รายละเอียดหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร / Bachelor of Science Program in Food Science and Technology

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 139 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตก 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-ภาษาไทย 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-ภาษาอื่นๆ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 102 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 43 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 47 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 12 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3
13062001 จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology
3 (3-0-6)
13062002 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
13064003 การคิดเชิงนวัตกรรม
Innovative Thinking
3 (3-0-6)
13064008 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อวิชาชีพ
Personality Development for Vocation
3 (3-0-6)
13064009 ทักษะชีวิตและจิตอาสา
Life Skills and Volunteer Mind
3 (3-0-6)
13064010 จริยธรรมในวิชาชีพ
Ethics of Vocation
3 (3-0-6)
13064011 จิตปัญญาศึกษา
Contemplative Education
3 (3-0-6)
13065004 วัฒนธรรมและสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Cultures and Societies of South - East Asia
3 (3-0-6)
13065005 การเมืองการปกครองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Political and Government of South - East Asia
3 (3-0-6)
13065006 อนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงศึกษา
Greater Mekong Subregion Study
3 (3-0-6)
13066001 สารสนเทศเพื่อการเขียนรายงาน
Information for Report Writing
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตก 9
13031004 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
English for Career
3 (3-0-6)
13031005 ภาษาอังกฤษเทคนิค
Technical English
3 (3-0-6)
13031013 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายทางวิชาการ
English for Academic Purposes
3 (3-0-6)
13031016 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
3 (3-0-6)
13031017 ภาษาอังกฤษผ่านสื่อและเทคโนโลยี
English through Media and Technology
3 (3-0-6)
13031203 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
English in Everyday Use
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2
13021001 พลศึกษา
Physical Education
2 (1-2-3)
13021009 ว่ายน้ำ
Swimming
2 (1-2-3)
13021023 กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
2 (1-2-3)
13021025 ลีลาศ
Social Dance
2 (1-2-3)
13021041 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
Exercise for Health
3 (2-2-5)
13022001 นันทนาการ
Recreation
2 (1-2-3)
13022005 การเป็นผู้นำค่ายพักแรม
Camp Leadership
2 (1-2-3)
13022006 เกมสร้างสรรค์สำหรับนันทนาการ
Games for Recreation
2 (1-2-3)
13022018 สวัสดิศึกษา
Safety Education
2 (1-2-3)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3
13063001 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sufficiency Economy to Sustainable Development
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 2
13061002 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
13061003 สังคมวิทยาเบื้องต้น
Introduction to Sociology
2 (2-0-4)
13061010 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
Society and Environment
3 (3-0-6)
13061011 ชุมชนกับการพัฒนา
Community and Development
3 (3-0-6)
13061015 สังคมกับเศรษฐกิจ
Society and Economy
3 (3-0-6)
13061016 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
General Economics
3 (3-0-6)
13061018 การเมืองกับการปกครองของไทย
Thai Politics and Government
3 (3-0-6)
13061022 เหตุการณ์ปัจจุบันของโลก
World Today
2 (2-0-4)
13063003 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
Local Wisdom
2 (2-0-4)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3
22000001 สถิติพื้นฐาน
Elementary Statistics
3 (3-0-6)
22000002 คณิตศาสตร์และสถิติกับชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
22000003 คณิตศาสตร์เทคโนโลยี
Technological Mathematics
3 (2-2-5)
22000011 หลักสถิติเบื้องต้น
Principle of Statistics
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 3
22000004 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Thinking and Making Decision Scientifically
3 (3-0-6)
22000006 โลกและปรากฏการณ์
Earth Phenomenon
3 (3-0-6)
22000007 วิทยาศาสตร์กับชีวิต
Science and Life
3 (3-0-6)
22000008 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
22000010 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-ภาษาไทย 3
13044001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
3 (3-0-6)
13044002 ภาษาเพื่อการสืบค้น
Language for Retrieval
3 (3-0-6)
13044007 การพูดและการเขียนทางวิชาชีพ
Speaking and Writing for Careers
3 (3-0-6)
13044013 ทักษะภาษากับการพัฒนาความคิด
Language Skills and Thinking Development
3 (3-0-6)
13044014 การเขียนรายงานทางวิชาชีพ
Professional Report Writing
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-ภาษาอื่นๆ 3
13042005 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน
Fundamental Japanese Conversation
3 (3-0-6)
13042006 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานต่อเนื่อง
Fundamental Japanese Conversation in Continuous Level
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13042005 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 3 (3-0-6)
13043005 ภาษาจีนพื้นฐาน
Fundamental Chinese
3 (3-0-6)
13043006 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
3 (3-0-6)
13043007 ภาษาจีนเพื่อการอาชีพ
Chinese for Careers
3 (3-0-6)
13043008 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ
Business Chinese
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 102
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 43
20000302 ชีวเคมีทางการเกษตร
Agricultural Biochemistry
3 (3-0-6)
20000303 ปฏิบัติการชีวเคมีทางการเกษตร
Agricultural Biochemistry Laboratory
1 (0-3-1)
22012103 แคลคูลัส 1
Calculus 1
3 (3-0-6)
22012104 แคลคูลัส 2
Calculus 2
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22012103 แคลคูลัส 1 3 (3-0-6)
22021101 หลักเคมี 1
Principles of Chemistry 1
3 (3-0-6)
22021102 ปฏิบัติการหลักเคมี 1
Principles of Chemistry Laboratory 1
1 (0-3-1)
22023101 เคมีอินทรีย์ 1
Organic Chemistry 1
3 (3-0-6)
22023102 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1
Organic Chemistry Laboratory 1
1 (0-3-1)
22025208 เคมีเชิงฟิสิกส์
Physical Chemistry
3 (3-0-6)
22025209 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์
Physical Chemistry Laboratory
1 (0-3-1)
22026202 เคมีวิเคราะห์
Analytical Chemistry
3 (3-0-6)
22026203 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
Analytical Chemistry Laboratory
1 (0-3-1)
22031101 ชีววิทยา
Biology
3 (3-0-6)
22031102 ปฏิบัติการชีววิทยา
Biology Laboratory
1 (0-3-1)
22034201 จุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology
3 (3-0-6)
22034202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology Laboratory
1 (0-3-1)
22051106 ฟิสิกส์ 1
Physics 1
3 (3-0-6)
24120404 โภชนาการ
Nutrition
3 (3-0-6)
24123301 สถิติและการวางแผนการทดลองทางอุตสาหกรรมเกษตร
Statistics and Experimental Designs for Agro-Industry
3 (2-3-5)
Prerequisite : 22000001 สถิติพื้นฐาน 3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 47
24120101 ทักษะวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1
Practical Skills in Food Science and Technology 1
1 (0-6-1)
24120102 ทักษะวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2
Practical Skills in Food Science and Technology 2
1 (0-6-1)
Prerequisite : 24120101 ทักษะวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1 1 (0-6-1)
24120103 อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น
Introduction to Agro-Industry
3 (3-0-6)
24120405 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
Seminar in Food Science and Technology
1 (0-3-1)
24121201 การแปรรูปอาหาร 1
Food Processing 1
3 (2-3-5)
Prerequisite : 24120103 อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น 3 (3-0-6)
24121202 การแปรรูปอาหาร 2
Food Processing 2
3 (2-3-5)
Prerequisite : 24121201 การแปรรูปอาหาร 1 3 (2-3-5)
24122201 การสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและกฎหมายอาหาร
Food Industrial Plant Sanitation and Food Law
3 (3-0-6)
24122302 การควบคุมคุณภาพอาหาร
Food Quality Control
3 (2-3-5)
24122303 ระบบการจัดการความปลอดภัยในอาหาร
Food Safety Management System
3 (2-3-5)
24124301 เคมีอาหาร 1
Food Chemistry 1
3 (2-3-5)
Prerequisite : 22023101 เคมีอินทรีย์ 1 3 (3-0-6)
Prerequisite : 22023102 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 1 (0-3-1)
24124302 เคมีอาหาร 2
Food Chemistry 2
3 (2-3-5)
Prerequisite : 24124301 เคมีอาหาร 1 3 (2-3-5)
24125201 จุลชีววิทยาอาหาร
Food Microbiology
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22034201 จุลชีววิทยาทั่วไป 3 (3-0-6)
Prerequisite : 22034202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป 1 (0-3-1)
24125202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาอาหาร
Food Microbiology Laboratory
1 (0-3-1)
Prerequisite or Corequisite : 24125201 จุลชีววิทยาอาหาร 3 (3-0-6)
24126301 วิศวกรรมอาหาร
Food Engineering
4 (3-3-7)
Prerequisite : 22025208 เคมีเชิงฟิสิกส์ 3 (3-0-6)
Prerequisite : 22025209 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1 (0-3-1)
24128301 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
Food Product Development
3 (2-3-5)
Prerequisite : 24123301 สถิติและการวางแผนการทดลองทางอุตสาหกรรมเกษตร 3 (2-3-5)
24129401 ฝึกงานทางวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
Job Internship in Food Science and Technology
6 (0-40-0)
24129402 สหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
Cooperative Education in Food Science and Technology
6 (0-40-0)
24129403 การศึกษาอิสระทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
Independent Study in Food Science and Technology
6 (0-40-0)
24129404 ปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
Special Problems in Food Science Technology
3 (0-6-3)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 12
24123303 เรื่องเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
Selected Topics in Food Science and Technology
3 (3-0-6)
24127301 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ฮาลาล
Halal Products Standard
3 (3-0-6)
24127302 เทคโนโลยีการผลิตไวน์
Oenology Technology
3 (2-3-5)
24127303 เทคโนโลยีขนมอบ
Bakery Technology
3 (2-3-5)
24127304 เทคโนโลยีไขมันและน้ำมัน
Fat and Oil Technology
3 (2-3-5)
Prerequisite or Corequisite : 24124301 เคมีอาหาร 1 3 (2-3-5)
24127305 เทคโนโลยีเครื่องดื่ม
Beverage Technology
3 (2-3-5)
24127306 เทคโนโลยีธัญพืชและผลิตภัณฑ์
Cereal and Cereal Products Technology
3 (2-3-5)
24127307 เทคโนโลยีน้ำนมและผลิตภัณฑ์
Dairy and Dairy Products Technology
3 (2-3-5)
24127308 เทคโนโลยีขนมหวาน
Confectionery Technology
3 (2-3-5)
24127309 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์สัตว์ปีกและประมง
Meat Poultry and Fishery Products Technology
3 (2-3-5)
24127310 เทคโนโลยีผักและผลไม้
Fruit and Vegetable Technology
3 (2-3-5)
24127311 เทคโนโลยีหมักดอง
Fermentation Technology
3 (2-3-5)
24127312 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
Post-harvest Technology
3 (2-3-5)
24127313 อาหารเสริมสุขภาพ
Functional Foods
3 (2-3-5)
24127314 เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร
Biotechnology in Food
3 (2-3-5)
Prerequisite : 20000302 ชีวเคมีทางการเกษตร 3 (3-0-6)
Prerequisite : 20000303 ปฏิบัติการชีวเคมีทางการเกษตร 1 (0-3-1)
24127315 เทคโนโลยีแป้ง
Starch Technology
3 (2-3-5)
24128302 บรรจุภัณฑ์อาหาร
Food Packaging
3 (2-3-5)
24128303 การจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรม
Industrial Safety Management
3 (3-0-6)
24128304 การจัดการและการตลาดอุตสาหกรรมเกษตร
Agro-Industrial Management and Marketing
3 (3-0-6)
24136302 การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสผลิตภัณฑ์อาหาร
Sensory Evaluation in Food Product
3 (2-3-5)
Prerequisite : 24123301 สถิติและการวางแผนการทดลองทางอุตสาหกรรมเกษตร 3 (2-3-5)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร


เขตพื้นที่: น่าน
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา
อาจารย์ประจำหลักสูตร อุตสาหกรรมเกษตร
อาจารย์ประจำหลักสูตร อุตสาหกรรมเกษตร
อาจารย์ประจำหลักสูตร อุตสาหกรรมเกษตร
อาจารย์ประจำหลักสูตร อุตสาหกรรมเกษตร
อาจารย์ประจำหลักสูตร อุตสาหกรรมเกษตร

เขตพื้นที่: พิษณุโลก
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา
อาจารย์ประจำหลักสูตร อุตสาหกรรมเกษตร
อาจารย์ประจำหลักสูตร อุตสาหกรรมเกษตร
อาจารย์ประจำหลักสูตร อุตสาหกรรมเกษตร
อาจารย์ประจำหลักสูตร อุตสาหกรรมเกษตร
อาจารย์ประจำหลักสูตร อุตสาหกรรมเกษตร

เขตพื้นที่: ลำปาง
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา
อาจารย์ประจำหลักสูตร อุตสาหกรรมเกษตร
อาจารย์ประจำหลักสูตร อุตสาหกรรมเกษตร
อาจารย์ประจำหลักสูตร อุตสาหกรรมเกษตร
อาจารย์ประจำหลักสูตร อุตสาหกรรมเกษตร
อาจารย์ประจำหลักสูตร อุตสาหกรรมเกษตร