รายละเอียดหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ / Bachelor of Science Program in Computer Technology

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 139 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันออก 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตกบังคับ 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตกเลือก 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 102 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 24 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 54 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 24 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3
13062001 จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology
3 (3-0-6)
13062002 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
13062003 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development Techniques
3 (3-0-6)
13062004 พฤติกรรมมนุษย์กับวิถีไทย
Human Behaviors and Thai Life Styles
3 (3-0-6)
13062005 จิตวิทยาองค์การ
Organizational Psychology
3 (3-0-6)
13062006 ปรัชญาเบื้องต้น
Introduction to Philosophy
3 (3-0-6)
13062007 ตรรกวิทยาเบื้องต้น
Introduction to Logic
3 (3-0-6)
13062008 มนุษย์กับเหตุผล
Man and Logical Thinking
3 (3-0-6)
13062009 มนุษย์กับจริยธรรม
Man and Ethics
3 (3-0-6)
13062010 ศาสนาเปรียบเทียบ
Comparative Religions
3 (3-0-6)
13062011 พระพุทธศาสนา
Buddhist Religion
3 (3-0-6)
13062012 พื้นฐานอารยธรรมไทย
Foundation of Thai Civilization
3 (3-0-6)
13062013 ไทยศึกษา
Thai Studies
3 (3-0-6)
13062014 อารยธรรมยุคใหม่
Modern Civilization
3 (3-0-6)
13062015 อารยธรรมเปรียบเทียบ
Comparative Civilizations
3 (3-0-6)
13062016 การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด
Report Writing and Library Usage
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันออก 3
13044001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
3 (3-0-6)
13044002 ภาษาเพื่อการสืบค้น
Language for Retrieval
3 (3-0-6)
13044003 ภาษากับการพัฒนาความคิด
Language and Thinking Development
3 (3-0-6)
13044004 การใช้ภาษาเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์
Thai Usage for Advertise
3 (3-0-6)
13044005 เทคนิคการเขียนรายงานทางวิชาชีพ
Professional Report Writing
3 (3-0-6)
13044006 การเขียนเชิงสร้างสรรค์
Creative Writing
3 (3-0-6)
13044007 การพูดและการเขียนทางวิชาชีพ
Speaking and Writing for Careers
3 (3-0-6)
13044008 การพูดทางวิชาชีพ
Speaking for Specific Purposes
3 (3-0-6)
13044009 วรรณกรรมไทยสำหรับมัคคุเทศก์
Thai Literature for Tourism
3 (3-0-6)
13044010 สุนทรียภาพทางภาษา
Literaly Art
3 (3-0-6)
13044011 ภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่น
Local Literature
3 (3-0-6)
13044012 การเขียนเพื่องานอาชีพ
Writing for Business
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2
13021001 พลศึกษา
Physical Education
2 (1-2-3)
13021002 ตะกร้อ
Takraw
2 (1-2-3)
13021004 เทนนิส
Tennis
2 (1-2-3)
13021006 ฟุตบอล
Football
2 (1-2-3)
13021007 บาสเกตบอล
Basketball
2 (1-2-3)
13021013 ซอฟท์บอล
Softball
2 (1-2-3)
13021014 วอลเล่ย์บอล
Volleyball
2 (1-2-3)
13021017 กรีฑา
Track and Field
2 (1-2-3)
13021019 มวยสากล
Boxing
2 (1-2-3)
13021021 เปตอง
Petanque
2 (1-2-3)
13021023 กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
2 (1-2-3)
13021025 ลีลาศ
Social Dance
2 (1-2-3)
13021027 ฟุตซอล
Futsal
2 (1-2-3)
13022005 การเป็นผู้นำค่ายพักแรม
Camp Leadership
2 (1-2-3)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 2
13061008 เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sufficiency Economy for Sustainable Development
2 (2-0-4)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 3
13061001 มนุษย์กับสังคม
Man and Society
3 (3-0-6)
13061002 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
13061003 สังคมวิทยาเบื้องต้น
Introduction to Sociology
2 (2-0-4)
13061004 สังคมวิทยาชนบท
Rural Sociology
2 (2-0-4)
13061005 สังคมวิทยาเมือง
Urban Sociology
3 (3-0-6)
13061006 บัณฑิตคุณภาพ
Quality Graduates
3 (3-0-6)
13061007 กิ๋นฮอมต๋อมม่วน สังคมเกื้อกูลธรรม
Righteousness Supporting Society
3 (3-0-6)
13061009 สันติศึกษา
Peace Studies
2 (2-0-4)
13061010 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
Society and Environment
3 (3-0-6)
13061011 ชุมชนกับการพัฒนา
Community and Development
3 (3-0-6)
13061015 สังคมกับเศรษฐกิจ
Society and Economy
3 (3-0-6)
13061016 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
General Economics
3 (3-0-6)
13061017 สังคมกับการปกครอง
Society and Government
3 (3-0-6)
13061018 การเมืองกับการปกครองของไทย
Thai Politics and Government
3 (3-0-6)
13061019 การเมืองไทยร่วมสมัย
Comtemporary of Thai Politics
2 (2-0-4)
13061020 การบริหารรัฐกิจเบื้องต้น
Introduction to Public Administation
3 (3-0-6)
13061021 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
International Relations
2 (2-0-4)
13061022 เหตุการณ์ปัจจุบันของโลก
World Today
2 (2-0-4)
13061023 สังคมกับกฎหมาย
Society and Law
3 (3-0-6)
13061024 กฎหมายการปกครอง
Administrative Law
3 (3-0-6)
13061025 สังคมวิทยาการท่องเที่ยว
Social of Tourism
3 (3-0-6)
13061026 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว
Geography of Tourism
3 (3-0-6)
13061027 มานุษยวิทยาวัฒนธรรม
Cultural Anthropology
3 (3-0-6)
13061312 ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
3 (3-0-6)
13061313 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
Social Sciences Research Methodology
3 (3-0-6)
13061314 การสัมมนาเทคโนโลยีกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
Seminar in Teachnology and Social Change
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3
22000001 สถิติพื้นฐาน
Elementary Statistics
3 (3-0-6)
22000002 คณิตศาสตร์และสถิติกับชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
22000003 คณิตศาสตร์เทคโนโลยี
Technology Mathematics
3 (2-2-5)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 3
22000004 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Thinking and Making Decision Sciencetifically
3 (3-0-6)
22000005 โลกทัศน์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Science Vision and Technology
3 (3-0-6)
22000006 โลกและปรากฏการณ์
Earth Phenomenon
3 (3-0-6)
22000007 วิทยาศาสตร์กับชีวิต
Science and Life
3 (3-0-6)
22000008 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
22000009 สารพิษในชีวิตประจำวัน
Toxic Substances in Daily Life
3 (3-0-6)
22000010 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตกบังคับ 6
13031101 ภาษาอังกฤษ 1
English 1
3 (3-0-6)
13031102 ภาษาอังกฤษ 2
English 2
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13031101 ภาษาอังกฤษ 1 3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตกเลือก 6
13031004 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
English for Career
3 (3-0-6)
13031005 ภาษาอังกฤษเทคนิค
Technical English
3 (3-0-6)
13031006 สนทนาภาษาอังกฤษ 1
English Conversation 1
3 (3-0-6)
13031007 สนทนาภาษาอังกฤษ 2
English Conversation 2
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13031006 สนทนาภาษาอังกฤษ 1 3 (3-0-6)
13031008 การอ่าน 1
Reading 1
3 (3-0-6)
13031009 การอ่าน 2
Reading 2
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13031008 การอ่าน 1 3 (3-0-6)
13031010 การเขียน 1
Writing 1
3 (3-0-6)
13031011 การเขียน 2
Writing 2
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13031010 การเขียน 1 3 (3-0-6)
13031012 ภาษาอังกฤษสำหรับการเดินทาง
English for Travel
3 (3-0-6)
13031013 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายทางวิชาการ
English for Academic Purposes
3 (3-0-6)
13031014 การอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ
Reading English Newspaper
3 (3-0-6)
13031203 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Use
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 102
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 24
22004101 คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
Fundamental of Computer
3 (3-0-6)
22012103 แคลคูลัส 1
Calculus 1
3 (3-0-6)
22012104 แคลคูลัส 2
Calculus 2
3 (3-0-6)
22021101 หลักเคมี 1
Principles of Chemistry 1
3 (3-0-6)
22021102 ปฏิบัติการหลักเคมี 1
Principles of Chemistry Laboratory 1
1 (0-3-1)
22031101 ชีววิทยา
Biology
3 (3-0-6)
22031102 ปฏิบัติการชีววิทยา
Biology Laboratory
1 (0-3-1)
22051108 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1
Fundamentals of Physics 1
3 (3-0-6)
22051109 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1
Fundamentals of Physics Laboratory 1
1 (0-3-2)
22071203 สถิติสำหรับวิทยาศาสตร์
Statistics for Science
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 54
22040101 การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง
Structured Programming
3 (2-2-5)
22040102 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุพื้นฐาน
Fundamental of Object Oriented Programming
3 (2-2-5)
Prerequisite : 22040101 การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง 3 (2-2-5)
22040103 เทคนิคดิจิทัล
Digital Techniques
3 (2-2-5)
22040104 ระบบคอมพิวเตอร์
Computer Systems
3 (2-2-5)
Prerequisite : 22040101 การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง 3 (2-2-5)
22040105 องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
Computer Organization and Architecture
3 (2-2-5)
Prerequisite : 22040101 การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง 3 (2-2-5)
22040206 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
Data Structure and Algorithms
3 (2-2-5)
Prerequisite : 22040101 การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง 3 (2-2-5)
22040207 ระบบฐานข้อมูล
Fundamental of Database & Database Systems
3 (2-2-5)
Prerequisite : 22040206 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 3 (2-2-5)
22040208 ระบบไมโครคอมพิวเตอร์และการอินเตอร์เฟสซิ่ง
Microcomputer System and Interfacting
3 (2-2-5)
Prerequisite : 22040103 เทคนิคดิจิทัล 3 (2-2-5)
22040209 โครงสร้างเต็มหน่วย
Discrete Structure
3 (3-0-6)
22040210 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Computer Networks
3 (2-2-5)
22040311 ระบบปฏิบัติการ
Operating System
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22040104 ระบบคอมพิวเตอร์ 3 (2-2-5)
Prerequisite : 22040105 องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3 (2-2-5)
22040312 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
Numerical Method
3 (3-0-6)
22040313 ทฤษฎีสารสนเทศ
Information Theory
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22040206 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 3 (2-2-5)
22040314 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
System Analysis and Design
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22040313 ทฤษฎีสารสนเทศ 3 (3-0-6)
22040315 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
Web Programming
3 (2-2-5)
Prerequisite : 22040101 การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง 3 (2-2-5)
22040416 เทคโนโลยีสื่อประสม
Multimedia Technology
3 (2-2-5)
Prerequisite : 22040101 การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง 3 (2-2-5)
22040417 โครงงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1
Computer Technology Project 1
3 (0-6-3)
22040418 ฝึกงาน
Cooperative Training
3 (0-40-0)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 24
22041017 ความมั่นคงของคอมพิวเตอร์
Computer Security
3 (3-0-6)
22041101 การประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์
Computer Data Processing
3 (2-2-5)
Prerequisite : 22040101 การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง 3 (2-2-5)
Prerequisite : 22040207 ระบบฐานข้อมูล 3 (2-2-5)
22041202 พื้นฐานระบบฐานข้อมูล
Fundamental of Database
3 (2-2-5)
22041203 การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธี
Algorithms Analysis and Design
3 (3-0-6)
22041213 ทฤษฎีการคำนวณ
Theory of Computation
3 (3-0-6)
22041304 ระบบฐานข้อมูลแบบไคล์เอนท์/เซิร์ฟเวอร์
Client/Server Database Systems
3 (2-2-5)
Prerequisite : 22040207 ระบบฐานข้อมูล 3 (2-2-5)
22041305 การออกแบบฐานข้อมูล
Database Design
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22040207 ระบบฐานข้อมูล 3 (2-2-5)
22041306 ซอฟต์แวร์พัฒนาระบบฐานข้อมูล 1
Database System Development Software 1
3 (2-2-5)
Prerequisite : 22040101 การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง 3 (2-2-5)
Prerequisite : 22040207 ระบบฐานข้อมูล 3 (2-2-5)
22041307 ซอฟต์แวร์พัฒนาระบบฐานข้อมูล 2
Database System Development Software 2
3 (2-2-5)
Prerequisite : 22041306 ซอฟต์แวร์พัฒนาระบบฐานข้อมูล 1 3 (2-2-5)
22041314 กฎเกณฑ์และหลักการเขียนโปรแกรม
Programming Syntax and Semantics
3 (3-0-6)
22041315 โปรแกรมระบบ
System Software
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22040311 ระบบปฏิบัติการ 3 (3-0-6)
22041316 ออโตเมตาและภาษาจำกัด
Finite Automata and Language
3 (3-0-6)
22041408 ระบบฐานข้อมูลเชิงกระจาย
Distribute Database System
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22040207 ระบบฐานข้อมูล 3 (2-2-5)
22041409 การบริหารฐานข้อมูล
Database Administrations
3 (2-2-5)
Prerequisite : 22040207 ระบบฐานข้อมูล 3 (2-2-5)
22041410 การพัฒนาระบบไคลเอนท์/เซิร์ฟเวอร์สมัยใหม่
Modern Client/Server Systems Development
3 (2-2-5)
Prerequisite : 22040207 ระบบฐานข้อมูล 3 (2-2-5)
22041411 คลังข้อมูล
Data Warehouse
3 (3-0-6)
22041412 เหมืองข้อมูล
Data Mining
3 (3-0-6)
22041418 การสร้างตัวแปลภาษา
Compiler Construction
3 (3-0-6)
22042201 พื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Fundamentals of Data Communication and Computer Network
3 (3-0-6)
22042202 ข่ายสื่อสารระยะใกล้
Local Area Network
3 (2-2-5)
Prerequisite : 22040210 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3 (2-2-5)
22042303 ระบบปฏิบัติการอินเทอร์เน็ต
Internet Operating System
3 (2-2-5)
Prerequisite : 22040210 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3 (2-2-5)
22042304 ระบบปฏิบัติการอินเทอร์เน็ตขั้นสูง
Advance Internet Operating System
3 (2-2-5)
Prerequisite : 22042303 ระบบปฏิบัติการอินเทอร์เน็ต 3 (2-2-5)
22042305 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
Internet Technology
3 (2-2-5)
22042306 การประมวลผลเชิงกระจาย
Distributed Processing System
3 (3-0-6)
22042307 ความมั่นคงของระบบเครือข่าย
Network Security
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22040210 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3 (2-2-5)
22042308 การเขียนโปรแกรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Computer Network Programming
3 (2-2-5)
Prerequisite : 22040101 การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง 3 (2-2-5)
22042309 การควบคุมการเข้าใช้หลายงานในเครือข่าย
Multi-access Control in Networks
3 (3-0-6)
22042310 ระบบปฏิบัติการเครือข่าย
Network Operating System
3 (2-2-5)
22042411 การเข้ารหัสลับและความมั่นคงของข้อมูล
Data Encryption and Security
3 (3-0-6)
22042412 การวิเคราะห์และออกแบบเครือข่าย
Network Analysis and Design
3 (3-0-6)
22042413 การจัดการเครือข่าย
Network Management
3 (3-0-6)
22042414 ทฤษฎีแถวคอยและการประยุกต์ใช้ในเครือข่าย
Queuing Theory and Application in Networks
3 (3-0-6)
22042415 การสื่อสารแบบไร้สายและระบบเคลื่อนที่
Wireless and Mobile Communication
3 (3-0-6)
22042416 การสื่อสารในระบบบรอร์ดแบนด์
Broadband Communication
3 (3-0-6)
22042417 โครงสร้างสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์แบบขนาน
Parallel Computer Architectures and Organization
3 (3-0-6)
22042418 การประมวลผลแบบขนาน
Parallel Processing
3 (3-0-6)
22042419 การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธีแบบขนาน
Analysis and Design of Parallel Algorithm
3 (3-0-6)
22043101 พื้นฐานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Fundamental of Management Information Technology
3 (3-0-6)
22043202 ระบบสารสนเทศระดับองค์กร
Enterprise Information System
3 (3-0-6)
22043203 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
Management of Information Technology
3 (3-0-6)
22043304 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
Information Systems Development
3 (3-0-6)
22043305 การสืบค้นสารสนเทศ
Information Retrieval
3 (3-0-6)
22043306 ความมั่นคงของสารสนเทศ
Information Security
3 (3-0-6)
22043307 การวางแผนกลยุทธ์ระบบสารสนเทศ
Information System Strategy Planning
3 (3-0-6)
22043408 ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
Business Information Systems
3 (3-0-6)
22043409 ซอฟต์แวร์ประยุกต์เพื่อธุรกิจ
Software Application for Business
3 (2-2-5)
Prerequisite : 22040101 การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง 3 (2-2-5)
Prerequisite : 22040207 ระบบฐานข้อมูล 3 (2-2-5)
22043410 มนุษย์กับเทคโนโลยีสารสนเทศ
Human and Information Technology Interaction
3 (3-0-6)
22043411 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และระบบสารสนเทศทางการค้า
Electronic Commerce and Trading Information System
3 (3-0-6)
22043412 ระบบสารสนเทศเชิงกระจาย
Distributed Information Systems
3 (3-0-6)
22043413 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
Decision Support System
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22040313 ทฤษฎีสารสนเทศ 3 (3-0-6)
22043414 การจัดการศูนย์สารสนเทศ
Information Center Management
3 (3-0-6)
22043415 การฝึกภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
Practical Workshop in Information Technology
1 (0-9-3)
22043416 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ระดับองค์กร
Developing Enterprise Application
3 (2-2-5)
Prerequisite : 22040101 การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง 3 (2-2-5)
Prerequisite : 22040314 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3 (3-0-6)
22043417 การจัดการแหล่งทรัพยากรสารสนเทศ
Information Resource Management
3 (3-0-6)
22044101 พื้นฐานเทคโนโลยีสื่อประสม
Fundamentals of Multimedia Technology
3 (2-2-5)
22044202 พื้นฐานการออกแบบสื่อประสม
Fundamentals of Multimedia Design
3 (2-2-5)
22044203 คอมพิวเตอร์กราฟิกประยุกต์
Computer Graphics Application
3 (2-2-5)
22044304 เสียงสำหรับสื่อประสม
Sounds for Multimedia
3 (2-2-5)
22044305 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
Human-Computer Interaction
3 (3-0-6)
22044306 การพัฒนาสื่อประสมและไฮเปอร์มีเดีย
Multimedia and Hypermedia Development
3 (2-2-5)
22044307 ปฏิบัติการเทคโนโลยีสื่อประสม 1
Multimedia Technology Practice 1
1 (0-3-3)
22044308 ปฏิบัติการเทคโนโลยีสื่อประสม 2
Multimedia Technology Practice 2
1 (0-3-3)
Prerequisite : 22044307 ปฏิบัติการเทคโนโลยีสื่อประสม 1 1 (0-3-3)
22044309 ปฏิบัติการเทคโนโลยีสื่อประสม 3
Multimedia Technology Practice 3
1 (0-3-3)
Prerequisite : 22044308 ปฏิบัติการเทคโนโลยีสื่อประสม 2 1 (0-3-3)
22044410 เทคโนโลยีสื่อประสมและภาพเคลื่อนไหว
Multimedia and Animation Technology
3 (2-2-5)
22044411 การเชื่อมโยงผู้ใช้แบบกราฟิก
Graphical User Interface
3 (2-2-5)
22044412 การจัดการสารสนเทศสื่อประสม
Multimedia Information Management
3 (3-0-6)
22044413 ระบบเสมือนจริง
Virtual Reality
3 (2-2-5)
22045111 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
Package
3 (2-2-5)
22045112 พื้นฐานอินเทอร์เน็ตและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
Fundamental of Internet and e-commerce
3 (2-2-5)
22045113 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านกราฟิกส์
Computer Graphic Package
3 (2-2-5)
22045201 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
Software Engineering
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22040314 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3 (3-0-6)
22045202 การจัดการโครงการซอฟต์แวร์
Software Project Management
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22040314 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3 (3-0-6)
22045203 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ขั้นสูง
Advanced Software Engineering
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22045201 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3 (3-0-6)
22045214 ระบบอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต
Internet and Intranet System
3 (2-2-5)
22045304 กรรมวิธีวิศวกรรมซอฟต์แวร์สมัยใหม่
Modern Software Engineering Method
3 (3-0-6)
22045305 การสอบทวนซอฟต์แวร์
Software Verification and Validation
3 (3-0-6)
22045306 คณิตศาสตร์ทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Software Engineering Mathematics
3 (3-0-6)
22045307 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ
Object Oriented Analysis and Design
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22040102 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุพื้นฐาน 3 (2-2-5)
22045315 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์
Computer Graphics
3 (3-0-6)
22045316 กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Laws
3 (3-0-6)
22045317 การประยุกต์ซอฟต์แวร์บนเว็บ
Web Application
3 (2-2-5)
22045408 การวิเคราะห์ความต้องการ
Requirement Analysis
3 (3-0-6)
22045409 การออกแบบซอฟต์แวร์
Software Design
3 (3-0-6)
22045410 การพัฒนาซอฟต์แวร์และระบบเอกสาร
Software Development and Document System
3 (2-2-5)
22045418 การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บเบส
Web-Based Application Development
3 (2-2-5)
Prerequisite : 22040101 การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง 3 (2-2-5)
Prerequisite : 22040207 ระบบฐานข้อมูล 3 (2-2-5)
22045419 ปัญญาประดิษฐ์
Artificial Intelligence
3 (3-0-6)
22045420 ระบบผู้ชำนาญการ
Expert System
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22040101 การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง 3 (2-2-5)
22045421 การจำลองระบบ
System Simulation
3 (3-0-6)
22045422 การประมวลภาษาธรรมชาติ
Natural Language Processing
3 (3-0-6)
22045423 การตรวจรู้ภาพ
Pattern Recognition
3 (3-0-6)
22045424 การจัดองค์กรความรู้
Knowledge-Base Management
3 (3-0-6)
22045425 การจัดการทรัพยากรบุคคล
Human Resource Management
3 (3-0-6)
22045426 สัมมนา
Seminar
1 (1-0-3)
22045427 หัวข้อเรื่องปัจจุบันทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
Current Topic in Computer Technology
3 (3-0-6)
22045428 หัวข้อเฉพาะเรื่องทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
Selected Topic in Computer Technology
3 (3-0-6)
22045429 โครงงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2
Computer Technology Project 2
3 (0-6-3)
Prerequisite : 22040417 โครงงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1 3 (0-6-3)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร