รายละเอียดหลักสูตร

เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบสิ่งทอ / Bachelor of Technology Program in Textile Design

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 146 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการหรือกิจกรรม 2 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 108 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 19 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 71 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 18 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6
01110004 มนุษย์กับสังคม
Man and Society
3 (3-0-3)
01110005 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-3)
01110006 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
Society and Environment
3 (3-0-3)
01120001 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-3)
01130001 สังคมกับเศรษฐกิจ
Society and Economic
3 (3-0-3)
01130002 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
General Economics
3 (3-0-3)
01130203 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
Industrial Economics
3 (3-0-3)
01150352 กฏหมายแรงงาน
Labor Law
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6
01210001 การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด
Report Writing and Library Usage
3 (3-0-3)
01210004 เทคนิคการสื่อความหมาย
Communication Techniques
3 (3-0-3)
01220001 จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology
3 (3-0-3)
01230002 ตรรกวิทยาเบื้องต้น
Introduction to Logic
3 (3-0-3)
01240001 พื้นฐานอารยธรรมไทย
Foundations of Thai Civilization
3 (3-0-3)
01240006 อารยธรรมยุคใหม่
Modern Civilization
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9
13011130 เรขาคณิตวิเคราะห์
Analytic Geometry
3 (3-0-3)
13011131 แคลคูลัส 1
Calculus 1
3 (3-0-3)
13020101 เคมีทั่วไป
General Chemistry
3 (2-3-3)
13020112 เคมีประยุกต์
Applied Chemistry
3 (2-3-3)
13027101 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 1
Applied Science 1
3 (2-3-3)
13080040 ฟิสิกส์ทั่วไป
General Physics
3 (2-3-3)
13121240 สถิติ 1
Statistics 1
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชาภาษา 9
01320003 ภาษาอังกฤษเทคนิค 1
Technical English 1
3 (3-0-3)
01320005 สนทนาภาษาอังกฤษ 1
English Conversation 1
3 (3-0-3)
01320010 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
3 (3-0-3)
01320101 ภาษาอังกฤษ 1
English 1
3 (3-0-3)
01320102 ภาษาอังกฤษ 2
English 2
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการหรือกิจกรรม 2
01610001 พลศึกษา
Physical Education
1 (0-2-1)
01620001 นันทนาการ
Recreation
1 (0-2-1)
01620002 กิจกรรม 2
Activities 2
1 (0-2-1)
01630001 กิจกรรม 1
Activities 1
1 (0-2-1)
01630007 สวัสดิศึกษา
Safety Education
1 (0-2-1)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 108
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 19
12160161 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
Computer Technology
3 (1-4-2)
12900101 ภาพร่าง
Drawing and Painting
2 (1-3-1)
12900102 การจัดองค์ประกอบศิลป์
Composition Arts
2 (1-3-1)
12900103 ออกแบบเบื้องต้น
Fundamental Design
3 (1-6-2)
12900104 เขียนแบบเบื้องต้น
Basic Drafting
3 (1-6-2)
12900105 เทคนิคการแสดงแบบ
Presentation Techniques
2 (1-3-1)
12900131 ประวัติศาสตร์ศิลป์
History of Art
2 (2-0-2)
12900232 ประวัติศาสตร์การออกแบบอุตสาหกรรม
History of Industrial Design
2 (2-0-2)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 71
12400101 พื้นฐานการออกแบบอุตสากรรม
Basic of Industrial Design
3 (2-3-3)
12400102 วัสดุผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
Industrial Product Material
3 (3-0-3)
12400103 การยศาสตร์
Ergonomics
2 (2-0-2)
12400204 เขียนแบบอุตสาหกรรม
Industrial Drafting
3 (2-3-3)
12400205 การทำหุ่นจำลอง
Model Making
3 (2-3-3)
12400206 กระบวนการผลิต
Manufacturing Process
3 (3-0-3)
12400207 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและผลิต 1
Computer Aided Design and Manufacturing 1
3 (2-3-3)
12400300 หลักการตลาด
Principle of Marketing
3 (3-0-3)
12400308 หลักการวิจัยเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์
Method of Research for Product Development
3 (3-0-3)
12400409 สัมมนา
Seminar
2 (1-2-2)
12420201 ออกแบบสิ่งทอ 1
Textile Design 1
3 (1-6-2)
12420202 ออกแบบสิ่งทอ 2
Textile Design 2
3 (1-6-2)
12420211 เทคโนโลยีการผลิตผืนผ้า
Fabric Technology
3 (2-3-3)
12420212 เทคโนโลยีการย้อมสิ่งทอ
Textile Dyeing Technology
3 (2-3-3)
12420303 ออกแบบสิ่งทอ 3
Textile Design 3
3 (1-6-2)
12420304 ออกแบบสิ่งทอ 4
Textile Design 4
3 (1-6-2)
12420313 เทคโนโลยีการพิมพ์สิ่งทอ
Textile Printing Technology
3 (2-3-0)
12420314 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
Textile Product Technology
3 (2-3-3)
12420321 สิ่งทอพื้นถิ่น
Thai Vernacular Textile
3 (2-3-3)
12420390 ฝึกงานในสถานประกอบการ
On The Job Training
0 (0-127-127)
12420405 ออกแบบสิ่งทอ 5
Textile Design 5
3 (1-6-2)
12420406 การเตรียมและเสนอโครงการ
Project Preparation and Proposal
2 (1-2-2)
12420407 โครงการออกแบบและพัฒนางานสิ่งทอ
Textile Design and Development Project
6 (0-18-6)
12910090 สุนทรียศาสตร์
Aesthetic
2 (2-0-2)
12910101 การบริหารงานเพื่อการเพิ่มผลผลิต
Management for Productivity
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 18
12400261 ออกแบบกราฟฟิก
Graphic Design
3 (2-3-3)
12400262 การถ่ายภาพ
Photography
2 (1-3-2)
12400263 การจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ
Display and Exhibition
3 (2-3-3)
12400364 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและผลิต 2
Computer Aided Design and Manufacturing 2
3 (2-3-3)
12400365 คอมพิวเตอร์กราฟฟิก
Computer Graphics
3 (2-3-3)
12400366 เทคโนโลยีที่เหมาะสม
Appropriate Technology
2 (2-0-2)
12400367 การบริหารธุรกิจขนาดย่อม
Small Business Management
3 (3-0-3)
12400368 การวิเคราะห์ต้นทุนและประมาณราคา
Cost and Price Analysis
3 (3-0-3)
12410201 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1
Industrial Product Design 1
3 (1-6-2)
12410202 ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2
Industrial Product Design 2
3 (1-6-2)
12420261 การทำผ้ามัดย้อมและผ้าบาติก
Tiedye and Batik
3 (2-3-3)
12420262 ออกแบบแฟชั่น
Fashion Design
3 (2-3-3)
12420263 การออกแบบเครื่องแต่งกายเพื่อการแสดง
Stage Costume Design
3 (2-3-3)
12420264 ออกแบบเคหะสิ่งทอ
Household Textile Design
3 (2-3-3)
12420265 หัตถกรรมสิ่งทอ
Textile Handicraft
3 (2-3-3)
12420266 การทำแบบตัด
Cutting Pattern
3 (2-3-3)
12420367 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสิ่งทอ
Computer for Textile Design
3 (2-3-3)
12420368 กระบวนการทางเคมีสิ่งทอ
Textile Chemical Process
3 (2-3-3)
12420369 การทดสอบสิ่งทอ
Textile Testing
3 (2-3-3)
12430201 ออกแบบเครื่องเรือน 1
Furniture Design 1
3 (1-6-2)
12430202 ออกแบบเครื่องเรือน 2
Furniture Design 2
3 (1-6-2)
12440201 ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 1
Packaging Design 1
3 (1-6-2)
12440202 ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 2
Packaging Design 2
3 (1-6-2)
12450201 ออกแบบเซรามิค 1
Ceramic Design 1
3 (1-6-2)
12450202 ออกแบบเซรามิค 2
Ceramic Design 2
3 (1-6-2)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร