รายละเอียดหลักสูตร

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิก / Bachelor of Industrial Technology Program in Ceramics Technology

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 149 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 44 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 21 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการหรือกิจกรรม 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-เลือก 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-บังคับ 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 99 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 21 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 57 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 21 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 44
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6
01210001 การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด
Report Writing and Library Usage
3 (3-0-3)
01220001 จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology
3 (3-0-3)
01220009 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development Techniques
3 (3-0-3)
01230002 ตรรกวิทยาเบื้องต้น
Introduction to Logic
3 (3-0-3)
01240006 อารยธรรมยุคใหม่
Modern Civilization
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 21
13010120 คณิตศาสตร์ทั่วไป
General Mathematics
3 (3-0-3)
13011130 เรขาคณิตวิเคราะห์
Analytic Geometry
3 (3-0-3)
13011131 แคลคูลัส 1
Calculus 1
3 (3-0-3)
Prerequisite : 13011130 เรขาคณิตวิเคราะห์ 3 (3-0-3)
13011132 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1
Calculus & Analytic Geometry 1
3 (3-0-3)
13011236 แคลคูลัส 2
Calculus 2
3 (3-0-3)
Prerequisite : 13011131 แคลคูลัส 1 3 (3-0-3)
13011337 แคลคูลัส 3
Calculus 3
3 (3-0-3)
Prerequisite : 13011236 แคลคูลัส 2 3 (3-0-3)
13020101 เคมีทั่วไป
General Chemistry
3 (2-3-3)
13020102 หลักเคมี 1
Physical of Chemistry 1
3 (3-0-3)
13020113 เคมีประยุกต์ 1
Applied Chemistry 1
3 (3-0-3)
13020117 เคมีสิ่งแวดล้อม
Environmental Chemistry
3 (3-0-3)
Prerequisite : 13020101 เคมีทั่วไป 3 (2-3-3)
13026101 เคมีอุตสาหกรรม
Industrial Chemistry
3 (2-3-3)
13080040 ฟิสิกส์ทั่วไป
General Physics
3 (2-3-3)
13080141 ฟิสิกส์ 1
Physics 1
3 (2-3-3)
13080142 ฟิสิกส์ 2
Physics 2
3 (2-3-3)
13085331 ฟิสิกส์ยุคใหม่
Modern Physics
3 (3-0-3)
13121240 สถิติ 1
Statistics 1
3 (3-0-3)
13121341 สถิติ 2
Statistics 2
3 (3-0-3)
Prerequisite : 13121240 สถิติ 1 3 (3-0-3)
13123340 สถิติเพื่อการวิจัย
Statistical Methods for Research
3 (3-0-3)
Prerequisite : 13121240 สถิติ 1 3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการหรือกิจกรรม 2
01610001 พลศึกษา
Physical Education
1 (0-2-1)
01620001 นันทนาการ
Recreation
1 (0-2-1)
01630001 กิจกรรม 1
Activities 1
1 (0-2-1)
01630002 กิจกรรม 2
Activities 2
1 (0-2-1)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3
01120001 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 3
01110004 มนุษย์กับสังคม
Man and Society
3 (3-0-3)
01110005 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-3)
01110006 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
Society and Environment
3 (3-0-3)
01130001 สังคมกับเศรษฐกิจ
Society and Economic
3 (3-0-3)
01140002 การเมืองกับการปกครองของไทย
Thai Politics and Government
3 (3-0-3)
01150352 กฏหมายแรงงาน
Labor Law
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชาภาษา-เลือก 3
01310352 การเขียนรายงานทางวิชาชีพ
Professional Report Writing
3 (3-0-3)
01320003 ภาษาอังกฤษเทคนิค 1
Technical English 1
3 (3-0-3)
Prerequisite : 01320102 ภาษาอังกฤษ 2 3 (3-0-3)
01320004 ภาษาอังกฤษเทคนิค 2
Technical English 2
3 (3-0-3)
Prerequisite : 01320003 ภาษาอังกฤษเทคนิค 1 3 (3-0-3)
01320005 สนทนาภาษาอังกฤษ 1
English Conversation 1
3 (3-0-3)
Prerequisite : 01320102 ภาษาอังกฤษ 2 3 (3-0-3)
01320006 สนทนาภาษาอังกฤษ 2
English Conversation 2
3 (3-0-3)
Prerequisite : 01320005 สนทนาภาษาอังกฤษ 1 3 (3-0-3)
01320009 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Use
3 (3-0-3)
Prerequisite : 01320102 ภาษาอังกฤษ 2 3 (3-0-3)
01320015 ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม 1
Industrial English 1
3 (3-0-3)
Prerequisite : 01320102 ภาษาอังกฤษ 2 3 (3-0-3)
01320016 ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม 2
Industrial English 2
3 (3-0-3)
Prerequisite : 01320015 ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม 1 3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชาภาษา-บังคับ 6
01320101 ภาษาอังกฤษ 1
English 1
3 (3-0-3)
01320102 ภาษาอังกฤษ 2
English 2
3 (3-0-3)
Prerequisite : 01320101 ภาษาอังกฤษ 1 3 (3-0-3)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 99
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 21
11000001 จิตวิทยาการจัดการองค์กรอุตสาหกรรม
Industrial Organizational Psychology Management
3 (3-0-3)
11000002 การบริหารงานอุตสาหกรรม
Industrial Management
3 (3-0-3)
11000003 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
Industrial Safety
3 (3-0-3)
11210304 ไฟฟ้าอุตสาหรรม
Industrial Electrical
3 (2-3-5)
11411306 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Economic
3 (3-0-3)
Prerequisite : 13121240 สถิติ 1 3 (3-0-3)
11412303 การเขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing
3 (2-3-2)
11612302 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
Computer Technology
3 (2-3-6)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 57
11821101 ประวัติศาสตร์เซรามิก
History of Ceramics
2 (2-0-4)
11821102 เนื้อดินปั้น 1
Clay Body 1
2 (1-3-3)
11821108 การขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน 1
Wheel Throwing 1
2 (1-3-3)
11821109 การขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน 2
Wheel Throwing 2
2 (1-3-3)
Prerequisite : 11821108 การขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน 1 2 (1-3-3)
11821116 การเขียนภาพร่าง
Drawing
2 (1-3-3)
11821204 น้ำเคลือบ 1
Glaze 1
2 (1-3-3)
11821206 เตาและการเผา 1
Kiln and Firing 1
2 (1-3-3)
11821210 การสร้างต้นแบบ 1
Prototype Making 1
3 (1-6-4)
11821211 แบบและการหล่อ 1
Mould Making and Slip Casting 1
3 (1-6-4)
11821214 การขึ้นรูปด้วยใบมีด
Jiggering and Jollying
2 (1-3-3)
11821217 การออกแบบอุตสาหกรรมเซรามิก 1
Industrial Ceramics Design 1
3 (1-4-4)
11821219 การตกแต่งเซรามิก
Ceramic Decoration
2 (1-3-3)
11821303 เนื้อดินปั้น 2
Clay Body 2
3 (2-3-5)
Prerequisite : 11821102 เนื้อดินปั้น 1 2 (1-3-3)
11821305 น้ำเคลือบ 2
Glaze 2
3 (2-3-5)
Prerequisite : 11821204 น้ำเคลือบ 1 2 (1-3-3)
11821312 แบบและการหล่อ 2
Mould Making and Slip Casting 2
3 (1-6-4)
Prerequisite : 11821211 แบบและการหล่อ 1 3 (1-6-4)
11821318 การออกแบบอุตสาหกรรมเซรามิก 2
Industrial Ceramics Design 2
3 (1-6-4)
Prerequisite : 11821217 การออกแบบอุตสาหกรรมเซรามิก 1 3 (1-4-4)
11821407 เตาและการเผา 2
Kiln and Firing 2
3 (1-6-4)
Prerequisite : 11821206 เตาและการเผา 1 2 (1-3-3)
11821413 การผลิตแม่พิมพ์อุตสาหกรรม
Industrial Mould Making
3 (1-6-4)
Prerequisite : 11821211 แบบและการหล่อ 1 3 (1-6-4)
Prerequisite : 11821312 แบบและการหล่อ 2 3 (1-6-4)
11821415 การขึ้นรูปด้วยเครื่องกลึงอัตโนมัติ
Roller Head Machine Forming
3 (1-6-1)
11821420 การวิเคราะห์ต้นทุนและประมาณราคา
Industrial Cost and Budget Analysis
3 (3-0-6)
11821421 การประเมินโครงการ
Project Evaluation
2 (2-0-4)
11821422 การเตรียมโครงการอุตสาหกรรม
Industrial Pre-Project
1 (1-0-1)
11821423 โครงงานรายบุคคล
Individual Project
3 (1-6-4)
Prerequisite : 11821422 การเตรียมโครงการอุตสาหกรรม 1 (1-0-1)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 21
05210102 หลักการตลาด
Principles of Marketing
3 (3-0-3)
11411307 กฎหมายอุตสาหกรรม
Industrial Law
3 (3-0-3)
11411404 การควบคุมคุณภาพ
Quality Control
3 (3-0-3)
Prerequisite : 13121240 สถิติ 1 3 (3-0-3)
11822101 เซรามิกเบื้องต้น
Introduction to Ceramics
3 (2-3-5)
11822102 การขึ้นรูปด้วยมือ
Hand Forming
3 (1-6-4)
11822108 การออกแบบลวดลายเซรามิก
Ornamental Design for Ceramics
3 (1-4-4)
11822204 อุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้าน
Native Industrial Pottery
3 (2-3-5)
11822205 เทคนิคการขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน
Wheel Throwing Technique
3 (1-6-4)
Prerequisite : 11821108 การขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน 1 2 (1-3-3)
Prerequisite : 11821109 การขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน 2 2 (1-3-3)
11822209 การตกแต่งด้วยสีใต้เคลือบและบนเคลือบ
Underglaze and Overglaze Decoration
3 (1-6-4)
11822306 การสร้างต้นแบบ 2
Prototype Making 2
3 (1-6-4)
Prerequisite : 11821210 การสร้างต้นแบบ 1 3 (1-6-4)
11822307 การขึ้นรูปด้วยแรงอัด
Press Forming
3 (1-6-4)
11822310 รูปลอกเซรามิก
Ceramics Decal
3 (1-6-4)
11822312 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
Computer Graphic
3 (1-4-4)
Prerequisite : 11612302 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 3 (2-3-6)
11822314 การวิจัยทางเซรามิก
Ceramics Research
3 (3-0-6)
11822403 สีเซรามิก
Ceramic Stains
3 (2-3-5)
11822411 เทคโนโลยีการตกแต่งผลิตภัณฑ์เซรามิก
Ceramics Decoration Technology
3 (1-6-4)
11822413 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
Management of Information Technology
3 (1-4-4)
Prerequisite : 11612302 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 3 (2-3-6)
11822415 การจัดการสถานประกอบการเพื่อสิ่งแวดล้อม
Factory Management and Environmental
3 (3-0-6)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร