รายละเอียดหลักสูตร

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเหมืองแร่ / Bachelor of Industrial Technology Program in Mining Technology

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 145 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 44 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 18 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการหรือกิจกรรม 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-เลือก 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-ภาษาอังกฤษบังคับ 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 95 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 21 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 54 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 20 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 44
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6
01210001 การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด
Report Writing and Library Usage
3 (3-0-3)
01220001 จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology
3 (3-0-3)
01220009 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development Techniques
3 (3-0-3)
01230002 ตรรกวิทยาเบื้องต้น
Introduction to Logic
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 18
13011130 เรขาคณิตวิเคราะห์
Analytic Geometry
3 (3-0-3)
13011131 แคลคูลัส 1
Calculus 1
3 (3-0-3)
Prerequisite : 13011130 เรขาคณิตวิเคราะห์ 3 (3-0-3)
13011236 แคลคูลัส 2
Calculus 2
3 (3-0-3)
Prerequisite : 13011131 แคลคูลัส 1 3 (3-0-3)
13020101 เคมีทั่วไป
General Chemistry
3 (2-3-3)
13080141 ฟิสิกส์ 1
Physics 1
3 (2-3-3)
13080142 ฟิสิกส์ 2
Physics 2
3 (2-3-3)
Prerequisite : 13080141 ฟิสิกส์ 1 3 (2-3-3)
13085331 ฟิสิกส์ยุคใหม่
Modern Physics
3 (3-0-3)
13121240 สถิติ 1
Statistics 1
3 (3-0-3)
13121341 สถิติ 2
Statistics 2
3 (3-0-3)
Prerequisite : 13121240 สถิติ 1 3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการหรือกิจกรรม 2
01610001 พลศึกษา
Physical Education
1 (0-2-1)
01620001 นันทนาการ
Recreation
1 (0-2-1)
01630001 กิจกรรม 1
Activities 1
1 (0-2-1)
01630002 กิจกรรม 2
Activities 2
1 (0-2-1)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3
01120001 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 3
01110004 มนุษย์กับสังคม
Man and Society
3 (3-0-3)
01110005 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-3)
01110006 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
Society and Environment
3 (3-0-3)
01130001 สังคมกับเศรษฐกิจ
Society and Economic
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชาภาษา-เลือก 6
01310101 ภาษาไทย 1
Thai 1
3 (3-0-3)
01320003 ภาษาอังกฤษเทคนิค 1
Technical English 1
3 (3-0-3)
Prerequisite : 01320102 ภาษาอังกฤษ 2 3 (3-0-3)
01320004 ภาษาอังกฤษเทคนิค 2
Technical English 2
3 (3-0-3)
Prerequisite : 01320003 ภาษาอังกฤษเทคนิค 1 3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชาภาษา-ภาษาอังกฤษบังคับ 6
01320101 ภาษาอังกฤษ 1
English 1
3 (3-0-3)
01320102 ภาษาอังกฤษ 2
English 2
3 (3-0-3)
Prerequisite : 01320101 ภาษาอังกฤษ 1 3 (3-0-3)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 95
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 21
11000001 จิตวิทยาการจัดการองค์กรอุตสาหกรรม
Industrial Organizational Psychology Management
3 (3-0-3)
11000002 การบริหารงานอุตสาหกรรม
Industrial Management
3 (3-0-3)
11000003 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
Industrial Safety
3 (3-0-3)
11210304 ไฟฟ้าอุตสาหรรม
Industrial Electrical
3 (2-3-5)
11411306 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Economics
3 (3-0-3)
11412303 การเขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing
3 (2-3-2)
11612302 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
Computer Technology
3 (2-3-6)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 54
11311301 กลศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Mechanics
3 (3-0-3)
11311303 กลศาสตร์ของแข็ง 1
Mechanics of Solid 1
3 (3-0-3)
Prerequisite : 11311301 กลศาสตร์วิศวกรรม 3 (3-0-3)
11313301 กลศาสตร์ของไหล 1
Fluid Mechanics 1
3 (3-0-3)
11841101 ปฏิบัติการโรงงาน
Workshop Practice
3 (1-6-1)
11841202 สำรวจวัดเหมืองแร่ 1
Mine Survey 1
2 (1-3-1)
11841205 ธรณีวิทยาและเหมืองแร่
Geology and Mining
2 (1-3-1)
11841206 แร่และหินวิทยาสำหรับวิศวกร
Mineral and Petrology for Engineers
3 (2-2-3)
11841207 แหล่งแร่
Mineral Deposits
2 (2-0-2)
11841209 เขียนแบบวิศวกรรมเหมืองแร่
Mining Engineering Drawing
2 (1-3-2)
11841304 หลักมูลฐานวิศวกรรมเครื่องกล
Fundamental of Mechanical Engineering
3 (3-0-3)
11841310 สำรวจรังวัดเหมืองแร่ 2
Mine Survey 2
2 (1-3-1)
Prerequisite : 11841202 สำรวจวัดเหมืองแร่ 1 2 (1-3-1)
11841311 การทำเหมืองแร่
Mining Methods
3 (3-0-3)
11841312 กรรมวิธีแต่งแร่ 1
Mineral Processing 1
3 (1-6-1)
11841313 กรรมวิธีแต่งแร่ 2
Mineral Processing 2
3 (1-6-1)
Prerequisite : 11841312 กรรมวิธีแต่งแร่ 1 3 (1-6-1)
11841315 เทคโนโลยีการเจาะระเบิด
Drilling and Blasting Technology
3 (2-3-2)
11841416 เครื่องจักรกลเหมืองแร่และการจัดการ
Mine Equipment and Management
3 (3-0-3)
11841417 สิ่งแวดล้อมเหมืองแร่และการฟื้นฟูสภาพ
Mine Environment and Reclamation
2 (2-0-2)
11841418 ศิลากลศาสตร์ 1
Rock Mechanics 1
3 (3-0-3)
11841419 การขุดเจาะสร้างอุโมงค์
Tunnelling
3 (3-0-3)
11841420 โครงการเทคโนโลยีเหมืองแร่
Mining Technology Project
3 (1-6-1)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 20
11315302 เทคโนโลยีการบำรุงรักษา
Maintenance Technology
3 (3-0-3)
11842302 คอมพิวเตอร์ในงานออกแบบและเขียนแบบ
Computer Aided Design
3 (1-4-4)
11842303 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ในงานเหมืองแร่
Computer Application in Mining
3 (1-4-4)
11842304 การพัฒนาน้ำบาดาล
Groundwater Development
3 (3-0-3)
11842305 ปั๊มและเครื่องอัดอากาศ
Pumps and Air Compressor
3 (2-2-3)
11842306 ระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Geographic Information System (GIS)
3 (1-4-4)
11842307 กฎหมายเหมืองแร่
Mining Laws
2 (2-0-2)
11842313 หินและแร่เพื่ออุตสาหกรรม
Rock and Mineral for Industry
2 (2-0-2)
11842314 วัตถุดิบอุตสาหกรรมเซรามิกส์
Ceramic Raw Materials
3 (2-2-3)
11842315 อัญมณีวิทยา
Gemology
3 (3-0-3)
11842408 วิศวกรรมระบบเหมืองแร่
Mine System Engineering
3 (3-0-3)
11842409 การออกแบบอาคารเหมืองแร่
Mine Plant Design
2 (2-0-2)
11842410 ศิลากลศาสตร์ 2
Rock Mechanics 2
3 (2-2-3)
Prerequisite : 11841418 ศิลากลศาสตร์ 1 3 (3-0-3)
11842411 ธรณีวิศวกรรมเบื้องต้น
Introduction to Engineering Geology
3 (2-2-3)
11842412 การประยุกต์ธรณีวิศวกรรม
Application of Engineering Geology
3 (3-0-3)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร