รายละเอียดหลักสูตร

ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ / Bachelor of Fine Arts Program in Visual Arts

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 125 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตก 12 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันออก 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 88 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 27 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ-กลุ่มวิชาเอก 30 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ-วิชาบังคับสาขา 16 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3
13062001 จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology
3 (3-0-6)
13062002 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
13062003 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development Techniques
3 (3-0-6)
13062005 จิตวิทยาองค์การ
Organizational Psychology
3 (3-0-6)
13062009 มนุษย์กับจริยธรรม
Man and Ethics
3 (3-0-6)
13064001 จิตวิทยาการบริการ
Service Psychology
3 (3-0-6)
13064002 ความคิดสร้างสรรค์
Creative Thinking
3 (3-0-6)
13064004 จิตอาสา
Volunteer Mind
2 (2-0-4)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตก 12
13031004 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
English for Career
3 (3-0-6)
13031005 ภาษาอังกฤษเทคนิค
Technical English
3 (3-0-6)
13031013 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายทางวิชาการ
English for Academic Purposes
3 (3-0-6)
13031016 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
3 (3-0-6)
13031017 ภาษาอังกฤษผ่านสื่อและเทคโนโลยี
English through Media and Technology
3 (3-0-6)
13031203 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
English in Everyday Use
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันออก 3
13044001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
3 (3-0-6)
13044002 ภาษาเพื่อการสืบค้น
Language for Retrieval
3 (3-0-6)
13044007 การพูดและการเขียนทางวิชาชีพ
Speaking and Writing for Careers
3 (3-0-6)
13044011 ภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่น
Local Literature
3 (3-0-6)
13044014 การเขียนรายงานทางวิชาชีพ
Professional Report Writing
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2
13021001 พลศึกษา
Physical Education
2 (1-2-3)
13021003 แบดมินตัน
Badminton
2 (1-2-3)
13021004 เทนนิส
Tennis
2 (1-2-3)
13021006 ฟุตบอล
Football
2 (1-2-3)
13021007 บาสเกตบอล
Basketball
2 (1-2-3)
13021014 วอลเล่ย์บอล
Volleyball
2 (1-2-3)
13022001 นันทนาการ
Recreation
2 (1-2-3)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3
13063001 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sufficiency Economy to Sustainable Development
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 2
13061001 มนุษย์กับสังคม
Man and Society
3 (3-0-6)
13061002 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
13061003 สังคมวิทยาเบื้องต้น
Introduction to Sociology
2 (2-0-4)
13063002 สังคมศาสตร์บูรณาการ
Integrative Social Sciences
3 (3-0-6)
13063003 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
Local Wisdom
2 (2-0-4)
13063004 พลเมืองโลกในกระแสโลกาภิวัตน์
Citizenship and Globalization
3 (3-0-6)
13063005 บทบาทหญิงชายกับการพัฒนา
Gender and Development
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3
22000001 สถิติพื้นฐาน
Elementary Statistics
3 (3-0-6)
22000002 คณิตศาสตร์และสถิติกับชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
22000003 คณิตศาสตร์เทคโนโลยี
Technological Mathematics
3 (2-2-5)
22000011 หลักสถิติเบื้องต้น
Principle of Statistics
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 3
22000004 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Thinking and Making Decision Scientifically
3 (3-0-6)
22000006 โลกและปรากฏการณ์
Earth Phenomenon
3 (3-0-6)
22000007 วิทยาศาสตร์กับชีวิต
Science and Life
3 (3-0-6)
22000008 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
22000010 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 88
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 27
40000001 ศิลปะประจำชาติ
Thai Traditional Art
2 (1-3-3)
40000002 วาดเส้น
Drawing
2 (1-3-3)
40000003 ทฤษฎีสี
Theory of Color
2 (1-3-3)
40000004 สุนทรียศาสตร์
Aesthetics
2 (2-0-4)
40000005 องค์ประกอบศิลป์เบื้องต้น
Introduction to Composition Art
2 (1-3-3)
40000006 หลักการเขียนแบบ
Principle Drafting
2 (1-3-3)
40000007 คอมพิวเตอร์กราฟิก
Graphic Computer
3 (2-3-5)
40000008 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
Small Business Management
2 (2-0-4)
41000101 กายวิภาค
Anatomy
2 (2-0-4)
41000105 ศิลปะเบื้องต้น
Art Introduction
2 (2-0-4)
41000202 ประวัติและแบบอย่างศิลปะตะวันตก
History and Style of Western Art
2 (2-0-4)
41000203 ประวัติและแบบอย่างศิลปะตะวันออก
History Style of Eastern Art
2 (2-0-4)
41000304 การวิจัยทางศิลปะ
Principle of Arts Research
2 (2-0-4)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15
41000001 จิตรกรรมประยุกต์
Applied Painting
3 (1-4-4)
41000002 ประติมากรรมประยุกต์
Applied Sculpture
3 (1-4-4)
41000003 ศิลปะภาพพิมพ์ประยุกต์
Applied Printmaking
3 (1-4-4)
41000004 ศิลปะไทยประยุกต์
Applied Thai Art
3 (1-4-4)
41000005 กระดาษศิลป์
Paper Art
3 (1-4-4)
41000019 ศิลปะร่วมสมัย
Contemporary Art
2 (2-0-4)
41000020 วิเคราะห์ศิลปกรรม
Art Analysis
2 (2-0-4)
41000021 ศิลปะเปรียบเทียบ
Comparative Arts
2 (2-0-4)
41000022 ศิลปะประยุกต์
Applied Art
2 (2-0-4)
41000023 ภูมิปัญญาล้านนาในงานศิลปกรรม
Lanna Wisdom in Arts
2 (2-0-4)
41000024 พุทธศิลป์
Buddhist Art
2 (2-0-4)
41000025 ความซาบซึ้งในงานศิลปะไทย
Thai Art Appreciation
2 (2-0-4)
41000026 การอนุรักษ์ศิลปะไทย
Thai Art Appreciation
2 (2-0-4)
41000027 ลวดลายไทย 1
Thai Ornament 1
2 (1-3-3)
41000028 ลวดลายไทย 2
Thai Ornament 2
3 (1-4-4)
Prerequisite : 41000027 ลวดลายไทย 1 2 (1-3-3)
41000029 การวิจารณ์ศิลปะ
Art Criticism
3 (3-0-6)
41000030 การจัดนิทรรศการศิลปกรรม
Art Exhibition
3 (3-0-6)
41000031 จิตรกรรมฝาผนัง
Mural Painting
3 (1-4-4)
41000032 ศิลปะสิ่งแวดล้อม
Environmental Art
3 (1-4-4)
41000033 ศิลปะแนวทดลอง
Experimental Art
3 (1-4-4)
43000001 ศิลปะการถ่ายภาพ
The Art of Photography
3 (1-4-4)
43000002 ศิลปะสิ่งทอ
Textile Art
3 (1-4-4)
43000003 ศิลปหัตถกรรม
Craft
3 (1-4-4)
43000004 การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
Product Design for Environment
3 (1-4-4)
43000005 การจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ
Display and Exhibition
3 (1-4-4)
43000006 ผลิตภัณฑ์งานไม้
Wood Product
3 (1-4-4)
44000001 เครื่องปั้นดินเผาเบื้องต้น
Introduction to Ceramics
3 (1-4-4)
44000002 หัตกรรมเครื่องปั้นดินเผา
Ceramic Craft
3 (1-4-4)
44000003 การพับกระดาษ
Origami
3 (1-4-4)
44000004 ออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภค
Consumer Packaging Design
3 (1-4-4)
44000005 การพิมพ์สกรีน
Screen Printing
3 (1-4-4)
44000006 การทำเล่มหนังสือเล่ม
Book Binding
3 (1-4-4)
44000007 สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
Electronic Publishing
3 (1-4-4)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ-กลุ่มวิชาเอก 30
41011202 จิตรกรรม 1
Painting 1
4 (1-6-5)
41011203 จิตรกรรม 2
Painting 2
4 (1-6-5)
Prerequisite : 41011202 จิตรกรรม 1 4 (1-6-5)
41011301 ประวัติจิตรกรรม
History of Painting
2 (2-0-4)
41011304 จิตรกรรม 3
Painting 3
4 (1-6-5)
Prerequisite : 41011203 จิตรกรรม 2 4 (1-6-5)
41011305 จิตรกรรม 4
Painting 4
5 (1-8-6)
Prerequisite : 41011304 จิตรกรรม 3 4 (1-6-5)
41011406 จิตรกรรม 5
Painting 5
5 (1-8-6)
Prerequisite : 41011305 จิตรกรรม 4 5 (1-8-6)
41011407 ศิลปะนิพนธ์สำหรับจิตรกรรม
Art Thesis for Painting
6 (1-10-7)
Prerequisite : 41011406 จิตรกรรม 5 5 (1-8-6)
41012202 ประติมากรรม 1
Sculpture 1
4 (1-6-5)
41012203 ประติมากรรม 2
Sculpture 2
4 (1-6-5)
Prerequisite : 41012202 ประติมากรรม 1 4 (1-6-5)
41012301 ประวัติประติมากรรม
History of Sculpture
2 (2-0-4)
41012304 ประติมากรรม 3
Sculpture 3
4 (1-6-5)
Prerequisite : 41012203 ประติมากรรม 2 4 (1-6-5)
41012305 ประติมากรรม 4
Sculpture 4
5 (1-8-6)
Prerequisite : 41012304 ประติมากรรม 3 4 (1-6-5)
41012406 ประติมากรรม 5
Sculpture 5
5 (1-8-6)
Prerequisite : 41012305 ประติมากรรม 4 5 (1-8-6)
41012407 ศิลปะนิพนธ์สำหรับประติมากรรม
Art Thesis for Sculpture
6 (1-10-7)
Prerequisite : 41012406 ประติมากรรม 5 5 (1-8-6)
41013202 ศิลปะภาพพิมพ์ 1
Printmaking 1
4 (1-6-5)
41013203 ศิลปะภาพพิมพ์ 2
Printmaking 2
4 (1-6-5)
Prerequisite : 41013202 ศิลปะภาพพิมพ์ 1 4 (1-6-5)
41013301 ประวัติศิลปะภาพพิมพ์
History of Paintmaking
2 (2-0-4)
41013304 ศิลปะภาพพิมพ์ 3
Printmaking 3
4 (1-6-5)
Prerequisite : 41013203 ศิลปะภาพพิมพ์ 2 4 (1-6-5)
41013305 ศิลปะภาพพิมพ์ 4
Printmaking 4
5 (1-8-6)
Prerequisite : 41013304 ศิลปะภาพพิมพ์ 3 4 (1-6-5)
41013406 ศิลปะภาพพิมพ์ 5
Printmaking 5
5 (1-8-6)
Prerequisite : 41013305 ศิลปะภาพพิมพ์ 4 5 (1-8-6)
41013407 ศิลปะนิพนธ์สำหรับศิลปะภาพพิมพ์
Art Thesis for Printmaking
6 (1-10-7)
Prerequisite : 41013406 ศิลปะภาพพิมพ์ 5 5 (1-8-6)
41014202 ศิลปะไทย 1
Thai Art 1
4 (1-6-5)
41014203 ศิลปะไทย 2
Thai Art 2
4 (1-6-5)
Prerequisite : 41014202 ศิลปะไทย 1 4 (1-6-5)
41014301 ประวัติและแบบอย่างศิลปะไทย
History and style of Thai Art
2 (2-0-4)
41014304 ศิลปะไทย 3
Thai Art 3
4 (1-6-5)
Prerequisite : 41014203 ศิลปะไทย 2 4 (1-6-5)
41014305 ศิลปะไทย 4
Thai Art 4
5 (1-8-6)
Prerequisite : 41014304 ศิลปะไทย 3 4 (1-6-5)
41014406 ศิลปะไทย 5
Thai Art 5
5 (1-8-6)
Prerequisite : 41014305 ศิลปะไทย 4 5 (1-8-6)
41014407 ศิลปะนิพนธ์สำหรับศิลปะไทย
Art Thesis for Thai Art
6 (1-10-7)
Prerequisite : 41014406 ศิลปะไทย 5 5 (1-8-6)
41015202 สื่อศิลปะ 1
Media Art 1
4 (1-6-5)
41015203 สื่อศิลปะ 2
Media Art 2
4 (1-6-5)
Prerequisite : 41015202 สื่อศิลปะ 1 4 (1-6-5)
41015301 ประวัติสื่อศิลปะ
History of Media Art
2 (2-0-4)
41015304 สื่อศิลปะ 3
Media Art 3
4 (1-6-5)
Prerequisite : 41015203 สื่อศิลปะ 2 4 (1-6-5)
41015305 สื่อศิลปะ 4
Media Art 4
5 (1-8-6)
Prerequisite : 41015304 สื่อศิลปะ 3 4 (1-6-5)
41015406 สื่อศิลปะ 5
Media Art 5
5 (1-8-6)
Prerequisite : 41015305 สื่อศิลปะ 4 5 (1-8-6)
41015407 ศิลปะนิพนธ์สำหรับสื่อศิลปะ
Art Thesis for Media Art
6 (1-10-7)
Prerequisite : 41015406 สื่อศิลปะ 5 5 (1-8-6)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ-วิชาบังคับสาขา 16
41010101 วาดเส้น 1
Drawing 1
2 (1-3-3)
41010105 ทัศนศิลป์ 1
Visual Art 1
2 (1-3-3)
41010106 ทัศนศิลป์ 2
Visual Art 2
2 (1-3-3)
Prerequisite : 41010105 ทัศนศิลป์ 1 2 (1-3-3)
41010108 สื่อศิลปะสมัยใหม่
New Media Art
2 (1-3-3)
41010202 วาดเส้น 2
Drawing 2
3 (2-3-5)
Prerequisite : 41010101 วาดเส้น 1 2 (1-3-3)
41010203 องค์ประกอบศิลปะ 1
Composition 1
2 (1-3-3)
41010204 องค์ประกอบศิลปะ 2
Composition 2
3 (2-3-5)
Prerequisite : 41010203 องค์ประกอบศิลปะ 1 2 (1-3-3)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร


เขตพื้นที่: เชียงใหม่
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา
อาจารย์ประจำหลักสูตร ศิลปกรรม
อาจารย์ประจำหลักสูตร ศิลปกรรม
อาจารย์ประจำหลักสูตร ศิลปกรรม
อาจารย์ประจำหลักสูตร ศิลปกรรม
อาจารย์ประจำหลักสูตร ศิลปกรรม