รายละเอียดหลักสูตร

เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ / Bachelor of Technology Program in Printing and Packaging Technology

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 130 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตก 12 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันออก 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 93 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 33 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 42 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก-ร่วมคณะ 15 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก-วิชาเอก 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3
13062002 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
13062003 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development Techniques
3 (3-0-6)
13062005 จิตวิทยาองค์การ
Organizational Psychology
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตก 12
13031004 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
English for Career
3 (3-0-6)
13031005 ภาษาอังกฤษเทคนิค
Technical English
3 (3-0-6)
13031013 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายทางวิชาการ
English for Academic Purposes
3 (3-0-6)
13031016 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
3 (3-0-6)
13031017 ภาษาอังกฤษผ่านสื่อและเทคโนโลยี
English through Media and Technology
3 (3-0-6)
13031203 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
English in Everyday Use
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันออก 3
13044006 การเขียนเชิงสร้างสรรค์
Creative Writing
3 (3-0-6)
13044014 การเขียนรายงานทางวิชาชีพ
Professional Report Writing
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2
13021003 แบดมินตัน
Badminton
2 (1-2-3)
13021005 เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
2 (1-2-3)
13022001 นันทนาการ
Recreation
2 (1-2-3)
13022006 เกมสร้างสรรค์สำหรับนันทนาการ
Games for Recreation
2 (1-2-3)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3
13063001 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sufficiency Economy to Sustainable Development
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 2
13061003 สังคมวิทยาเบื้องต้น
Introduction to Sociology
2 (2-0-4)
13061022 เหตุการณ์ปัจจุบันของโลก
World Today
2 (2-0-4)
13063003 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
Local Wisdom
2 (2-0-4)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3
22000002 คณิตศาสตร์และสถิติกับชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
22000011 หลักสถิติเบื้องต้น
Principle of Statistics
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 3
22000004 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Thinking and Making Decision Scientifically
3 (3-0-6)
22000007 วิทยาศาสตร์กับชีวิต
Science and Life
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 93
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 33
40000001 ศิลปะประจำชาติ
Thai Traditional Art
2 (1-3-3)
40000002 วาดเส้น
Drawing
2 (1-3-3)
40000003 ทฤษฎีสี
Theory of Color
2 (1-3-3)
40000004 สุนทรียศาสตร์
Aesthetics
2 (2-0-4)
40000005 องค์ประกอบศิลป์เบื้องต้น
Introduction to Composition Art
2 (1-3-3)
40000006 หลักการเขียนแบบ
Principle Drafting
2 (1-3-3)
40000007 คอมพิวเตอร์กราฟิก
Graphic Computer
3 (2-3-5)
40000008 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
Small Business Management
2 (2-0-4)
44010003 โครงงานศึกษา
Project Study
2 (1-3-3)
44010004 โครงงาน
Project
6 (0-18-0)
Prerequisite : 44010003 โครงงานศึกษา 2 (1-3-3)
44010005 ฝึกงานวิชาชีพทางเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
Job Internship in Printing and Packaging Technology
2 (0-40-0)
44010101 เทคโนโลยีการพิมพ์
Printing Technology
3 (2-3-5)
44010102 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์
Packaging Technology
3 (2-3-5)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 42
44011001 นวัตกรรมทางการผลิตสิ่งพิมพ์
Innovation of Print Production
2 (2-0-4)
44011002 การผลิตสิ่งพิมพ์เพื่อการโฆษณา
Print Production for Advertising
4 (2-6-6)
44011003 การผลิตสิ่งพิมพ์หนังสือและนิตยสาร
Print Production for Book and Magazine
4 (2-6-6)
44011004 งานก่อนพิมพ์
Pre-press
4 (2-6-6)
44011005 การควบคุมและประกันคุณภาพทางการพิมพ์
Printing Quality Control and Assurance
2 (1-3-3)
44011006 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ์
Professional Practice Printing Technology
4 (1-9-5)
44011007 การจัดการสี
Color Management
3 (2-3-5)
44011008 การพิมพ์ออฟเซต 1
Offset Printing 1
3 (1-6-4)
44011009 การพิมพ์ออฟเซต 2
Offset Printing 2
3 (1-6-4)
Prerequisite : 44011008 การพิมพ์ออฟเซต 1 3 (1-6-4)
44011010 การพิมพ์ไร้แรงกด
Non-Impact Printing
3 (1-6-4)
44011011 งานหลังพิมพ์
Post-press
4 (2-6-6)
44011012 วัสดุทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
Printing and Packaging Material
3 (2-3-5)
44011013 หมึกและกระดาษ
Ink & Paper
3 (2-3-5)
44012001 สัมมนา
Seminar
2 (2-0-4)
44012002 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์กระดาษ
Paper Packaging Technology
4 (2-6-6)
44012003 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์พลาสติก
Plastic Packaging Technology
4 (2-6-6)
44012004 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์โลหะ
Metal Packaging Technology
4 (2-6-6)
44012005 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์แก้วและเซรามิก
Glass and Ceramic Packaging Technology
4 (2-6-6)
44012006 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ไม้
Wood Packaging Technology
4 (2-6-6)
44012007 คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบบรรจุภัณฑ์
Computer for Packaging Design
3 (2-3-5)
44012008 เขียนแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการผลิต
Package Drafting for Manufacturing
3 (1-6-4)
44012009 การเขียนภาพประกอบงาน
Illustration
3 (1-6-4)
44012010 การทำหุ่นจำลอง
Model Making
3 (1-6-4)
44012011 มโนทัศน์ทางการสร้างสรรค์ความคิด
Creative Thinking
2 (1-3-3)
44012012 การวิเคราะห์ต้นทุนและการประมาณราคา
Cost and Price Analysis
3 (2-3-5)
44012013 นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
Innovation and Invention
3 (2-3-5)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก-ร่วมคณะ 15
41000001 จิตรกรรมประยุกต์
Applied Painting
3 (1-4-4)
41000002 ประติมากรรมประยุกต์
Applied Sculpture
3 (1-4-4)
41000003 ศิลปะภาพพิมพ์ประยุกต์
Applied Printmaking
3 (1-4-4)
41000004 ศิลปะไทยประยุกต์
Applied Thai Art
3 (1-4-4)
41000005 กระดาษศิลป์
Paper Art
3 (1-4-4)
43000001 ศิลปะการถ่ายภาพ
The Art of Photography
3 (1-4-4)
43000002 ศิลปะสิ่งทอ
Textile Art
3 (1-4-4)
43000003 ศิลปหัตถกรรม
Craft
3 (1-4-4)
43000004 การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
Product Design for Environment
3 (1-4-4)
43000005 การจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ
Display and Exhibition
3 (1-4-4)
43000006 ผลิตภัณฑ์งานไม้
Wood Product
3 (1-4-4)
44000001 เครื่องปั้นดินเผาเบื้องต้น
Introduction to Ceramics
3 (1-4-4)
44000002 หัตกรรมเครื่องปั้นดินเผา
Ceramic Craft
3 (1-4-4)
44000003 การพับกระดาษ
Origami
3 (1-4-4)
44000004 ออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภค
Consumer Packaging Design
3 (1-4-4)
44000005 การพิมพ์สกรีน
Screen Printing
3 (1-4-4)
44000006 การทำเล่มหนังสือเล่ม
Book Binding
3 (1-4-4)
44000007 สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
Electronic Publishing
3 (1-4-4)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก-วิชาเอก 3
44011014 การผลิตสิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์
Print Production for Package
3 (1-6-4)
44011015 การพิมพ์สิ่งพิมพ์พิเศษ
Special Media Printing
3 (2-3-5)
44011016 การจัดการอุตสาหกรรมการพิมพ์
Industrial Printing Management
3 (2-3-5)
44011017 เทคโนโลยีการออกแบบสิ่งพิมพ์ขั้นสูง
Advance Technology in Publishing Design
3 (1-6-4)
44012014 การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง
Package Design for Transportation
3 (1-6-4)
44012015 การออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าท้องถิ่น
Package Design for Local Products
3 (1-6-4)
44012016 คอมพิวเตอร์เพื่อการนำเสนอ
Computer Presentation
3 (1-6-4)
44012017 การออกแบบลวดลาย
Pattern Design
3 (1-6-4)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร


เขตพื้นที่: เชียงใหม่
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา
อาจารย์ประจำหลักสูตร เทคโนโลยีศิลป์
อาจารย์ประจำหลักสูตร เทคโนโลยีศิลป์
อาจารย์ประจำหลักสูตร เทคโนโลยีศิลป์
อาจารย์ประจำหลักสูตร เทคโนโลยีศิลป์
อาจารย์ประจำหลักสูตร เทคโนโลยีศิลป์
อาจารย์ประจำหลักสูตร เทคโนโลยีศิลป์