รายละเอียดหลักสูตร

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องประดับและอัญมณี / Bachelor of Industrial Technology Program in Gems and Jewelry of Technology

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 148 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 44 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 21 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการหรือกิจกรรม 2 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 98 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 21 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 62 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 44
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6
01110004 มนุษย์กับสังคม
Man and Society
3 (3-0-3)
01110005 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-3)
01110006 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
Society and Environment
3 (3-0-3)
01110353 ประชากรศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Demography
3 (3-0-3)
01120001 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-3)
01130001 สังคมกับเศรษฐกิจ
Society and Economic
3 (3-0-3)
01130203 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
Industrial Economics
3 (3-0-3)
01150352 กฏหมายแรงงาน
Labor Law
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6
01210001 การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด
Report Writing and Library Usage
3 (3-0-3)
01220001 จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology
3 (3-0-3)
01220009 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development Techniques
3 (3-0-3)
01230002 ตรรกวิทยาเบื้องต้น
Introduction to Logic
3 (3-0-3)
01240006 อารยธรรมยุคใหม่
Modern Civilization
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 21
13011130 เรขาคณิตวิเคราะห์
Analytic Geometry
3 (3-0-3)
13011131 แคลคูลัส 1
Calculus 1
3 (3-0-3)
Prerequisite : 13011130 เรขาคณิตวิเคราะห์ 3 (3-0-3)
13011236 แคลคูลัส 2
Calculus 2
3 (3-0-3)
Prerequisite : 13011131 แคลคูลัส 1 3 (3-0-3)
13020101 เคมีทั่วไป
General Chemistry
3 (2-3-3)
13020113 เคมีประยุกต์ 1
Applied Chemistry 1
3 (3-0-3)
13020114 เคมีประยุกต์ 2
Applied Chemistry 2
3 (3-0-3)
Prerequisite : 13020113 เคมีประยุกต์ 1 3 (3-0-3)
13020117 เคมีสิ่งแวดล้อม
Environmental Chemistry
3 (3-0-3)
Prerequisite : 13020101 เคมีทั่วไป 3 (2-3-3)
13026101 เคมีอุตสาหกรรม
Industrial Chemistry
3 (2-3-3)
13080040 ฟิสิกส์ทั่วไป
General Physics
3 (2-3-3)
13080141 ฟิสิกส์ 1
Physics 1
3 (2-3-3)
13080142 ฟิสิกส์ 2
Physics 2
3 (2-3-3)
13086334 โลหะวิทยาฟิสิกส์
Physical Metallurgy
3 (3-0-3)
Prerequisite : 13020101 เคมีทั่วไป 3 (2-3-3)
Prerequisite : 13080040 ฟิสิกส์ทั่วไป 3 (2-3-3)
13121240 สถิติ 1
Statistics 1
3 (3-0-3)
13121341 สถิติ 2
Statistics 2
3 (3-0-3)
Prerequisite : 13121240 สถิติ 1 3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชาภาษา 9
01310101 ภาษาไทย 1
Thai 1
3 (3-0-3)
01310352 การเขียนรายงานทางวิชาชีพ
Professional Report Writing
3 (3-0-3)
01320003 ภาษาอังกฤษเทคนิค 1
Technical English 1
3 (3-0-3)
Prerequisite : 01320102 ภาษาอังกฤษ 2 3 (3-0-3)
01320004 ภาษาอังกฤษเทคนิค 2
Technical English 2
3 (3-0-3)
Prerequisite : 01320003 ภาษาอังกฤษเทคนิค 1 3 (3-0-3)
01320009 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Use
3 (3-0-3)
Prerequisite : 01320102 ภาษาอังกฤษ 2 3 (3-0-3)
01320101 ภาษาอังกฤษ 1
English 1
3 (3-0-3)
01320102 ภาษาอังกฤษ 2
English 2
3 (3-0-3)
Prerequisite : 01320101 ภาษาอังกฤษ 1 3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการหรือกิจกรรม 2
01610001 พลศึกษา
Physical Education
1 (0-2-1)
01620001 นันทนาการ
Recreation
1 (0-2-1)
01630001 กิจกรรม 1
Activities 1
1 (0-2-1)
01630002 กิจกรรม 2
Activities 2
1 (0-2-1)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 98
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 21
11000001 จิตวิทยาการจัดการองค์กรอุตสาหกรรม
Industrial Organizational Psychology Management
3 (3-0-3)
11000002 การบริหารงานอุตสาหกรรม
Industrial Management
3 (3-0-3)
11000003 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
Industrial Safety
3 (3-0-3)
11210304 ไฟฟ้าอุตสาหรรม
Industrial Electrical
3 (2-3-5)
11411306 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Economics
3 (3-0-3)
Prerequisite : 13121240 สถิติ 1 3 (3-0-3)
11412303 การเขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing
3 (2-3-2)
11612302 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
Computer Technology
3 (2-3-6)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 62
11831101 การออกแบบและการแกะลวดลายเครื่องประดับ
Jewelry Carving and Design
2 (1-3-4)
11831102 โลหะรูปพรรณ
Metalware
3 (1-6-7)
11831103 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้กับอัญมณีและเครื่องประดับ
Introduction to Instruments of Gems and Jeweley
2 (1-3-3)
11831204 แร่และหินวิทยา
Mineral and Petrology
2 (1-2-3)
11831205 อัญมณีวิทยาเบื้องต้น
Introduction to Gemology
3 (2-2-3)
Prerequisite : 11831204 แร่และหินวิทยา 2 (1-2-3)
11831206 การออกแบบเครื่องประดับอุตสาหกรรม 1
Industrial Jewelry Design 1
3 (1-6-4)
11831207 การแกะสลักดุนโลหะ
Carving Matal Embossing
3 (1-6-4)
11831208 การทำต้นแบบเครื่องประดับด้วยแว๊กซ์ 1
Wax of Jewelry Original 1
3 (1-6-4)
11831209 การทำต้นแบบเครื่องประดับด้วยแว๊กซ์ 2
Wax of Jewelry Original 2
3 (1-6-4)
Prerequisite : 11831208 การทำต้นแบบเครื่องประดับด้วยแว๊กซ์ 1 3 (1-6-4)
11831210 การผลิตตัวเรือนเครื่องประดับด้วยโลหะ 1
Jewelry Making Metal 1
3 (1-6-4)
11831311 การออกแบบเครื่องประดับอุตสาหกรรม 2
Industrial Jewelry Design 2
3 (1-6-4)
Prerequisite : 11831206 การออกแบบเครื่องประดับอุตสาหกรรม 1 3 (1-6-4)
11831312 การตรวจสอบอัญมณี
Gems Identification
3 (1-4-4)
Prerequisite : 11831205 อัญมณีวิทยาเบื้องต้น 3 (2-2-3)
11831313 การทำต้นแบบเครื่องประดับด้วยแว๊กซ์ 3
Wax of Jewelry Original 3
3 (1-6-4)
Prerequisite : 11831209 การทำต้นแบบเครื่องประดับด้วยแว๊กซ์ 2 3 (1-6-4)
11831314 การผลิตตัวเรือนเครื่องประดับด้วยโลหะ 2
Jewelry Making Metal 2
3 (1-6-4)
Prerequisite : 11831210 การผลิตตัวเรือนเครื่องประดับด้วยโลหะ 1 3 (1-6-4)
11831315 การทำแม่พิมพ์ยางและการหล่อตัวเรือน
Jewelry Modul and Casting
3 (1-6-4)
11831316 ปฏิบัติการเจียระไนพลอย 1
Gems Cutting and Polishing Laboratory 1
2 (0-6-2)
11831317 ปฏิบัติการเจียระไนพลอย 2
Gems Cutting and Polishing Laboratory 2
2 (0-6-2)
Prerequisite : 11831316 ปฏิบัติการเจียระไนพลอย 1 2 (0-6-2)
11831419 การทำต้นแบบเครื่องประดับด้วยแว๊กซ์ 4
Wax of Jewelry Original 4
3 (1-6-4)
Prerequisite : 11831313 การทำต้นแบบเครื่องประดับด้วยแว๊กซ์ 3 3 (1-6-4)
11831420 การผลิตตัวเรือนเครื่องประดับด้วยโลหะ 3
Jewelry Making Metal 3
3 (1-6-4)
Prerequisite : 11831314 การผลิตตัวเรือนเครื่องประดับด้วยโลหะ 2 3 (1-6-4)
11831421 การผลิตตัวเรือนเครื่องประดับด้วยโลหะ 4
Jewelry Making Metal 4
3 (1-6-4)
Prerequisite : 11831420 การผลิตตัวเรือนเครื่องประดับด้วยโลหะ 3 3 (1-6-4)
11831422 ปฏิบัติการประดับอัญมณีบนตัวเรือนเครื่องประดับ
Jewelry of Gems Setting and Laboratory
2 (0-6-2)
11831423 การชุบและเคลือบผิวเครื่องประดับ
Jewelry Electro and Plating
2 (1-3-3)
11831424 โครงการงานอุตสาหกรรมเครื่องประดับอัญมณี
Jewelry Industrial Engineering Project
3 (1-6-4)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15
05210102 หลักการตลาด
Principles of Marketing
3 (3-0-3)
11411307 กฎหมายอุตสาหกรรม
Industrial Law
3 (3-0-3)
11411404 การควบคุมคุณภาพ
Quality Control
3 (3-0-3)
Prerequisite : 13121240 สถิติ 1 3 (3-0-3)
11411416 การประกันคุณภาพ
Quality Assurance
3 (3-0-3)
11832101 หลักการทัศนศิลป์
Principle of Visual Arts
3 (2-3-3)
11832102 ประวัติศาสตร์เครื่องประดับ
Jewelry of History
3 (3-0-3)
11832201 ศิลปเครื่องประดับ
Jewelry Arts
3 (1-6-4)
11832202 การผลิตเครื่องประดับและอัญมณีเทียม
Costume Jewelry Production
3 (1-6-4)
11832203 เครื่องเงินเครื่องทองไทย
Thai of Gold and Silverware
3 (1-6-4)
11832204 เครื่องถมไทย
Thai of Niellware
3 (1-6-4)
11832301 การเพิ่มคุณค่าของรัตนชาติ
Gemstone Enhancements
3 (2-2-3)
11832304 การควบคุมมลภาวะและสิ่งแวดล้อมทางอุตสาหกรรม
Environment and Pollution in Industrial Control
3 (3-0-3)
11832305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงาน
Occupational Health and Safety in Factory
3 (3-0-3)
11832306 การป้องกันอุบัติเหตุ
Accident Prevention
3 (3-0-3)
11832401 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
Computer Aid Design
3 (2-2-3)
11832403 การวางแผนงานอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
Gems and Jewelry Industrial Planning
3 (3-0-3)
11832404 การดำเเนินธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
Gems and Merchandising
2 (3-0-3)
11832405 การบริหารงานอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
Management in Gems and Jewelry Industry
3 (3-0-3)
11832406 การวิเคราะห์ต้นทุนและงบประมาณอุตสาหกรรม
Industrial Costs and Budget Analysis
3 (3-0-3)
11832408 นโยบายผลิตภัณฑ์เครื่องประดับอัญมณีและราคา
Product Jewelry and Price Policy
3 (3-0-3)
11832409 นโยบายและการวางแผนการจัดจำหน่าย
Distribution Policy and Planning
3 (3-0-3)
11832410 การส่งเสริมการส่งออก
Export Promotion
3 (3-0-3)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร