รายละเอียดหลักสูตร

เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และออกแบบบรรจุภัณฑ์ / Bachelor of Technology Program in Printing Technology and Package Design

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตก 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันออก 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 98 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 17 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ-กลุ่มวิชาเอก 48 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ-วิชาบังคับสาขา 18 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6
13062002 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
13062005 จิตวิทยาองค์การ
Organizational Psychology
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตก 9
13031101 ภาษาอังกฤษ 1
English 1
3 (3-0-6)
13031102 ภาษาอังกฤษ 2
English 2
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13031101 ภาษาอังกฤษ 1 3 (3-0-6)
13031203 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Use
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13031102 ภาษาอังกฤษ 2 3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันออก 3
13044003 ภาษากับการพัฒนาความคิด
Language and Thinking Development
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2
13021001 พลศึกษา
Physical Education
2 (1-2-3)
13022001 นันทนาการ
Recreation
2 (1-2-3)
13022003 การเป็นผู้นำนันทนาการ
Recreation Leadership
2 (1-2-3)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 2
13061008 เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sufficiency Economy for Sustainable Development
2 (2-0-4)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 3
13061002 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
13061015 สังคมกับเศรษฐกิจ
Society and Economy
3 (3-0-6)
13061312 ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3
22000001 สถิติพื้นฐาน
Elementary Statistics
3 (3-0-6)
22000002 คณิตศาสตร์และสถิติกับชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
22000003 คณิตศาสตร์เทคโนโลยี
Technology Mathematics
3 (2-2-5)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 3
22000005 โลกทัศน์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Science Vision and Technology
3 (3-0-6)
22000007 วิทยาศาสตร์กับชีวิต
Science and Life
3 (3-0-6)
22000010 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 98
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 17
44000101 พื้นฐานทางศิลปะ
Basic of Arts
3 (1-6-4)
44010002 พื้นฐานเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
Basic Printing and Packaging Technology
3 (3-0-6)
44010003 สัมมนา
Seminar
1 (0-2-1)
44010004 โครงงานศึกษา
Project Study
2 (1-3-3)
44010005 โครงงาน
Project
6 (0-18-6)
Prerequisite : 44010004 โครงงานศึกษา 2 (1-3-3)
44010006 ฝึกงาน
On The Job Training
2 (0-40-0)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15
44012029 การออกแบบหนังสือพิมพ์
Newspaper Design
3 (1-4-4)
44012030 การผลิตหนังสือพิมพ์
Newspaper Production
3 (1-6-4)
Prerequisite : 44012029 การออกแบบหนังสือพิมพ์ 3 (1-4-4)
44012031 การจัดการงานหนังสือพิมพ์
Newspaper Management
3 (2-3-5)
Prerequisite : 44012030 การผลิตหนังสือพิมพ์ 3 (1-6-4)
44012032 การออกแบบหนังสือและนิตยสาร
Book and Magazine Design
3 (1-4-4)
44012033 การผลิตหนังสือและนิตยสาร
Book and Magazine Production
3 (1-6-4)
Prerequisite : 44012032 การออกแบบหนังสือและนิตยสาร 3 (1-4-4)
44012034 การจัดการงานหนังสือและนิตยสาร
Book and Magazine Management
3 (2-3-5)
Prerequisite : 44012033 การผลิตหนังสือและนิตยสาร 3 (1-6-4)
44012035 การออกแบบสิ่งพิมพ์โฆษณาและประชาสัมพันธ์
Advertising and Public Relations Design
3 (1-4-4)
44012036 การผลิตสิ่งพิมพ์โฆษณาและประชาสัมพันธ์
Advertising and Public Relations Production
3 (1-6-4)
Prerequisite : 44012035 การออกแบบสิ่งพิมพ์โฆษณาและประชาสัมพันธ์ 3 (1-4-4)
44012037 การจัดการงานสิ่งพิมพ์โฆษณาและประชาสัมพันธ์
Advertising and Public Relations Management
3 (2-3-5)
Prerequisite : 44012036 การผลิตสิ่งพิมพ์โฆษณาและประชาสัมพันธ์ 3 (1-6-4)
44012038 การออกแบบสิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์
Package Printed Design
3 (1-4-4)
44012039 การผลิตสิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์
Package Printed Production
3 (1-6-4)
Prerequisite : 44012038 การออกแบบสิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์ 3 (1-4-4)
44012040 การจัดการงานสิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์
Package Printed Management
3 (2-3-5)
Prerequisite : 44012039 การผลิตสิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์ 3 (1-6-4)
44012041 ธุรกิจการพิมพ์
Printing Business
3 (2-3-5)
44012042 การพิมพ์สิ่งพิมพ์พิเศษ
Special Printing
3 (2-3-5)
44012043 เทคนิคการนำเสนอ
Presentation Techniques
3 (1-4-4)
44012044 การตกแต่งสิ่งพิมพ์
Print Finishing
3 (1-4-4)
44012045 สิ่งพิมพ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
Green Printing
3 (3-0-6)
44012046 สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
Electronic Publishing
3 (1-4-4)
44014001 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
Small Business Management
3 (3-0-6)
44014002 การจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ
Display and Exhibition Design
3 (1-6-4)
44014003 การควบคุมคุณภาพ
Quality Control
3 (3-0-6)
44014005 คอมพิวเตอร์กราฟิก
Computer Graphics
3 (1-6-4)
44014006 นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
Innovation and Invention
3 (1-6-4)
44014007 มโนทัศน์ทางความคิดสร้างสรรค์
Creative Thinking
3 (1-6-4)
44014008 การออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภค
Package Design for Consumer Products
3 (1-6-4)
44014009 การออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าบริโภค
Package Design for Food Products
3 (1-6-4)
44014010 การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง
Package Design for Transportation
3 (1-6-4)
44014011 การออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น
Package Design for Lacal Economic Products
3 (1-6-4)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ-กลุ่มวิชาเอก 48
44000307 การตลาดและบริหารธุรกิจทางศิลปะ
Marketing and Business Administration for Arts
3 (3-0-6)
44011113 การสื่อสารเพื่อสื่อสิ่งพิมพ์
Communication for Print Media
3 (3-0-6)
44011114 การถ่ายภาพเพื่อสื่อสิ่งพิมพ์
Photography for Print Media
3 (2-3-5)
44011115 มาตรฐานและความปลอดภัยในโรงงาน
Standard and Safety for Factory
3 (3-0-6)
44011216 คอมพิวเตอร์กราฟฟิกเพื่อสื่อสิ่งพิมพ์ 1
Computer Graphic for Print Media 1
3 (1-4-4)
44011217 คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อสื่อสิ่งพิมพ์ 2
Computer Graphic for Print Media 2
3 (1-4-4)
Prerequisite : 44011216 คอมพิวเตอร์กราฟฟิกเพื่อสื่อสิ่งพิมพ์ 1 3 (1-4-4)
44011218 การออกแบบสื่อสื่งพิมพ์
Graphic Design for Print Media
3 (1-4-4)
44011219 การเขียนและบรรณาธิกรณ์เพื่อสื่อสิ่งพิมพ์
Writing and Editing for Print Media
3 (2-3-5)
44011220 หมึกและกระดาษ
Ink and Paper
3 (2-3-5)
44011221 การเตรียมพิมพ์
Pre-Press
3 (1-6-4)
44011222 การทำแม่พิมพ์
Plate Making
3 (1-6-4)
44011223 การพิมพ์ออฟเซต 1
Off-set Printing 1
3 (1-6-4)
44011324 การพิมพ์ออฟเซต 2
Off-set Printing 2
3 (1-6-4)
Prerequisite : 44011223 การพิมพ์ออฟเซต 1 3 (1-6-4)
44011325 การพิมพ์ไร้แรงกด
Non - Impact Printing
3 (1-6-4)
44011326 การควบคุมคุณภาพทางการพิมพ์
Quality Control
3 (2-3-5)
44011327 การจัดการอุตสาหกรรมทางการพิมพ์
Industrial Printing Management
3 (2-3-5)
44011328 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ์
Professional Practice Printing Technology
3 (0-6-3)
44013001 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์เยื่อกระดาษ
Paper Packaging Technology
4 (2-6-6)
44013002 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์โลหะ
Metal Packaging Technology
4 (2-6-6)
44013003 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์พลาสติก
Plastic Packaging Technology
4 (2-6-6)
44013004 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์แก้วและเซรามิก
Glass and Ceramic Packaging Technology
4 (2-6-6)
44013005 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ไม้
Wood Packaging Technology
4 (2-6-6)
44013006 องค์ประกอบศิลป์
Art Composition
2 (1-3-3)
44013007 การออกแบบกราฟิก
Graphic Design
3 (1-6-4)
44013008 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์
Computer for Package Design
3 (1-6-4)
44013009 สุนทรียศาสตร์
Aesthetics
2 (2-0-4)
44013010 วัสดุบรรจุภัณฑ์
Package Materials
2 (2-0-4)
44013101 วาดเส้น
Drawing
2 (1-3-3)
44013102 หลักการเขียนแบบ
Basic Drafting
3 (1-6-4)
44013103 เขียนแบบอุตสาหกรรม
Industrial Drafting
2 (1-3-3)
44013201 การเขียนภาพประกอบงาน
Illustration
3 (1-6-4)
44013301 หลักการถ่ายภาพ
Photography
3 (1-6-4)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ-วิชาบังคับสาขา 18
44010007 เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
Printing and Packaging Technology
3 (3-0-6)
44010008 ภาษาอังกฤษเพื่อการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
English for Printing and Packaging
3 (3-0-6)
44010009 เทคโนโลยีการบรรจุ
Packaging Technology
3 (2-3-5)
44010010 การพิมพ์สกรีน
Screen Printing
3 (1-6-4)
44010011 วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
Printing and Packaging Materials
3 (2-3-5)
44010012 งานหลังพิมพ์
Post - Press
3 (1-6-4)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร