รายละเอียดหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ - พืชสวน / Bachelor of Science Program in Plant Science - Horticulture

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 146 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 41 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการหรือกิจกรรม 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์-บังคับ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์-เลือก 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 99 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 53 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 31 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 41
- กลุ่มวิชาภาษา 9
01310101 ภาษาไทย 1
Thai 1
3 (3-0-3)
01320003 ภาษาอังกฤษเทคนิค 1
Technical English 1
3 (3-0-3)
01320004 ภาษาอังกฤษเทคนิค 2
Technical English 2
3 (3-0-3)
Prerequisite : 01320003 ภาษาอังกฤษเทคนิค 1 3 (3-0-3)
01320005 สนทนาภาษาอังกฤษ 1
English Conversation 1
3 (3-0-3)
01320009 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Use
3 (3-0-3)
01320101 ภาษาอังกฤษ 1
English 1
3 (3-0-3)
01320102 ภาษาอังกฤษ 2
English 2
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการหรือกิจกรรม 2
01610001 พลศึกษา
Physical Education
1 (0-2-1)
01610023 กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
1 (0-2-1)
01620001 นันทนาการ
Recreation
1 (0-2-1)
01630001 กิจกรรม 1
Activities 1
1 (0-2-1)
01630002 กิจกรรม 2
Activities 2
1 (0-2-1)
01630007 สวัสดิศึกษา
Safety Education
1 (0-2-1)
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 9
13011131 แคลคูลัส 1
Calculus 1
3 (3-0-3)
13103046 โปรแกรมสำเร็จรูปเบื้องต้น
Introduction to Computer's Package and Application
3 (3-0-3)
13121110 หลักสถิติ
Principles of Statistics
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 9
13020101 เคมีทั่วไป
General Chemistry
3 (2-3-3)
13041101 ชีววิทยาทั่วไป
General Biology
3 (2-3-3)
13080141 ฟิสิกส์ 1
Physics 1
3 (2-3-3)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3
01130002 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
General Economics
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 3
01110001 สังคมวิทยาเบื้องต้น
Introduction to Sociology
3 (3-0-3)
01110005 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-3)
01110007 ชุมชนกับการพัฒนา
Community and Development
3 (3-0-3)
01120001 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-3)
01130001 สังคมกับเศรษฐกิจ
Society and Economic
3 (3-0-3)
01130203 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
Industrial Economics
3 (3-0-3)
01140001 สังคมกับการปกครอง
Society and Government
3 (3-0-3)
01140002 การเมืองกับการปกครองของไทย
Thai Politics and Government
3 (3-0-3)
01150001 สังคมกับกฎหมาย
Society and Law
3 (3-0-3)
01150352 กฏหมายแรงงาน
Labor Law
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์-บังคับ 3
01210001 การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด
Report Writing and Library Usage
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์-เลือก 3
01220001 จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology
3 (3-0-3)
01220009 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development Techniques
3 (3-0-3)
01230001 ปรัชญาเบื้องต้น
Introduction to Philosophy
3 (3-0-3)
01230002 ตรรกวิทยาเบื้องต้น
Introduction to Logic
3 (3-0-3)
01230003 พุทธปรัชญาเบื้องต้น
Introduction to Buddhist Philosophy
3 (3-0-3)
01240001 พื้นฐานอารยธรรมไทย
Foundations of Thai Civilization
3 (3-0-3)
01240006 อารยธรรมยุคใหม่
Modern Civilization
3 (3-0-3)
01250001 มนุษย์กับวรรณกรรม
Man and Literature
3 (3-0-3)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 99
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 53
03122302 สรีรวิทยาของพืช
Plant Physiology
3 (2-3-3)
03122304 อุตุนิยมวิทยาเกษตร
Agricultural Meteorology
3 (3-0-3)
03131204 การขยายพันธุ์พืช
Plant Propagation
3 (2-3-3)
03151202 ปฐพีวิทยาเบื้องต้น
Introduction to Soil Science
3 (2-3-3)
03162203 โรคพืชเบื้องต้น
Introduction to Plant Pathology
3 (2-3-3)
03163202 กีฎวิทยาเบื้องต้น
General Entomology
3 (2-3-3)
03164302 วัชพืชและการป้องกันกำจัด
Weeds and Their Control
3 (2-3-3)
03222102 การผลิตสัตว์
Animal Production
3 (3-0-3)
03261306 อาหารและการให้อาหารสัตว์
Feeds and Feeding
3 (3-0-3)
03322101 ทักษะช่างเกษตร
Farm Shop Skills
3 (2-3-3)
03331201 ชลประทานเพื่อการเกษตร
Agricultural Irrigation
3 (2-3-3)
03341201 แทรคเตอร์และเครื่องทุ่นแรงฟาร์ม
Tractors and Farm Machinery
3 (2-3-3)
03420102 หลักและวิธีการส่งเสริมการเกษตร
Principle and Methods of Agricultural Extension
3 (3-0-3)
03532202 การจัดการฟาร์ม
Farm Management
3 (3-0-3)
03562310 การตลาดเกษตร
Agricultural Maketing
3 (3-0-3)
03570201 สหกรณ์การเกษตร
Agricultural Co-operatives
3 (3-0-3)
03862304 โรคและสุขาภิบาลสัตว์
Animal Diseases and Sanitation
3 (2-3-3)
13022101 เคมีอินทรีย์
Organic Chemistry
3 (2-3-3)
Prerequisite : 13020101 เคมีทั่วไป 3 (2-3-3)
13023201 ชีวเคมีทั่วไป
General Biochemistry
4 (3-3-3)
Prerequisite : 13022101 เคมีอินทรีย์ 3 (2-3-3)
13041205 จุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology
4 (3-3-3)
Prerequisite : 13041101 ชีววิทยาทั่วไป 3 (2-3-3)
13041206 นิเวศวิทยา
Ecology
3 (2-3-3)
Prerequisite : 13041101 ชีววิทยาทั่วไป 3 (2-3-3)
13041207 พันธุศาสตร์
Genetics
3 (2-3-3)
Prerequisite : 13041101 ชีววิทยาทั่วไป 3 (2-3-3)
13125340 การวางแผนการทดลอง
Experimental Design
3 (3-0-3)
Prerequisite : 13121110 หลักสถิติ 3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 31
03111209 ฝึกงานพืชศาสตร์ 1
Field Practice in Plant Science 1
3 (0-0-127)
03111310 ฝึกงานพืชศาสตร์ 2
Field Practice in Plant Science 2
3 (0-0-127)
03112403 ปัญหาพิเศษทางพืชศาสตร์
Special Problems in Plant Science
3 (0-0-6)
03113402 สัมมนาพืชศาสตร์
Plant Science Seminar
1 (1-0-1)
03122413 หลักการปรับปรุงพันธุ์พืช
Principles of Plant Breeding
3 (2-3-3)
03131202 หลักพืชสวน
Principles of Horticulture
3 (3-0-3)
03131308 การจัดการสถานเพาะชำ
Nursery Management
3 (2-3-3)
03133202 หลักการปลูกผัก
Principles of Vegetable Cultivation
3 (2-3-3)
03134302 หลักการไม้ผล
Principles of Pomology
3 (2-3-3)
03151305 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
Soil Fertility
3 (3-0-3)
03932403 สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
Plant Growth Regulators
3 (2-3-3)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15
03121101 หลักการเกษตร
Principles of Agriculture
3 (3-0-3)
03121102 การผลิตพืช
Crop Production
3 (3-0-3)
03121305 พืชสมุนไพร
Medicinal Plants
3 (2-3-3)
03122306 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
Plant Tissue Culture
3 (2-3-3)
03122308 การเจริญเติบโตและพัฒนาของพืช
Plant Growth and Development
3 (2-3-3)
03122407 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชการเกษตร
Tissue Culture for Agriculture
3 (2-3-3)
03122412 วิทยาการเมล็ดพันธุ์
Seed Technology
3 (2-3-3)
03131306 เทคนิคการขยายพันธุ์พืช
Techniques in Plant Propagation
3 (2-3-3)
03131411 สรีรวิทยาหลังเก็บเกี่ยวของผลไม้และผัก
Postharvest Physiology of Fruits and Vegetables
3 (2-3-3)
03131412 การตัดสินพืชสวน
Horticultural Crops Judging
3 (2-3-3)
03131414 วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน
Postharvest Technology of Horticultural Crops
3 (2-3-3)
03131415 อนุกรมวิธานพืชสวน
Horticultural Taxonomy
3 (2-3-3)
03132202 พืชสวนประดับ
Ornamental Horticulture
3 (2-3-3)
03132304 ไม้ดอกการค้า
Commercial Flower Production
3 (2-3-3)
03132305 ไม้ดอก
Floricultures
3 (2-3-3)
03132306 ไม้ประดับ
Ornamental Plants
3 (2-3-3)
03132312 การผลิตกล้วยไม้การค้า
Commercial Orchid Production
3 (2-3-3)
03132318 การออกแบบและวางผังจัดสวน
Landscape Planning and Design
3 (2-3-3)
03132408 การผลิตไม้กระถาง
Potted Plant Production
3 (2-3-3)
03132416 หญ้าสนาม
Turf Grass
3 (2-3-3)
03133212 การเพาะเห็ด
Mushroom Culture
3 (2-3-3)
03133304 สวนผักการค้า
Commercial Vegetable Production
3 (2-3-3)
03133306 พืชผักอุตสาหกรรม
Industrial Vegetable Crops
3 (2-3-3)
03133407 การปรับปรุงพันธุ์ผัก
Vegetable Breeding
3 (2-3-3)
03133409 การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชสวน
Vegetable Seed Production
3 (2-3-3)
03133413 พืชผักฤดูหนาว
Cool Season Vegetables
3 (2-3-3)
03133417 เทคโนโลยีการผลิตผัก
Vegetable Production Technology
3 (2-3-3)
03134304 ไม้ผลเศรษฐกิจ
Economic Fruit Crops
3 (2-3-3)
03134406 การจัดการสวนไม้ผล
Orchard Management
3 (2-3-3)
03134408 ไม้ผลเมืองร้อน
Tropical Fruit Crops
3 (2-3-3)
03134409 ไม้ผลกึ่งเมืองร้อน
Subtropical Fruit Crops
3 (2-3-3)
03134410 ไม้ผลเมืองหนาว
Temperate Fruit Crops
3 (2-3-3)
03134411 การตัดสินผลไม้
Fruits Crop Judging
3 (2-3-3)
03153302 ฟิสิกส์ของดิน
Soil Physics
3 (2-3-3)
03155303 ความสัมพันธ์ระหว่างดินน้ำและพืช
Soil Water and Plant Relationships
3 (3-0-3)
03155402 การอนุรักษ์ดินและน้ำ
Soil and Water Conservation
3 (3-0-3)
03155405 การจัดการดิน
Soil Management
3 (3-0-3)
03161301 การอารักขาพืช
Plant Protection
3 (2-3-3)
03161302 ศัตรูพืชและการป้องกันกำจัด
Plant Pests and Their Control
3 (3-0-3)
03161303 การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี
Biological Control of Plant Pests
3 (2-3-3)
03162406 โรคพืชสวนประดับ
Diseases of Ornamental Plants
3 (2-3-3)
03162408 โรคพืชผัก
Diseases of Vegetable Crops
3 (2-3-3)
03162410 โรคไม้ผล
Diseases of Fruit Crops
3 (2-3-3)
03163204 แมลงศัตรูผลผลิตในโรงเก็บ
Stored Products Pest
3 (2-2-3)
03163206 การเลี้ยงไหม
Sericulture
3 (2-2-3)
03163207 การเลี้ยงผึ้ง
Apiculture
3 (2-2-3)
03163305 แมลงศัตรูสำคัญทางเศรษฐกิจ
Economic Entomology
3 (2-3-3)
03163408 แมลงศัตรูพืชผัก
Insect Pests of Vegetable Crops
3 (2-2-3)
03163409 แมลงศัตรูไม้ผล
Insect Pests of Fruit Crops
3 (2-2-3)
03163410 แมลงศัตรูไม้ดอกไม้ประดับ
Insect Pests of Ornamental Plants
3 (2-2-3)
03171303 การออกแบบภูมิทัศน์
Landscape Design
3 (2-3-3)
03171310 การออกแบบวางผังพืชพรรณ
Planting Design
3 (2-3-3)
03172103 หลักการออกแบบสถาปัตยกรรมเบื้องต้น
Fundamental Architecture Design
3 (2-3-3)
03172105 วัสดุก่อสร้างงานภูมิทัศน์
Landscape Construction Materials
3 (2-3-3)
03172107 การสำรวจภูมิทัศน์
Landscape Surveying
3 (2-3-3)
03172208 เลขะนิเทศ
Graphic Communication
3 (2-3-3)
13041102 พฤกษศาสตร์
Botany
3 (2-3-3)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร