รายละเอียดหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว / Bachelor of Arts Program in Tourism

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 140 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการหรือกิจกรรม 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-ภาษาไทย 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-ภาษาอังกฤษบังคับ 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-ภาษาอังกฤษเลือก 0 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 102 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 39 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 48 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6
01110001 สังคมวิทยาเบื้องต้น
Introduction to Sociology
3 (3-0-3)
01110002 สังคมวิทยาชนบท
Rural Sociology
3 (3-0-3)
01110003 สังคมวิทยาเมือง
Urban Sociology
3 (3-0-3)
01110004 มนุษย์กับสังคม
Man and Society
3 (3-0-3)
01110005 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-3)
01110006 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
Society and Environment
3 (3-0-3)
01110007 ชุมชนกับการพัฒนา
Community and Development
3 (3-0-3)
01110211 ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ
Economic Geography
3 (3-0-3)
01120001 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-3)
01130001 สังคมกับเศรษฐกิจ
Society and Economic
3 (3-0-3)
01130203 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
Industrial Economics
3 (3-0-3)
01140001 สังคมกับการปกครอง
Society and Government
3 (3-0-3)
01140002 การเมืองกับการปกครองของไทย
Thai Politics and Government
3 (3-0-3)
01150001 สังคมกับกฎหมาย
Society and Law
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6
01210001 การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด
Report Writing and Library Usage
3 (3-0-3)
01210004 เทคนิคการสื่อความหมาย
Communication Techniques
3 (3-0-3)
01220001 จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology
3 (3-0-3)
01220005 จิตวิทยา T.A.
Transactional Analysis in Psychology
3 (3-0-3)
01220009 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development Techniques
3 (3-0-3)
01230001 ปรัชญาเบื้องต้น
Introduction to Philosophy
3 (3-0-3)
01230003 พุทธปรัชญาเบื้องต้น
Introduction to Buddhist Philosophy
3 (3-0-3)
01240001 พื้นฐานอารยธรรมไทย
Foundations of Thai Civilization
3 (3-0-3)
01240002 ไทยศึกษา
Thai Studies
3 (3-0-3)
01240003 วัฒนธรรมไทย
Thai Culture
3 (3-0-3)
01240006 อารยธรรมยุคใหม่
Modern Civilization
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6
13010145 คณิตศาสตร์
Mathematics
3 (3-0-3)
13011136 แคลคูลัส 1
Calculus 1
3 (3-0-3)
13012125 คณิตศาสตร์ประยุกต์ทางธุรกิจ
Applied Mathematics for Business
3 (3-0-3)
13020115 เคมีในชีวิตประจำวัน
Chemistry in Dairy Use
3 (3-0-3)
13041109 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Man and Biological Science
3 (3-0-3)
13041146 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
Environment and Resources Management
3 (3-0-3)
13080041 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์กายภาพ
Man and Physical Science
3 (3-0-3)
13100145 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
Fundamental of Computer
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการหรือกิจกรรม 2
01610009 ว่ายน้ำ
Swimming
1 (0-2-1)
01620005 การเป็นผู้นำค่ายพักแรม
Camp Leadership
1 (0-2-1)
01630007 สวัสดิศึกษา
Safety Education
1 (0-2-1)
- กลุ่มวิชาภาษา-ภาษาไทย 6
01310101 ภาษาไทย 1
Thai 1
3 (3-0-3)
01310102 ภาษาไทย 2
Thai 2
3 (3-0-3)
01310103 การพูดและการเขียนเชิงวิชาชีพ
Speaking and Writing for Careers
3 (3-0-3)
01310204 การพูดเชิงวิชาชีพ
Speaking for Specific Purposes
3 (3-0-3)
01310205 วรรณศิลป์
Literary Arts
3 (3-0-3)
01310206 การเขียนเชิงสร้างสรรค์
Creative Writing
3 (3-0-3)
01310351 เทคนิคการเขียน
Writing Techniques
3 (3-0-3)
01310352 การเขียนรายงานทางวิชาชีพ
Professional Report Writing
3 (3-0-3)
01310353 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชาภาษา-ภาษาอังกฤษบังคับ 6
01320101 ภาษาอังกฤษ 1
English 1
3 (3-0-3)
01320102 ภาษาอังกฤษ 2
English 2
3 (3-0-3)
Prerequisite : 01320101 ภาษาอังกฤษ 1 3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชาภาษา-ภาษาอังกฤษเลือก 0
01320003 ภาษาอังกฤษเทคนิค 1
Technical English 1
3 (3-0-3)
01320004 ภาษาอังกฤษเทคนิค 2
Technical English 2
3 (3-0-3)
Prerequisite : 01320003 ภาษาอังกฤษเทคนิค 1 3 (3-0-3)
01320005 สนทนาภาษาอังกฤษ 1
English Conversation 1
3 (3-0-3)
01320006 สนทนาภาษาอังกฤษ 2
English Conversation 2
3 (3-0-3)
Prerequisite : 01320005 สนทนาภาษาอังกฤษ 1 3 (3-0-3)
01320007 การสื่อสารภาษาอังกฤษ 1
English Correspondence 1
3 (3-0-3)
01320008 การสื่อสารภาษาอังกฤษ 2
English Correspondence 2
3 (3-0-3)
Prerequisite : 01320007 การสื่อสารภาษาอังกฤษ 1 3 (3-0-3)
01320009 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
English for Everyday Use
3 (3-0-3)
01320010 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
3 (3-0-3)
01320011 การอ่าน 1
Reading 1
3 (3-0-3)
01320012 การอ่าน 2
Reading 2
3 (3-0-3)
Prerequisite : 01320011 การอ่าน 1 3 (3-0-3)
01320013 การเขียน 1
Writing 1
3 (3-0-3)
01320014 การเขียน 2
Writing 2
3 (3-0-3)
Prerequisite : 01320013 การเขียน 1 3 (3-0-3)
01320015 ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม 1
Industrial English 1
3 (3-0-3)
01320016 ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม 2
Industrial English 2
3 (3-0-3)
Prerequisite : 01320015 ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม 1 3 (3-0-3)
01320017 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 1
English for Career 1
3 (3-0-3)
01320018 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 2
English for Career 2
3 (3-0-3)
Prerequisite : 01320017 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 1 3 (3-0-3)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 102
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 39
01130002 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
General Economics
3 (3-0-3)
01230007 ศาสนาเปรียบเทียบ
Comparative Religions
3 (3-0-3)
01240007 อารยธรรมเปรียบเทียบ
Comparative Civilizations
3 (3-0-3)
01320312 การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน
English Public Speaking
3 (3-0-3)
01710001 กฏหมายเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม
Tourism and Hospitality Law
3 (3-0-3)
01710002 ปฐมนิเทศอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
Orientation of Tourism Industry
3 (3-0-3)
01710003 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
Tourist Behavior
3 (3-0-3)
01710004 ธุรกิจทางอากาศ
Air Transportation Business
3 (3-0-3)
01710005 สื่อมวลชนกับธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม
Mass Media in the Tourism and Hospitality Industry
3 (3-0-3)
01710006 ศิลปะการต้อนรับและการบริการ
Hospitality and Service Arts
3 (3-0-3)
01710007 การสำรองที่นั่งและการจำหน่ายบัตรโดยสาร
Reservation and Ticketing
3 (2-2-3)
01710008 การวางแผนและการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยว
Tourism Planning and Marketing Development
3 (3-0-3)
01710009 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
Health Tourism
3 (3-0-3)
01710010 อุตสาหกรรมการบริการ
Hospitality Industry
3 (3-0-3)
01710011 จิตวิทยาการบริการ
Service Psychology
3 (3-0-3)
01710012 การตลาดบริการ
Service Marketing
3 (3-0-3)
01710013 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 1
English for Tourism and Hospitality 1
3 (3-0-3)
Prerequisite : 01320102 ภาษาอังกฤษ 2 3 (3-0-3)
01710014 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 2
English for Tourism and Hospitality 2
3 (3-0-3)
Prerequisite : 01710013 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 1 3 (3-0-3)
05110216 การภาษีอากร
Taxation
3 (3-0-3)
05210102 หลักการตลาด
Principles of Marketing
3 (3-0-3)
05310101 หลักการจัดการ
Principles of Management
3 (3-0-3)
13121105 สถิติเบื้องต้น
Introduction to Statistics
3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 48
01250001 มนุษย์กับวรรณกรรม
Man and Literature
3 (3-0-3)
01710401 สหกิจศึกษาทางการท่องเที่ยวและการโรงแรม
Co-operative Education in Tourism and Hospitality
6 (0-40-0)
01710402 การฝึกงาน
Job Training
3 (0-40-0)
01720001 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว
Tourism Geography
3 (3-0-3)
01720002 นันทนาการสำหรับการท่องเที่ยว
Tourism Recreation
3 (2-2-3)
01720003 คอมพิวเตอร์เพื่อการท่องเที่ยว
Computer for Tourism
3 (2-2-3)
01720004 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
Ecotourism
3 (3-0-3)
01720005 การประสานงานการท่องเที่ยว
Tour Coordination
3 (3-0-3)
01720006 สัมมนาการท่องเที่ยว
Seminar in Tourism
3 (3-0-3)
01720007 พุทธศาสนาและประติมานวิทยา
Buddhism and Iconography
3 (3-0-3)
01720008 การพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว
Tourist Destination Development
3 (3-0-3)
01720010 การจัดนำเที่ยวท้องถิ่น
Local Guided Tour
3 (3-0-3)
01720011 การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
Tourism Business Management
3 (3-0-3)
01720015 เทศกาลและงานประเพณีไทย
Thai Festivals and Traditions
3 (3-0-3)
01720016 ประวัติศาสตร์ศิลป์
History of Art
3 (3-0-3)
01720017 การวิจัยทางการท่องเที่ยว
Tourism Research
3 (2-2-3)
01720018 การท่องเที่ยวชุมชน
Community Tourism
3 (3-0-3)
01720041 มัคคุเทศก์ 1
Guides 1
3 (1-4-3)
01720042 มัคคุเทศก์ 2
Guides 2
3 (1-4-3)
Prerequisite : 01720041 มัคคุเทศก์ 1 3 (1-4-3)
01720043 มัคคุเทศก์ 3
Guides 3
3 (1-4-3)
Prerequisite : 01720042 มัคคุเทศก์ 2 3 (1-4-3)
01720044 มัคคุเทศก์ 4
Guides 4
3 (1-4-3)
Prerequisite : 01720043 มัคคุเทศก์ 3 3 (1-4-3)
01720051 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1
English for Tourism 1
3 (2-2-3)
Prerequisite : 01320102 ภาษาอังกฤษ 2 3 (3-0-3)
01720052 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2
English for Tourism 2
3 (2-2-3)
Prerequisite : 01720051 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1 3 (2-2-3)
01720053 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 3
English for Tourism 3
3 (2-2-3)
Prerequisite : 01720052 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2 3 (2-2-3)
01720054 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจการท่องเที่ยว
English for Tourism Business
3 (3-0-3)
Prerequisite : 01320102 ภาษาอังกฤษ 2 3 (3-0-3)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15
01720012 การอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมไทย
Conservation of Thai Art and Culture
3 (3-0-3)
01720013 โบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในประเทศไทย
Historical and Tourist Attractions in Thailand
3 (3-0-3)
01720014 การถ่ายภาพเบื้องต้น
Introduction of Photography
3 (2-2-3)
01720021 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทางทะเล
Marine Tourism Industry
3 (3-0-3)
01720022 ระบบนิเวศวิทยาและสิ่งมีชีวิตในทะเล
Ecology and Marine Life
3 (3-0-3)
01720023 แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลของไทย
Marine Tourist Attractions in Thailand
3 (3-0-3)
01720024 รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวทะเล
Patterns of Marine Tourism Operations
3 (3-0-3)
01720025 ปัญหามลภาวะและการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
Pollution Issues and Marine Resources Conservation
3 (3-0-3)
01720026 แหล่งท่องเที่ยวและรูปแบบการท่องเที่ยวทางทะเล
Attractions and Patterns of Marine Tourism
3 (1-4-3)
01720027 การท่องเที่ยวใต้น้ำ
Underwater Tour
3 (3-0-3)
01720031 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเดินป่า
Trekking Tourism Industry
3 (3-0-3)
01720033 พันธุ์ไม้ป่าและสัตว์ป่า
Wildlife
3 (3-0-3)
01720034 ชนพื้นเมืองและประเพณี
The Natives and Their Traditions
3 (3-0-3)
01720036 การจัดการท่องเที่ยวแบบเดินป่า
Trekking Tourism Management
3 (3-0-3)
01720037 การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
Agrotourism
3 (3-0-3)
01730001 ปฐมนิเทศธุรกิจการโรงแรม
Orientation of Hospitality Business
3 (3-0-3)
01730002 การต้อนรับส่วนหน้า
Front Office
3 (3-0-3)
01730004 การจัดการธุรกิจการโรงแรม
Hospitality Management
3 (3-0-3)
01730005 การจัดการด้านอาหารและภัตตาคาร
Food and Restaurant Management
3 (3-0-3)
01730006 การจัดการฝ่ายห้องพัก
Room Division Management
3 (3-0-3)
01730007 สัมมนาการโรงแรม
Seminar in Hospitality
3 (3-0-3)
01730033 การปฏิบัติงานแม่บ้านในโรงแรม
Housekeeping Operations in Hotel
3 (2-2-2)
01730042 การผสมเครื่องดื่ม
Alcoholic Drink Preparation
3 (2-2-2)
01730044 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
Food and Beverage Service
3 (2-2-2)
01730045 ศิลปะการแกะสลักและการจัดดอกไม้ในโรงแรม
Arts of Carving and Flower Arrangement in Hotel
3 (2-3-2)
01730046 อาหารภัตตาคารและการจัดเลี้ยง
Restaurant and Catering Operations
3 (2-3-2)
01730047 การปฏิบัติงานครัว 1
Kitchen Operations 1
3 (2-3-2)
06211217 อาหารไทยและอาหารนานาชาติ
Thai and International Food
3 (3-0-3)
06333009 ศิลปะการจัดดอกไม้
Art of Flower Arrangement
2 (1-3-2)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร