังคับ 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตกเลือก 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 114 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 51 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 48 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3
13062001 จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology
3 (3-0-6)
13062002 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
13062003 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development Techniques
3 (3-0-6)
13062005 จิตวิทยาองค์การ
Organizational Psychology
3 (3-0-6)
13062006 ปรัชญาเบื้องต้น
Introduction to Philosophy
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6
22000001 สถิติพื้นฐาน
Elementary Statistics
3 (3-0-6)
22000002 คณิตศาสตร์และสถิติกับชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
22000003 คณิตศาสตร์เทคโนโลยี
Technology Mathematics
3 (2-2-5)
22000004 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Thinking and Making Decision Sciencetifically
3 (3-0-6)
22000005 โลกทัศน์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Science Vision and Technology
3 (3-0-6)
22000006 โลกและปรากฏการณ์
Earth Phenomenon
3 (3-0-6)
22000007 วิทยาศาสตร์กับชีวิต
Science and Life
3 (3-0-6)
22000008 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
22000009 สารพิษในชีวิตประจำวัน
Toxic Substances in Daily Life
3 (3-0-6)
22000010 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
22031101 ชีววิทยา
Biology
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันออก 3
13044001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
3 (3-0-6)
13044002 ภาษาเพื่อการสืบค้น
Language for Retrieval
3 (3-0-6)
13044005 เทคนิคการเขียนรายงานทางวิชาชีพ
Professional Report Writing
3 (3-0-6)
13044007 การพูดและการเขียนทางวิชาชีพ
Speaking and Writing for Careers
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2
13021001 พลศึกษา
Physical Education
2 (1-2-3)
13021003 แบดมินตัน
Badminton
2 (1-2-3)
13021004 เทนนิส
Tennis
2 (1-2-3)
13021006 ฟุตบอล
Football
2 (1-2-3)
13021007 บาสเกตบอล
Basketball
2 (1-2-3)
13021010 กอล์ฟ
Golf
2 (1-2-3)
13021014 วอลเล่ย์บอล
Volleyball
2 (1-2-3)
13021023 กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
2 (1-2-3)
13022001 นันทนาการ
Recreation
2 (1-2-3)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 2
13061008 เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sufficiency Economy for Sustainable Development
2 (2-0-4)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 2
13061001 มนุษย์กับสังคม
Man and Society
3 (3-0-6)
13061009 สันติศึกษา
Peace Studies
2 (2-0-4)
13061010 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
Society and Environment
3 (3-0-6)
13061019 การเมืองไทยร่วมสมัย
Comtemporary of Thai Politics
2 (2-0-4)
13061022 เหตุการณ์ปัจจุบันของโลก
World Today
2 (2-0-4)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตกบังคับ 9
13031101 ภาษาอังกฤษ 1
English 1
3 (3-0-6)
13031102 ภาษาอังกฤษ 2
English 2
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13031101 ภาษาอังกฤษ 1 3 (3-0-6)
13031203 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Use
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13031102 ภาษาอังกฤษ 2 3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตกเลือก 3
13031004 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
English for Career
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13031203 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 3 (3-0-6)
13031005 ภาษาอังกฤษเทคนิค
Technical English
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13031203 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 3 (3-0-6)
13031006 สนทนาภาษาอังกฤษ 1
English Conversation 1
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13031203 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 3 (3-0-6)
13031010 การเขียน 1
Writing 1
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13031102 ภาษาอังกฤษ 2 3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 114
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 51
22012105 แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร
Calculus 1 for Engineers
3 (3-0-6)
22012106 แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร
Calculus 2 for Engineers
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22012105 แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
22012205 แคลคูลัส 3 สำหรับวิศวกร
Calculus 3 for Engineers
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22012106 แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
22017301 สมการเชิงอนุพันธ์
Differential Equations
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22012106 แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
22021106 เคมีสำหรับวิศวกร
Chemistry for Engineers
3 (3-0-6)
22021107 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร
Chemistry Laboratory for Engineers
1 (0-3-2)
Prerequisite or Corequisite : 22021106 เคมีสำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
22051102 ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร
Physics 1 for Engineers
3 (3-0-6)
22051103 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร
Physics 1 for Engineers Laboratory
1 (0-3-3)
Prerequisite or Corequisite : 22051102 ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
22051104 ฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร
Physics 2 for Engineers
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22051102 ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
22051105 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร
Physics 2 for Engineers Laboratory
1 (0-3-2)
Prerequisite or Corequisite : 22051104 ฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
30010101 เขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing
3 (2-3-5)
30010103 วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22021106 เคมีสำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
30010104 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programming
3 (2-3-5)
31072101 สถิตยศาสตร์
Statics
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22051102 ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
31072202 กลศาสตร์วัสดุ
Mechanics of Materials
3 (3-0-6)
Prerequisite : 31072101 สถิตยศาสตร์ 3 (3-0-6)
31073202 อุณหพลศาสตร์
Thermodynamics
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22012105 แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
31073203 กลศาสตร์ของไหล
Fluid Mechanics
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22012105 แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
31074101 พลศาสตร์
Dynamics
3 (3-0-6)
Prerequisite : 31072101 สถิตยศาสตร์ 3 (3-0-6)
31089210 คณิตศาสตร์ประยุกต์ในงานวิศวกรรม
Applied Mathematics in Engineering
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22012205 แคลคูลัส 3 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
31089211 วิธีเชิงตัวเลขในงานวิศวกรรม
Numerical Methods in Engineering
3 (2-3-5)
Prerequisite : 22012205 แคลคูลัส 3 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
34060103 กระบวนการผลิต
Manufacturing Processes
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 48
31073315 การถ่ายเทความร้อน
Heat Transfer
3 (3-0-6)
Prerequisite : 31073202 อุณหพลศาสตร์ 3 (3-0-6)
31074304 การวัดและเครื่องมือวัด
Measurement and Instrumentation
3 (2-3-5)
Prerequisite : 22051104 ฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
Prerequisite : 31072202 กลศาสตร์วัสดุ 3 (3-0-6)
31074405 การควบคุมอัตโนมัติ
Automatic Control
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22012205 แคลคูลัส 3 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
31086201 เครื่องต้นกำลังสำหรับระบบเกษตร
Power for Agricultural System
3 (3-0-6)
Prerequisite : 31073202 อุณหพลศาสตร์ 3 (3-0-6)
Prerequisite : 31073203 กลศาสตร์ของไหล 3 (3-0-6)
31086202 ปฏิบัติการเครื่องต้นกำลังสำหรับระบบเกษตร
Power for Agricultural Practice
2 (0-6-0)
Prerequisite or Corequisite : 31086201 เครื่องต้นกำลังสำหรับระบบเกษตร 3 (3-0-6)
31086305 การออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร
Agricultural Machinery Design
3 (3-0-6)
Prerequisite : 31072202 กลศาสตร์วัสดุ 3 (3-0-6)
31089101 หลักการทางวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
Principles of Agricultural Machinery Engineering
2 (2-0-4)
31089102 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 1
Agricultural Machinery Engineering Training 1
3 (1-6-3)
31089103 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 2
Agricultural Machinery Engineering Training 2
3 (1-6-3)
Prerequisite : 31089102 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 1 3 (1-6-3)
31089304 คอมพิวเตอร์ช่วยงานออกแบบและวิศวกรรม
Computer Aided Design and Engineering
3 (2-3-4)
Prerequisite : 30010101 เขียนแบบวิศวกรรม 3 (2-3-5)
31089305 สมบัติทางกายภาพของวัสดุชีวภาพ
Physical Properties of Biomaterials
3 (2-3-4)
Prerequisite : 31072202 กลศาสตร์วัสดุ 3 (3-0-6)
Prerequisite : 31073203 กลศาสตร์ของไหล 3 (3-0-6)
31089306 สหกิจศึกษาในงานวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
Co-operative Education in Agricultural Machinery Engineering
6 (0-40-0)
31089310 การออกแบบวิศวกรรม
Engineering Design
3 (2-3-4)
Prerequisite : 30010101 เขียนแบบวิศวกรรม 3 (2-3-5)
Prerequisite : 30010103 วัสดุวิศวกรรม 3 (3-0-6)
Prerequisite : 31072202 กลศาสตร์วัสดุ 3 (3-0-6)
31089407 สัมมนา
Seminar
1 (0-2-1)
Corequisite : 31089408 โครงงานวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 1 1 (0-3-0)
31089408 โครงงานวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 1
Agricultural Machinery Engineering Project 1
1 (0-3-0)
31089409 โครงงานวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 2
Agricultural Machinery Engineering Project 2
3 (1-6-2)
Prerequisite : 31089408 โครงงานวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 1 1 (0-3-0)
32080202 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า
Fundamentals of Electrical Engineering
3 (2-3-6)
Prerequisite : 22051104 ฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15
31086203 หลักการทางการเกษตร
Principles of Agricultures
3 (2-3-5)
31086304 ทฤษฎีเครื่องจักรกลเกษตร
Theory of Agricultural Machines
3 (3-0-6)
Prerequisite : 31074101 พลศาสตร์ 3 (3-0-6)
31086306 เครื่องจักรกลของไหลและระบบแจกจ่าย
Fluid Machinery and Distribution Systems
3 (2-3-4)
Prerequisite : 31073203 กลศาสตร์ของไหล 3 (3-0-6)
31086307 วิศวกรรมยานพาหนะนอกถนน
Off-Road Vehicle Engineering
3 (2-3-4)
31086308 ชลประทานและการระบายน้ำ
Irrigation and Draining
3 (2-3-5)
31086309 วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
Agricultural Machinery Engineering
3 (2-3-5)
31086310 การควบคุมกำลังของไหล
Fluid Power Control
3 (3-0-6)
Prerequisite : 31073203 กลศาสตร์ของไหล 3 (3-0-6)
31086410 วิทยาศาสตร์และกลศาสตร์ดินในงานวิศวกรรมเกษตร
Science and Soil Mechanics in Agricultural Engineering
3 (2-3-5)
Prerequisite : 31072101 สถิตยศาสตร์ 3 (3-0-6)
31086412 วิศวกรรมโรงเรือน
Farm House Engineering
3 (2-3-5)
Prerequisite : 30010103 วัสดุวิศวกรรม 3 (3-0-6)
Prerequisite : 31089304 คอมพิวเตอร์ช่วยงานออกแบบและวิศวกรรม 3 (2-3-4)
31086413 เครื่องจักรกลหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้
Post-harvest Machinery for Fruits and Vegetables
3 (3-0-6)
Prerequisite : 30010103 วัสดุวิศวกรรม 3 (3-0-6)
Prerequisite : 31089305 สมบัติทางกายภาพของวัสดุชีวภาพ 3 (2-3-4)
31087201 สรีระวิทยาของผลผลิตทางการเกษตร
Physiology of Agricutural Products
3 (2-3-5)
Prerequisite : 22031101 ชีววิทยา 3 (3-0-6)
31087302 วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ
Post-harvest and Processing Engineering
3 (3-0-6)
Prerequisite : 31073202 อุณหพลศาสตร์ 3 (3-0-6)
Prerequisite : 31073203 กลศาสตร์ของไหล 3 (3-0-6)
31087303 เครื่องมือแปรสภาพผลผลิตเกษตร
Agricultural Processing Equipments
3 (3-0-6)
Prerequisite : 31072202 กลศาสตร์วัสดุ 3 (3-0-6)
Prerequisite : 31073202 อุณหพลศาสตร์ 3 (3-0-6)
31087304 การทำแห้งและการเก็บรักษาผลผลิตเกษตร
Drying and Storage of Agricultural Products
3 (3-0-6)
Prerequisite : 31073202 อุณหพลศาสตร์ 3 (3-0-6)
31087305 ไฮดรอลิกส์และนิวเมติกส์อุตสาหกรรม
Industrial Hydraulics and Pneumatics
3 (2-3-5)
Prerequisite : 31073203 กลศาสตร์ของไหล 3 (3-0-6)
31087406 การเก็บรักษาในห้องเย็น
Cold Storage
3 (2-3-6)
Prerequisite : 31073202 อุณหพลศาสตร์ 3 (3-0-6)
Prerequisite : 31087201 สรีระวิทยาของผลผลิตทางการเกษตร 3 (2-3-5)
Prerequisite : 31089305 สมบัติทางกายภาพของวัสดุชีวภาพ 3 (2-3-4)
31087407 ระบบขนถ่ายวัสดุ
Material Handing System
3 (2-3-4)
Prerequisite : 31072202 กลศาสตร์วัสดุ 3 (3-0-6)
31087408 ไซโล
Silo
3 (2-3-5)
Prerequisite : 31087201 สรีระวิทยาของผลผลิตทางการเกษตร 3 (2-3-5)
Prerequisite : 31089305 สมบัติทางกายภาพของวัสดุชีวภาพ 3 (2-3-4)
31087409 การกำจัดของเสียจากโรงงานแปรรูปผลิตผลเกษตร
Waste Treatment for Agricultural Processing Plant
3 (3-0-3)
31087410 การจัดการในงานวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
Management in Agricultural Machinery Engineering
3 (3-0-3)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร