รายละเอียดหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร / Bachelor of Science Program in Agro-Industry Product Development

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 139 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันออก 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตกบังคับ 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตกเลือก 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 102 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 24 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 69 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 9 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3
13062001 จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology
3 (3-0-6)
13062002 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
13062003 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development Techniques
3 (3-0-6)
13062004 พฤติกรรมมนุษย์กับวิถีไทย
Human Behaviors and Thai Life Styles
3 (3-0-6)
13062005 จิตวิทยาองค์การ
Organizational Psychology
3 (3-0-6)
13062006 ปรัชญาเบื้องต้น
Introduction to Philosophy
3 (3-0-6)
13062007 ตรรกวิทยาเบื้องต้น
Introduction to Logic
3 (3-0-6)
13062008 มนุษย์กับเหตุผล
Man and Logical Thinking
3 (3-0-6)
13062009 มนุษย์กับจริยธรรม
Man and Ethics
3 (3-0-6)
13062010 ศาสนาเปรียบเทียบ
Comparative Religions
3 (3-0-6)
13062011 พระพุทธศาสนา
Buddhist Religion
3 (3-0-6)
13062012 พื้นฐานอารยธรรมไทย
Foundation of Thai Civilization
3 (3-0-6)
13062013 ไทยศึกษา
Thai Studies
3 (3-0-6)
13062014 อารยธรรมยุคใหม่
Modern Civilization
3 (3-0-6)
13062015 อารยธรรมเปรียบเทียบ
Comparative Civilizations
3 (3-0-6)
13062016 การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด
Report Writing and Library Usage
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันออก 3
13044001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
3 (3-0-6)
13044002 ภาษาเพื่อการสืบค้น
Language for Retrieval
3 (3-0-6)
13044003 ภาษากับการพัฒนาความคิด
Language and Thinking Development
3 (3-0-6)
13044004 การใช้ภาษาเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์
Thai Usage for Advertise
3 (3-0-6)
13044005 เทคนิคการเขียนรายงานทางวิชาชีพ
Professional Report Writing
3 (3-0-6)
13044006 การเขียนเชิงสร้างสรรค์
Creative Writing
3 (3-0-6)
13044007 การพูดและการเขียนทางวิชาชีพ
Speaking and Writing for Careers
3 (3-0-6)
13044008 การพูดทางวิชาชีพ
Speaking for Specific Purposes
3 (3-0-6)
13044009 วรรณกรรมไทยสำหรับมัคคุเทศก์
Thai Literature for Tourism
3 (3-0-6)
13044010 สุนทรียภาพทางภาษา
Literaly Art
3 (3-0-6)
13044011 ภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่น
Local Literature
3 (3-0-6)
13044012 การเขียนเพื่องานอาชีพ
Writing for Business
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2
13021001 พลศึกษา
Physical Education
2 (1-2-3)
13021002 ตะกร้อ
Takraw
2 (1-2-3)
13021003 แบดมินตัน
Badminton
2 (1-2-3)
13021004 เทนนิส
Tennis
2 (1-2-3)
13021005 เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
2 (1-2-3)
13021006 ฟุตบอล
Football
2 (1-2-3)
13021007 บาสเกตบอล
Basketball
2 (1-2-3)
13021008 ยิมนาสติก
Gymnastics
2 (1-2-3)
13021009 ว่ายน้ำ
Swimming
2 (1-2-3)
13021010 กอล์ฟ
Golf
2 (1-2-3)
13021011 แฮนด์บอล
Handball
2 (1-2-3)
13021012 รักบี้ฟุตบอล
Rugby Football
2 (1-2-3)
13021013 ซอฟท์บอล
Softball
2 (1-2-3)
13021014 วอลเล่ย์บอล
Volleyball
2 (1-2-3)
13021015 ฮอกกี้
Hockey
2 (1-2-3)
13021016 กระบี่กระบอง
Sword and Pole
2 (1-2-3)
13021017 กรีฑา
Track and Field
2 (1-2-3)
13021018 ยูโด
Judo
2 (1-2-3)
13021019 มวยสากล
Boxing
2 (1-2-3)
13021020 มวยไทย
Muay Thai
2 (1-2-3)
13021021 เปตอง
Petanque
2 (1-2-3)
13021022 เกมมูลฐาน
Fundamental Games
2 (1-2-3)
13021023 กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
2 (1-2-3)
13021024 ยกน้ำหนัก
Weight Lifting
2 (1-2-3)
13021025 ลีลาศ
Social Dance
2 (1-2-3)
13021026 สนุ้กเกอร์
Snooker
2 (1-2-3)
13021027 ฟุตซอล
Futsal
2 (1-2-3)
13021028 โบว์ลิ่ง
Bowling
2 (1-2-3)
13021029 ปีนเขา
Treaking
2 (1-2-3)
13021030 การเต้นรำแบบแอโรบิค
Aerobic Dance
2 (1-2-3)
13022001 นันทนาการ
Recreation
2 (1-2-3)
13022002 นันทนาการกลางแจ้ง
Outdoor Recreation
2 (1-2-3)
13022003 การเป็นผู้นำนันทนาการ
Recreation Leadership
2 (1-2-3)
13022004 นันทนาการสำหรับโรงเรียนและชุมชน
School and Community Recreation
2 (1-2-3)
13022005 การเป็นผู้นำค่ายพักแรม
Camp Leadership
2 (1-2-3)
13022006 เกมสร้างสรรค์สำหรับนันทนาการ
Games for Recreation
2 (1-2-3)
13022012 กิจกรรม 1
Activities 1
2 (1-2-3)
13022013 กิจกรรม 2
Activities 2
2 (1-2-3)
13022014 กิจกรรมเสริมบุคลิกภาพ
Activities for Personality
3 (2-2-5)
13022016 กิจกรรมเพื่อสุขภาพและสุขปฏิบัติ
Activities for Health Practices
2 (1-2-3)
13022017 กิจกรรมเพื่อสุขภาพผู้บริโภค
Activities of Consumer Health
2 (1-2-3)
13022018 สวัสดิศึกษา
Safety Education
2 (1-2-3)
13022019 โภชนาการกับการออกกำลังกาย
Sports Nutrition
2 (1-2-3)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 2
13061008 เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sufficiency Economy for Sustainable Development
2 (2-0-4)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 3
13061001 มนุษย์กับสังคม
Man and Society
3 (3-0-6)
13061002 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
13061003 สังคมวิทยาเบื้องต้น
Introduction to Sociology
2 (2-0-4)
13061004 สังคมวิทยาชนบท
Rural Sociology
2 (2-0-4)
13061005 สังคมวิทยาเมือง
Urban Sociology
3 (3-0-6)
13061006 บัณฑิตคุณภาพ
Quality Graduates
3 (3-0-6)
13061007 กิ๋นฮอมต๋อมม่วน สังคมเกื้อกูลธรรม
Righteousness Supporting Society
3 (3-0-6)
13061009 สันติศึกษา
Peace Studies
2 (2-0-4)
13061010 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
Society and Environment
3 (3-0-6)
13061011 ชุมชนกับการพัฒนา
Community and Development
3 (3-0-6)
13061012 ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
3 (3-0-6)
13061013 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
Social Sciences Research Methodology
3 (3-0-6)
13061014 การสัมมนาเทคโนโลยีกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
Seminar in Technology and Social Change
3 (3-0-6)
13061015 สังคมกับเศรษฐกิจ
Society and Economy
3 (3-0-6)
13061016 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
General Economics
3 (3-0-6)
13061017 สังคมกับการปกครอง
Society and Government
3 (3-0-6)
13061018 การเมืองกับการปกครองของไทย
Thai Politics and Government
3 (3-0-6)
13061019 การเมืองไทยร่วมสมัย
Comtemporary of Thai Politics
2 (2-0-4)
13061020 การบริหารรัฐกิจเบื้องต้น
Introduction to Public Administation
3 (3-0-6)
13061021 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
International Relations
2 (2-0-4)
13061022 เหตุการณ์ปัจจุบันของโลก
World Today
2 (2-0-4)
13061023 สังคมกับกฎหมาย
Society and Law
3 (3-0-6)
13061024 กฎหมายการปกครอง
Administrative Law
3 (3-0-6)
13061025 สังคมวิทยาการท่องเที่ยว
Social of Tourism
3 (3-0-6)
13061026 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว
Geography of Tourism
3 (3-0-6)
13061027 มานุษยวิทยาวัฒนธรรม
Cultural Anthropology
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3
22000001 สถิติพื้นฐาน
Elementary Statistics
3 (3-0-6)
22000002 คณิตศาสตร์และสถิติกับชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
22000003 คณิตศาสตร์เทคโนโลยี
Technology Mathematics
3 (2-2-5)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 3
22000004 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Thinking and Making Decision Sciencetifically
3 (3-0-6)
22000005 โลกทัศน์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Science Vision and Technology
3 (3-0-6)
22000006 โลกและปรากฏการณ์
Earth Phenomenon
3 (3-0-6)
22000007 วิทยาศาสตร์กับชีวิต
Science and Life
3 (3-0-6)
22000008 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
22000009 สารพิษในชีวิตประจำวัน
Toxic Substances in Daily Life
3 (3-0-6)
22000010 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตกบังคับ 6
13031101 ภาษาอังกฤษ 1
English 1
3 (3-0-6)
13031102 ภาษาอังกฤษ 2
English 2
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตกเลือก 6
13031004 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
English for Career
3 (3-0-6)
13031005 ภาษาอังกฤษเทคนิค
Technical English
3 (3-0-6)
13031006 สนทนาภาษาอังกฤษ 1
English Conversation 1
3 (3-0-6)
13031007 สนทนาภาษาอังกฤษ 2
English Conversation 2
3 (3-0-6)
13031008 การอ่าน 1
Reading 1
3 (3-0-6)
13031009 การอ่าน 2
Reading 2
3 (3-0-6)
13031010 การเขียน 1
Writing 1
3 (3-0-6)
13031011 การเขียน 2
Writing 2
3 (3-0-6)
13031012 ภาษาอังกฤษสำหรับการเดินทาง
English for Travel
3 (3-0-6)
13031013 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายทางวิชาการ
English for Academic Purposes
3 (3-0-6)
13031014 การอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ
Reading English Newspaper
3 (3-0-6)
13031203 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Use
3 (3-0-6)
13042001 ภาษาจีนพื้นฐาน 1
Foundation Chinese 1
3 (3-0-6)
13042002 ภาษาจีนพื้นฐาน 2
Foundation Chinese 2
3 (3-0-6)
13043001 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 1
Foundation Japanese 1
3 (3-0-6)
13043002 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 2
Foundation Japanese 2
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 102
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 24
20000302 ชีวเคมีทางการเกษตร
Agriculture Biochemistry
3 (3-0-6)
20000303 ปฏิบัติการชีวเคมีทางการเกษตร
Agricultural Biochemistry Laboratory
1 (0-3-1)
22021101 หลักเคมี 1
Principles of Chemistry 1
3 (3-0-6)
22021102 ปฏิบัติการหลักเคมี 1
Principles of Chemistry Laboratory 1
1 (0-3-2)
22023101 เคมีอินทรีย์ 1
Organic Chemistry 1
3 (3-0-6)
22023102 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1
Organic Chemistry Laboratory 1
1 (0-3-2)
22031101 ชีววิทยา
Biology
3 (3-0-6)
22031102 ปฏิบัติการชีววิทยา
Biology Laboratory
1 (0-3-2)
22034201 จุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology
3 (3-0-6)
22034202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology Laboratory
1 (0-3-2)
22051108 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1
Fundamentals of Physics 1
3 (3-0-6)
22051109 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1
Fundamentals of Physics Laboratory 1
1 (0-3-2)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 69
22012103 แคลคูลัส 1
Calculus 1
3 (3-0-6)
22012104 แคลคูลัส 2
Calculus 2
3 (3-0-6)
22025208 เคมีเชิงฟิสิกส์
Physical Chemistry
3 (3-0-6)
22025209 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์
Physical Chemistry Laboratory
1 (0-3-2)
22026201 เคมีวิเคราะห์ทั่วไป
General Analytical Chemistry
3 (2-3-6)
22034306 จุลชีววิทยาทางอาหาร
Food Microbiology
3 (2-3-6)
24020101 ทักษะพื้นฐานอุตสาหกรรมเกษตร
Basic Skills in Agro-Industry 1
1 (0-6-1)
24021304 การวางแผนการทดลองทางอุตสาหกรรมเกษตร
Experimental Design for Agro-Industry
3 (2-3-5)
24022121 อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น
Introduction to Agro-Industry
3 (3-0-6)
24022201 การแปรรูปอุตสาหกรรมเกษตร 1
Agro-Industrial Processing 1
3 (2-3-5)
24022202 การแปรรูปอุตสาหกรรมเกษตร 2
Agro-Industrial Processing 2
3 (2-3-5)
24022319 วิศวกรรมอุตสาหกรรมเกษตร 1
Agro-Industrial Engineering 1
3 (2-3-5)
24022320 วิศวกรรมอุตสาหกรรมเกษตร 2
Agro-Industrial Engineering 2
3 (2-3-5)
24023302 การประกันคุณภาพอุตสาหกรรม
Agro-Industry Assurance
3 (2-3-5)
24023304 การสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมและกฏหมายอาหาร
Plant Sanitation and Food Law
2 (2-0-4)
24029101 ทักษะวิชาชีพทางอุตสาหกรรมเกษตร 1
Technical Skills in Agro-Industry 1
1 (0-6-1)
24029202 ทักษะวิชาชีพทางอุตสาหกรรมเกษตร 2
Technical Skills in Agro-Industry 2
1 (0-6-1)
24029205 หลักการเขียนแบบ
Principle of Drawing
1 (0-6-1)
24031403 ฝีกงานทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์
Training in Product Development
6 (0-0-127)
24031490 สหกิจศึกษา
Cooperative Educatiion
6 (0-0-127)
24031496 สัมมนาทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์
Seminar in Product Development
1 (0-2-1)
24031498 การศึกษาอิสระ
Independent Stu
6 (0-0-127)
24031499 ปัญหาพิเศษทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์
Special Problem in Product Development
3 (0-6-1)
24032304 เคมีอาหาร
Food Chemistry
3 (2-3-5)
24032308 หลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1
Principle of Product Development 1
3 (2-3-5)
24032309 หลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2
Principle of Product Development 2
3 (2-3-5)
24033301 การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
Ago-Industrial Product Quality Control
3 (2-3-5)
24033303 การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส
Sensory Evaluation
3 (2-3-5)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 9
24032401 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากของเหลือ
Waste Product Development
2 (1-3-3)
24032402 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางโภชนาการ
Nutritional Product DEvelopment
2 (1-3-3)
24032403 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อผู้บริโภค
Product Development for Consumers
2 (1-3-3)
24032404 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งแห้ง
Intermediate Moisture Food Product Development
2 (1-3-3)
24032405 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้าน
Traditional food Product DEvelopment
2 (1-3-3)
24032406 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารหมัก
Fermentation Food Product Development
2 (1-3-3)
24032407 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้
wood Product development
2 (1-3-3)
24032408 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง
Leather Products Development
2 (1-3-3)
24032416 บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตร
Packaging in Agro-Industrial Product
2 (1-3-3)
24032420 อาหารเสริมสุขภาพ
Functional Foods
3 (3-0-6)
24033401 การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร
Agro-Industrial Plant Management
2 (2-0-4)
24033402 การจัดการอุตสาหกรรมและการตลาด
Industrial Management and marketing
3 (3-0-6)
24033403 การวิจัยตลาดเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์
Research Marketing for Product Development
2 (2-0-4)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร