รายละเอียดหลักสูตร

ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ / Bachelor of Fine Arts Program in Visual Communication Design (4-year)

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 149 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 35 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 108 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 24 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 66 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 18 หน่วยกิต
หมวดวิชาชีพ 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 35
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6
01110005 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-3)
01110006 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
Society and Environment
3 (3-0-3)
01110353 ประชากรศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Demography
3 (3-0-3)
01120201 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skill Development
3 (3-5-3)
01130203 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
Industrial Economics
3 (3-0-3)
01150352 กฏหมายแรงงาน
Labor Law
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6
01210001 การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด
Report Writing and Library Usage
3 (3-0-3)
01220001 จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology
3 (3-0-3)
01220009 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development Techniques
3 (3-0-3)
01230001 ปรัชญาเบื้องต้น
Introduction to Philosophy
3 (3-0-3)
01240001 พื้นฐานอารยธรรมไทย
Foundations of Thai Civilization
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชาภาษา 9
01310101 ภาษาไทย 1
Thai 1
3 (3-0-3)
01310103 การพูดและการเขียนเชิงวิชาชีพ
Speaking and Writing for Careers
3 (3-0-3)
01320003 ภาษาอังกฤษเทคนิค 1
Technical English 1
3 (3-0-3)
01320009 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Use
3 (3-0-3)
01320101 ภาษาอังกฤษ 1
English 1
3 (3-0-3)
01320102 ภาษาอังกฤษ 2
English 2
3 (3-0-3)
Prerequisite : 01320101 ภาษาอังกฤษ 1 3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 6
13010120 คณิตศาสตร์ทั่วไป
General Mathematics
3 (3-0-3)
13100145 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
Introduction of Computer
3 (3-0-3)
13121105 สถิติเบื้องต้น
Introduction to Statistics
3 (3-0-3)
13123251 สถิติเพื่อการวิจัย
Statistics Methods for Research
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 6
13020115 เคมีในชีวิตประจำวัน
Chemistry in Dairy Use
3 (3-0-3)
13040143 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Man and Physical Science
3 (3-0-3)
13041146 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
Environment and Resources Management
3 (3-0-3)
13041147 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Biological Science
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2
01610001 พลศึกษา
Physical Education
1 (0-2-1)
01620001 นันทนาการ
Recreation
1 (0-2-1)
01630007 สวัสดิศึกษา
Safety Education
1 (0-2-1)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 108
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 24
07110001 ศิลปประจำชาติ
Thai Traditional Arts
2 (1-3-4)
07200001 วาดเส้น
Drawing
2 (1-3-4)
07200010 ศิลปะเปรียบเทียบ
Comparative Arts
3 (3-0-3)
07200011 หลักการทัศนศิลป์
Principle of Visual Arts
3 (2-2-2)
07200012 การวิจัยศิลปหัตถกรรม
Research Methodology of Art&Craft
3 (2-2-2)
07210001 ประวัติและแบบอย่างศิลป์
History and Style of Arts
2 (2-0-2)
07210003 กายวิภาค
Anatomy
2 (2-0-2)
07210005 องค์ประกอบศิลป์
Composition
2 (1-3-4)
07210015 สุนทรียศาสตร์
Aesthetics
3 (3-0-3)
07300001 หลักการเขียนแบบ
Technical Drafting
2 (1-3-2)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 66
07210452 ศิลปนิพนธ์
Art Thesis
8 (2-18-8)
07300002 มโนทัศน์ทางการออกแบบ
Concept of Design
3 (3-0-3)
07300003 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบศิลปะ 1
Computer Aided Design 1
2 (2-0-2)
07300004 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบศิลปะ 2
Computer Aided Design 2
2 (2-0-2)
07310104 อักษรประดิษฐ์
Lettering Design
2 (1-3-4)
07310115 ออกแบบแฟชั่น
Fashion Design
2 (1-3-1)
07350118 การเขียนภาพประกอบ 1
Book Illustration 1
2 (1-3-4)
07350126 ออกแบบนิเทศศิลป์ 1
Visual Communication Design 1
4 (2-6-8)
07350127 ออกแบบนิเทศศิลป์ 2
Visual Communication Design 2
4 (2-6-2)
07350219 การถ่ายภาพเบื้องต้น
Introduction to Photography
2 (1-3-3)
07350220 ภาพยนตร์และวิดีทัศน์เบื้องต้น
Introduction to Film and Video
2 (1-3-4)
07350221 การนำเสนองานออกแบบนิเทศศิลป์
Visual Communication Design Presentation
2 (1-3-4)
07350228 ออกแบบนิเทศศิลป์ 3
Visual Communication Design 3
4 (2-6-8)
07350229 ออกแบบนิเทศศิลป์ 4
Visual Communication Design 4
4 (2-6-8)
07350322 หลักการออกแบบโฆษณา
Principle of Advertising Design
2 (1-2-3)
07350330 ออกแบบนิเทศศิลป์ 5
Visual Communication Design 5
6 (3-9-3)
07350331 ออกแบบนิเทศศิลป์ 6
Visual Communication Design 6
6 (3-9-3)
07350332 ออกแบบนิเทศศิลป์ 7
Visual Communication Design 7
6 (3-9-3)
07350423 การบริหารงานออกแบบนิเทศศิลป์
Visual Communication Design Administration
3 (2-3-5)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 18
02110301 จิตวิทยาการศึกษา
Educational Psychology
2 (2-0-2)
02210301 หลักการอาชีวะศึกษา
Principles of Vocational Education
2 (2-0-2)
02220301 การวัดและการประเมินผลการศึกษา
Educational Measurement and Evaluation
2 (2-0-2)
02310301 เทคโนโลยีทางการศึกษาเบื้องต้น
Introduction to Educational Technology
2 (2-0-2)
02410301 หลักการและวิธีการสอน
Principle and Methods of Tcaching
2 (2-0-2)
02410302 ปฏิบัติการสอน
Teaching practice
1 (0-3-3)
02515402 การฝึกสอนวิชาศิลปกรรม
Stdent Teaching in Fine Arts
4 (0-12-12)
02515403 วิธีสอนศิลปกรรม
Methods of Teaching Art
2 (1-2-3)
07210312 วาดเขียนสร้างสรรค์
Creative Drawing
2 (1-3-4)
07310113 สื่อโฆษณา
Advenising Media
2 (1-3-1)
07310207 วัสดุและการใช้
Materials and Usage
2 (1-3-2)
07310233 เทคนิคการพิมพ์
Printing Techniques
2 (1-2-2)
07310412 แนวโน้มการออกแบบตลาดกับงานอาชีพ
Marketing and Design Job Trend
2 (1-2-3)
07320113 ออกแบบผลิตภัณฑ์
Product Design
2 (1-3-1)
07320219 ออกแบบภาชนะบรรจุภัณฑ์
Packaging Design
2 (1-3-2)
07320415 วิเคราะห์วิชาชีพ
job Analysis
2 (1-2-2)
07330215 ออกแบบตกแต่ง
Decorative Design
2 (1-3-2)
07330421 ออกแบบฉากและเวที
Stage Design
3 (2-3-2)
07340175 การถ่ายภาพวิจิตร
Pictorial Photography
3 (2-3-2)
07340276 การถ่ายภาพบุคคล
Ponrait Photography
3 (2-3-2)
07340277 การถ่ายภาพหุ่นนิ่ง
Still Life Photography
3 (2-3-2)
07340278 การถ่ายภาพโฆษณา
Advehising Photography
3 (2-3-2)
07340379 การถ่ายภาพเพื่อการพิมพ์
Publication Photography
3 (2-3-2)
07340380 คอมพิวเตอร์เพี่อศิลปการถ่ายภาพ
Computer Aided Photography
3 (3-0-3)
07350150 การรณรงค์โฆษณา
Advenising campaign
3 (2-3-2)
07350151 การออกแบบโฆษณา I
Adverising Design 1
3 (2-3-2)
07350159 การออกแบบสิ่งพิมพ์ I
Graphic Design 1
3 (2-3-1)
07350167 การออกแบบสัญลักษณ์และเครื่องหมายในสภาพแวดล้อม 1
Sign and Symbol in Environmental Design 1
3 (2-3-2)
07350187 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนบท
lntroduction to Script
3 (3-2-2)
07350242 กฎหมายธุรกิจ
Business Law
3 (3-0-3)
07350249 การเขียนบทโฆษณา
Copy Writing
3 (2-3-2)
07350252 การออกแบบโฆษณา 2
Advertising Design 2
3 (2-3-5)
07350260 การออกแบบสิ่งพิมพ์ 2
Graphic Design 2
3 (2-3-2)
07350261 การเขียนภาพประกอบ 2
Book Illustration 2
3 (2-3-2)
07350262 การออกแบบจัดวางหน้า
Design and Layout
3 (2-3-2)
07350268 การออกแบบสัญลักษณ์และเครื่องหมายในสภาพแวดล้อม 2
Sign and Symbol in Environmental Design 2
3 (2-3-2)
07350270 หลักการออกแบบนิเทศศิลป์เพื่อสภาพแวดล้อม
Principle of VisuaI Environmental Design
3 (2-2-0)
07350271 การออกแบบนิทรรศการ
Exhibition Design
3 (2-3-2)
07350283 เทคนิคการสร้างภาพยนตร์ 1
Motion Picture Production Techniques 1
3 (2-3-2)
07350285 เทคนิคการผลิตวีดีทัศน์ 1
Video Production Techniques 1
3 (2-3-2)
07350286 เทคนิคการผลิตวีดีทัศน์ 2
Video Production Techniques 2
3 (2-3-2)
07350339 การประมาณราคา
Cost Estimation
2 (1-3-1)
07350353 การออกแบบโฆษณา 3
Advertising Design 3
3 (2-3-5)
07350354 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบโฆษณา
Computer Aided for Advertising Design
3 (3-0-3)
07350363 เทคโนโลยีทางการพิมพ์
Printing Technology
3 (2-2-0)
07350364 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสิ่งพิมพ์
Computer Aided for Graphic Design
3 (3-0-3)
07350369 การออกแบบสัญลักษณ์และเครื่องหมายในสภาพแวดล้อม 3
Sign and Symbol in Environmental Design 3
3 (2-3-2)
07350372 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์เพื่อสภาพแวดล้อม
Computer Aided for Environmental Design
3 (3-3-3)
07350384 เทคนิคการสร้างภาพยนตร์ 2
Motion Picture Production Techniques 2
3 (2-3-2)
07350388 คอมพิวเตอร์เพื่อการผลิตภาพยนตร์และวิดีทัศน์
Computer Aided for Motion Picture and Video
3 (3-0-3)
(3) หมวดวิชาชีพ 6
- กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน 6
02310302 ปฏิบัติการเทคโนโลยีทางการศึกษา
Practoce Educational Technology
1 (0-3-5)

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร