รายละเอียดหลักสูตร

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน / Bachelor of Architecture Program in Interior Architecture

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 160 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตก 12 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันออก 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 2 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 123 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 27 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 78 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 18 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6
13062001 จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology
3 (3-0-6)
13062002 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
13062003 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development Techniques
3 (3-0-6)
13062005 จิตวิทยาองค์การ
Organizational Psychology
3 (3-0-6)
13062009 มนุษย์กับจริยธรรม
Man and Ethics
3 (3-0-6)
13064001 จิตวิทยาการบริการ
Service Psychology
3 (3-0-6)
13064002 ความคิดสร้างสรรค์
Creative Thinking
3 (3-0-6)
13064003 การคิดเชิงนวัตกรรม
Innovative Thinking
3 (3-0-6)
13064004 จิตอาสา
Volunteer Mind
2 (2-0-4)
13064005 คุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์
Value of Human Living
3 (3-0-6)
13064006 ศิลปะแห่งความรัก
Arts of Love
3 (3-0-6)
13064007 แผนที่ชีวิต
Map of Life
3 (3-0-6)
13064008 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อวิชาชีพ
Personality Development for Vocation
3 (3-0-6)
13064009 ทักษะชีวิตและจิตอาสา
Life Skills and Volunteer Mind
3 (3-0-6)
13064010 จริยธรรมในวิชาชีพ
Ethics of Vocation
3 (3-0-6)
13064011 จิตปัญญาศึกษา
Contemplative Education
3 (3-0-6)
13066001 สารสนเทศเพื่อการเขียนรายงาน
Information for Report Writing
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3
22000001 สถิติพื้นฐาน
Elementary Statistics
3 (3-0-6)
22000002 คณิตศาสตร์และสถิติกับชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
22000003 คณิตศาสตร์เทคโนโลยี
Technological Mathematics
3 (2-2-5)
22000004 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Thinking and Making Decision Scientifically
3 (3-0-6)
22000006 โลกและปรากฏการณ์
Earth Phenomenon
3 (3-0-6)
22000007 วิทยาศาสตร์กับชีวิต
Science and Life
3 (3-0-6)
22000008 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
22000010 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
22000011 หลักสถิติเบื้องต้น
Principle of Statistics
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตก 12
13031004 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
English for Career
3 (3-0-6)
13031005 ภาษาอังกฤษเทคนิค
Technical English
3 (3-0-6)
13031013 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายทางวิชาการ
English for Academic Purposes
3 (3-0-6)
13031016 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
3 (3-0-6)
13031017 ภาษาอังกฤษผ่านสื่อและเทคโนโลยี
English through Media and Technology
3 (3-0-6)
13031203 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
English in Everyday Use
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันออก 3
13041005 ภาษาเกาหลีพื้นฐาน
Fundamental Korean
3 (3-0-6)
13041006 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
Korean for Communication
3 (3-0-6)
13042005 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน
Fundamental Japanese Conversation
3 (3-0-6)
13042006 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานต่อเนื่อง
Fundamental Japanese Conversation in Continuous Level
3 (3-0-6)
13042007 การเขียนอ่านภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น
Basic Japanese Writing and Reading
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13042005 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 3 (3-0-6)
13042008 การเขียนอ่านภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นต่อเนื่อง
Basic Japanese Writing and Reading in Continuous Level
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13042007 การเขียนอ่านภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น 3 (3-0-6)
13042009 สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
Japanese Society and Culture
3 (3-0-6)
13043005 ภาษาจีนพื้นฐาน
Fundamental Chinese
3 (3-0-6)
13043006 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
3 (3-0-6)
13043007 ภาษาจีนเพื่อการอาชีพ
Chinese for Careers
3 (3-0-6)
13043008 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ
Business Chinese
3 (3-0-6)
13043009 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
Tourism Chinese
3 (3-0-6)
13044001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
3 (3-0-6)
13044002 ภาษาเพื่อการสืบค้น
Language for Retrieval
3 (3-0-6)
13044006 การเขียนเชิงสร้างสรรค์
Creative Writing
3 (3-0-6)
13044007 การพูดและการเขียนทางวิชาชีพ
Speaking and Writing for Careers
3 (3-0-6)
13044009 วรรณกรรมไทยสำหรับมัคคุเทศก์
Thai Literature for Tourism
3 (3-0-6)
13044010 สุนทรียภาพทางภาษา
Literary Art
3 (3-0-6)
13044011 ภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่น
Local Literature
3 (3-0-6)
13044013 ทักษะภาษากับการพัฒนาความคิด
Language Skills and Thinking Development
3 (3-0-6)
13044014 การเขียนรายงานทางวิชาชีพ
Professional Report Writing
3 (3-0-6)
13044015 ภาษาเพื่อการสื่อสารมวลชน
Language for Mass Communication
3 (3-0-6)
13044016 ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
Thai Language for Foreigners
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2
13021001 พลศึกษา
Physical Education
2 (1-2-3)
13021003 แบดมินตัน
Badminton
2 (1-2-3)
13021004 เทนนิส
Tennis
2 (1-2-3)
13021005 เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
2 (1-2-3)
13021006 ฟุตบอล
Football
2 (1-2-3)
13021007 บาสเกตบอล
Basketball
2 (1-2-3)
13021009 ว่ายน้ำ
Swimming
2 (1-2-3)
13021010 กอล์ฟ
Golf
2 (1-2-3)
13021013 ซอฟท์บอล
Softball
2 (1-2-3)
13021014 วอลเล่ย์บอล
Volleyball
2 (1-2-3)
13021018 ยูโด
Judo
2 (1-2-3)
13021023 กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
2 (1-2-3)
13021025 ลีลาศ
Social Dance
2 (1-2-3)
13021027 ฟุตซอล
Futsal
2 (1-2-3)
13021031 การช่วยคนตกน้ำและความปลอดภัยทางน้ำ
Life Saving and Water Safety
3 (2-2-5)
13021035 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ
Sports Science for Health
3 (2-2-5)
13021039 กีฬาเพื่อการแข่งขัน
Sports for Competition
3 (2-2-5)
13021040 ว่ายนํ้าเพื่อสุขภาพ
Swimming for Health
3 (2-2-5)
13021041 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
Exercise for Health
3 (2-2-5)
13022001 นันทนาการ
Recreation
2 (1-2-3)
13022005 การเป็นผู้นำค่ายพักแรม
Camp Leadership
2 (1-2-3)
13022006 เกมสร้างสรรค์สำหรับนันทนาการ
Games for Recreation
2 (1-2-3)
13022010 ลีลาศเพื่อสุขภาพ
Social Dance for Health
3 (2-2-5)
13022016 กิจกรรมเพื่อสุขภาพและสุขปฏิบัติ
Activities for Health Practices
2 (1-2-3)
13022018 สวัสดิศึกษา
Safety Education
2 (1-2-3)
13022020 ค่ายพักแรม
Camping
3 (2-2-5)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3
13063001 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sufficiency Economy to Sustainable Development
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 2
13061001 มนุษย์กับสังคม
Man and Society
3 (3-0-6)
13061002 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
13061003 สังคมวิทยาเบื้องต้น
Introduction to Sociology
2 (2-0-4)
13061005 สังคมวิทยาเมือง
Urban Sociology
3 (3-0-6)
13061010 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
Society and Environment
3 (3-0-6)
13061011 ชุมชนกับการพัฒนา
Community and Development
3 (3-0-6)
13061012 ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
3 (3-0-6)
13061015 สังคมกับเศรษฐกิจ
Society and Economy
3 (3-0-6)
13061016 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
General Economics
3 (3-0-6)
13061017 สังคมกับการปกครอง
Society and Government
3 (3-0-6)
13061018 การเมืองกับการปกครองของไทย
Thai Politics and Government
3 (3-0-6)
13061021 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
International Relations
2 (2-0-4)
13061022 เหตุการณ์ปัจจุบันของโลก
World Today
2 (2-0-4)
13063002 สังคมศาสตร์บูรณาการ
Integrative Social Sciences
3 (3-0-6)
13063003 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
Local Wisdom
2 (2-0-4)
13063004 พลเมืองโลกในกระแสโลกาภิวัตน์
Citizenship and Globalization
3 (3-0-6)
13063005 บทบาทหญิงชายกับการพัฒนา
Gender and Development
3 (3-0-6)
13065001 ปรัชญาจีน
Chinese Philosophy
3 (3-0-6)
13065002 การเมืองการปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีน
Political and Government of The People's Republic of China
3 (3-0-6)
13065003 วัฒนธรรมและสังคมจีน
Chinese Cultures and Society
3 (3-0-6)
13065004 วัฒนธรรมและสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Cultures and Societies of South - East Asia
3 (3-0-6)
13065005 การเมืองการปกครองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Political and Government of South - East Asia
3 (3-0-6)
13065006 อนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงศึกษา
Greater Mekong Subregion Study
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 123
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 27
42002101 เทคนิคการแสดงแบบ 1
Presentation Techniques 1
3 (1-6-4)
42002102 เทคนิคการแสดงแบบ 2
Presentation Techniques 2
3 (1-6-4)
Prerequisite : 42002101 เทคนิคการแสดงแบบ 1 3 (1-6-4)
42002103 ออกแบบเบื้องต้น 1
Fundamental Design 1
3 (1-6-4)
42002104 ออกแบบเบื้องต้น 2
Fundamental Design 2
3 (1-6-4)
Prerequisite : 42002103 ออกแบบเบื้องต้น 1 3 (1-6-4)
42002105 เขียนแบบเบื้องต้น
Basic Drafting
3 (1-4-4)
42022106 การยศาสตร์
Ergonomics
3 (3-0-6)
42022207 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมภายใน
History of Interior Architecture
3 (3-0-6)
42022308 สถาปัตยกรรมไทย
Thai Architecture
3 (2-3-5)
42022309 ปฏิบัติการโรงงาน
Workshop
3 (1-6-4)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 78
42004201 คอมพิวเตอร์เพื่องานเขียนแบบสถาปัตยกรรม 1
Computer-Aided Architectural Drafting 1
3 (2-3-5)
42004202 คอมพิวเตอร์เพื่องานเขียนแบบสถาปัตยกรรม 2
Computer-Aided Architectural Drafting 2
3 (2-3-5)
Prerequisite : 42004201 คอมพิวเตอร์เพื่องานเขียนแบบสถาปัตยกรรม 1 3 (2-3-5)
42021201 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 1
Interior Architectural Design 1
4 (2-6-6)
Prerequisite : 42002104 ออกแบบเบื้องต้น 2 3 (1-6-4)
42021202 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 2
Interior Architectural Design 2
4 (2-6-6)
Prerequisite : 42021201 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 1 4 (2-6-6)
42021303 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 3
Interior Architectural Design 3
4 (2-6-6)
Prerequisite : 42021202 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 2 4 (2-6-6)
42021304 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 4
Interior Architectural Design 4
4 (2-6-6)
Prerequisite : 42021303 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 3 4 (2-6-6)
42021308 แนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน
Interior Architectural Concepts
3 (3-0-6)
42021405 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 5
Interior Architectural Design 5
4 (2-6-6)
Prerequisite : 42021304 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 4 4 (2-6-6)
42021406 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 6
Interior Architectural Design 6
4 (2-6-6)
Prerequisite : 42021405 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 5 4 (2-6-6)
42021507 เตรียมวิทยานิพนธ์
Thesis Preparation
4 (2-6-6)
42021599 วิทยานิพนธ์สำหรับการออกแบบสถาปัตกรรมภายใน
Thesis for Interior Architectural Design
12 (0-24-12)
Prerequisite : 42021406 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 6 4 (2-6-6)
Prerequisite : 42021507 เตรียมวิทยานิพนธ์ 4 (2-6-6)
42023101 เทคโนโลยีการก่อสร้าง 1
Construction Technology 1
3 (1-6-4)
42023202 เทคโนโลยีการก่อสร้าง 2
Construction Technology 2
3 (1-6-4)
Prerequisite : 42023101 เทคโนโลยีการก่อสร้าง 1 3 (1-6-4)
42023203 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรมภายใน 1
Interior Architectural Technology 1
3 (1-6-4)
42023206 วัสดุและวิธีใช้
Materials and Usage
3 (3-0-6)
42023304 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรมภายใน 2
Interior Architectural Technology 2
3 (1-6-4)
Prerequisite : 42023203 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรมภายใน 1 3 (1-6-4)
42023305 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรมภายใน 3
Interior Architectural Technology 3
3 (1-6-4)
Prerequisite : 42023304 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรมภายใน 2 3 (1-6-4)
42023307 อุปกรณ์ประกอบอาคาร
Equipment for Building
3 (3-0-6)
42024403 การปฏิบัติวิชาชีพ
Professional Practice
3 (3-0-6)
42024404 การประมาณราคาสถาปัตยกรรมภายใน
Interior Architectural Estimation
3 (2-3-5)
42024405 ฝึกงานวิชาชีพสถาปัตยกรรมภายใน
Internship in Interior Architectural
2 (0-40-0)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 18
42023001 การถ่ายภาพ
Photography
3 (2-3-5)
42023002 การบริหารงานเพื่อการเพิ่มผลผลิต
Management for Productivity
3 (3-0-6)
42023303 คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน
Computer-Aided Interior Architectural Design
3 (2-3-5)
42023404 ออกแบบแสงสว่าง
Lighting Design
3 (3-0-6)
42023405 การควบคุมสภาวะแวดล้อมในอาคาร
Environmental Control in Building
3 (3-0-6)
42023406 บริหารการก่อสร้างงานสถาปัตยกรรมภายใน
Interior Construction Management
3 (2-3-5)
42023407 การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงการใช้สอยในอาคาร
Building Renovation
3 (3-0-6)
42023408 การจัดนิทรรศการ
Exhibition
3 (2-3-5)
42024001 สุนทรีศาสตร์
Aesthetics
3 (3-0-6)
42024002 ภูมิสถาปัตยกรรมภายใน
Landscape Interior Architecture
3 (1-4-4)
42024406 ออกแบบเครื่องเรือนพื้นถิ่น
Vernacular Furniture Design
3 (2-3-5)
42024407 การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและชุมชน
Urban and Architectural Conversation
3 (3-0-6)
42024408 สถาปัตยกรรมไทยพื้นถิ่น
Thai Vernacular Architecture
3 (2-3-5)
42024506 ออกแบบสถาปัตยกรรมภายในล้านนา
Lanna Interior Design
3 (2-3-5)
42024507 พฤติกรรมมนุษย์กับสภาพแวดล้อม
Environment and Human Behaviors
3 (3-0-6)
42024508 สัมมนาทางการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน
Seminar for Interior Architectural Design
3 (2-3-5)
42024509 ออกแบบศิลปะและงานฝีมือท้องถิ่น
Local Art and Craft Design
3 (2-3-5)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร


เขตพื้นที่: เชียงใหม่
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา
อาจารย์ประจำหลักสูตร สถาปัตยกรรม
อาจารย์ประจำหลักสูตร สถาปัตยกรรม
อาจารย์ประจำหลักสูตร สถาปัตยกรรม
อาจารย์ประจำหลักสูตร สถาปัตยกรรม
อาจารย์ประจำหลักสูตร สถาปัตยกรรม