รายละเอียดหลักสูตร

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องประดับ / Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Textiles and Jewelry

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 130 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตก 12 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันออก 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 93 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 35 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 40 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 18 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3
13062001 จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology
3 (3-0-6)
13062002 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
13062003 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development Techniques
3 (3-0-6)
13062005 จิตวิทยาองค์การ
Organizational Psychology
3 (3-0-6)
13064008 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อวิชาชีพ
Personality Development for Vocation
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตก 12
13031004 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
English for Career
3 (3-0-6)
13031005 ภาษาอังกฤษเทคนิค
Technical English
3 (3-0-6)
13031013 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายทางวิชาการ
English for Academic Purposes
3 (3-0-6)
13031016 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
3 (3-0-6)
13031017 ภาษาอังกฤษผ่านสื่อและเทคโนโลยี
English through Media and Technology
3 (3-0-6)
13031203 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
English in Everyday Use
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันออก 3
13044001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
3 (3-0-6)
13044002 ภาษาเพื่อการสืบค้น
Language for Retrieval
3 (3-0-6)
13044006 การเขียนเชิงสร้างสรรค์
Creative Writing
3 (3-0-6)
13044007 การพูดและการเขียนทางวิชาชีพ
Speaking and Writing for Careers
3 (3-0-6)
13044014 การเขียนรายงานทางวิชาชีพ
Professional Report Writing
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2
13021001 พลศึกษา
Physical Education
2 (1-2-3)
13021003 แบดมินตัน
Badminton
2 (1-2-3)
13021004 เทนนิส
Tennis
2 (1-2-3)
13021005 เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
2 (1-2-3)
13021006 ฟุตบอล
Football
2 (1-2-3)
13021007 บาสเกตบอล
Basketball
2 (1-2-3)
13021023 กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
2 (1-2-3)
13022001 นันทนาการ
Recreation
2 (1-2-3)
13022005 การเป็นผู้นำค่ายพักแรม
Camp Leadership
2 (1-2-3)
13022006 เกมสร้างสรรค์สำหรับนันทนาการ
Games for Recreation
2 (1-2-3)
13022010 ลีลาศเพื่อสุขภาพ
Social Dance for Health
3 (2-2-5)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3
13063001 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sufficiency Economy to Sustainable Development
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 2
13061002 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
13061003 สังคมวิทยาเบื้องต้น
Introduction to Sociology
2 (2-0-4)
13061011 ชุมชนกับการพัฒนา
Community and Development
3 (3-0-6)
13061012 ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
3 (3-0-6)
13061015 สังคมกับเศรษฐกิจ
Society and Economy
3 (3-0-6)
13063003 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
Local Wisdom
2 (2-0-4)
13065006 อนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงศึกษา
Greater Mekong Subregion Study
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3
22000001 สถิติพื้นฐาน
Elementary Statistics
3 (3-0-6)
22000002 คณิตศาสตร์และสถิติกับชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
22000003 คณิตศาสตร์เทคโนโลยี
Technological Mathematics
3 (2-2-5)
22000011 หลักสถิติเบื้องต้น
Principle of Statistics
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 3
22000004 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Thinking and Making Decision Scientifically
3 (3-0-6)
22000006 โลกและปรากฏการณ์
Earth Phenomenon
3 (3-0-6)
22000007 วิทยาศาสตร์กับชีวิต
Science and Life
3 (3-0-6)
22000008 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
22000010 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 93
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 35
40000001 ศิลปะประจำชาติ
Thai Traditional Art
2 (1-3-3)
40000002 วาดเส้น
Drawing
2 (1-3-3)
40000003 ทฤษฎีสี
Theory of Color
2 (1-3-3)
40000004 สุนทรียศาสตร์
Aesthetics
2 (2-0-4)
40000005 องค์ประกอบศิลป์เบื้องต้น
Introduction to Composition Art
2 (1-3-3)
40000006 หลักการเขียนแบบ
Principle Drafting
2 (1-3-3)
40000007 คอมพิวเตอร์กราฟิก
Graphic Computer
3 (2-3-5)
40000008 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
Small Business Management
2 (2-0-4)
43040101 ประวัติศาสตร์เครื่องแต่งกาย
History of Costume
2 (2-0-4)
43040102 หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์
Principle of Product Design
3 (2-3-5)
43040103 การเขียนภาพประกอบ
Illustration
3 (1-6-4)
43040204 การวางแผนการผลิต
Management for Productivity
3 (3-0-3)
43040205 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
Computer Aids Design
3 (1-6-4)
43040306 การจัดการสินค้า
Merchandize Management
2 (2-0-4)
43040307 สัมมนาสิ่งทอและเครื่องประดับ
Textiles and Jewelry Seminar
2 (1-2-3)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 40
43041101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งทอและเครื่องประดับ
Introduction to Textiles and Jewelry
3 (3-0-3)
43041204 วัสดุสิ่งทอ
Textile Materials
2 (2-0-4)
43041205 สิ่งทอพื้นถิ่น
Thai Vernacular Textiles
3 (1-6-4)
43041207 การออกแบบลายทอลายถัก
Weave and Knit Design
3 (1-6-4)
43041208 เทคโนโลยีการผลิตผ้าผืน
Fabric Production Technology
3 (1-6-4)
43041209 กระบวนการย้อมสีและตกแต่งสำเร็จสิ่งทอ
Textile Dyeing and Finishing Process
3 (1-6-4)
43041302 ฝึกงานสิ่งทอและเครื่องประดับ
Job Internship in Textiles and Jewelry
2 (0-40-0)
43041306 การทำแบบตัด
Cutting Pattern
3 (1-6-4)
43041310 การออกแบบลวดลายผ้าพิมพ์
Textile Printing Pattern Design
3 (1-6-4)
43041311 กระบวนการพิมพ์สิ่งทอ
Textile Printing Process
3 (1-6-4)
43041312 ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
Textile Product Design
3 (1-6-4)
43041403 โครงงานสิ่งทอและเครื่องประดับ
Textiles and Jewelry Project
6 (0-18-0)
43041413 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสิ่งทอ
Computer for Textile Design
3 (1-6-4)
43042214 กระบวนการทางสิ่งทอ
Textile Process
3 (1-6-4)
43042215 ภาพร่างแฟชั่น
Fashion Sketches
3 (1-6-4)
43042216 กระบวนการผลิตเสื้อผ้า
Garment Manufacturing Process
3 (1-6-4)
43042317 การออกแบบแฟชั่น 1
Fashion Design 1
3 (1-6-4)
43042318 การออกแบบแฟชั่น 2
Fashion Design 2
3 (1-6-4)
Prerequisite : 43042317 การออกแบบแฟชั่น 1 3 (1-6-4)
43042319 เทคนิคการตัดเย็บเครื่องแต่งกาย
Sewing Techniques
3 (1-6-4)
43042420 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบแฟชั่น
Computer for fashion Design
3 (1-6-4)
43043221 อัญมณีวิทยาเบื้องต้น
Introduction to Gemology
2 (2-0-4)
43043222 การออกแบบเครื่องประดับ
Jewelry Design
3 (1-6-4)
43043223 การผลิตต้นแบบเครื่องประดับด้วยโลหะ1
Metal of Jewelry Mastering 1
3 (1-6-4)
43043224 การผลิตต้นแบบเครื่องประดับด้วยโลหะ2
Metal of Jewelry Mastering 2
3 (1-6-4)
Prerequisite : 43043223 การผลิตต้นแบบเครื่องประดับด้วยโลหะ1 3 (1-6-4)
43043225 การจำแนกอัญมณี
Gems Identification
3 (1-6-4)
43043326 การผลิตต้นแบบเครื่องประดับด้วยแว๊กซ์ 1
Wax of Jewelry Mastering 1
3 (1-6-4)
43043327 การผลิตต้นแบบเครื่องประดับด้วยแว๊กซ์ 2
Wax of Jewelry Mastering 2
3 (1-6-4)
Prerequisite : 43043326 การผลิตต้นแบบเครื่องประดับด้วยแว๊กซ์ 1 3 (1-6-4)
43043328 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเครื่องประดับ
Computer Aided for Jewelry Design
3 (1-6-4)
43043329 การทำแม่พิมพ์ยางและการหล่อตัวเรือน
Jewelry Module and Casting
3 (1-6-4)
43043430 การผลิตเครื่องประดับในระบบอุตสาหกรรม
Jewelry Industrial Production
3 (1-6-4)
Prerequisite : 43043224 การผลิตต้นแบบเครื่องประดับด้วยโลหะ2 3 (1-6-4)
Prerequisite : 43043327 การผลิตต้นแบบเครื่องประดับด้วยแว๊กซ์ 2 3 (1-6-4)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 18
41000001 จิตรกรรมประยุกต์
Applied Painting
3 (1-4-4)
41000002 ประติมากรรมประยุกต์
Applied Sculpture
3 (1-4-4)
41000003 ศิลปะภาพพิมพ์ประยุกต์
Applied Printmaking
3 (1-4-4)
41000004 ศิลปะไทยประยุกต์
Applied Thai Art
3 (1-4-4)
41000005 กระดาษศิลป์
Paper Art
3 (1-4-4)
43000001 ศิลปะการถ่ายภาพ
The Art of Photography
3 (1-4-4)
43000002 ศิลปะสิ่งทอ
Textile Art
3 (1-4-4)
43000003 ศิลปหัตถกรรม
Craft
3 (1-4-4)
43000004 การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
Product Design for Environment
3 (1-4-4)
43000005 การจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ
Display and Exhibition
3 (1-4-4)
43000006 ผลิตภัณฑ์งานไม้
Wood Product
3 (1-4-4)
43041031 การจัดแสดงผลงานสิ่งทอและเครื่องประดับ
Textiles & Jewelry Display and Exhibition
3 (2-3-5)
43041032 การตัดเย็บผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
Textile Product Sewing
3 (2-3-5)
43041033 ศิลปะและหัตถกรรมสิ่งทอ
Textiles Arts and Crafts
3 (2-3-5)
43041034 เทคนิคการสร้างสรรค์ลวดลายบนสิ่งทอ
Textiles Surface Design Technique
3 (2-3-5)
43041035 ออกแบบเคหะสิ่งทอ
Household Textiles Design
3 (2-3-5)
43041036 ทดสอบสิ่งทอ
Textiles Testing
3 (2-3-5)
43042037 กายวิภาคสำหรับการออกแบบแฟชั่น
Fashion Ergonomic
3 (2-3-5)
43042038 การทำแบบตัดบนหุ่น
Draping
3 (2-3-5)
43042039 การออกแบบเครื่องประกอบการแต่งกาย
Accessories Design
3 (2-3-5)
43042040 การออกแบบเครื่องแต่งกายเพื่อการแสดง
Stage Costume Design
3 (2-3-5)
43042041 การถ่ายภาพแฟชั่น
Fashion Photography
3 (2-3-5)
43043042 การออกแบบลวดลายเครื่องประดับ
Jewelry Ornament Design
3 (2-3-5)
43043043 หัตถกรรมเครื่องเงินและเครื่องทอง
Gold and Silverware Craft
3 (2-3-5)
43043044 การเจียระไนอัญมณี
Gemstones Cutting and Polishing
3 (2-3-5)
43043045 การประดับอัญมณีบนตัวเรือนเครื่องประดับ
Gemstones Setting
3 (2-3-5)
43043046 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
Silver Products Development
3 (2-3-5)
43043047 การชุบเคลือบผิวเครื่องประดับ
Jewelry Electro and Plating
3 (2-3-5)
43043048 ศิลปะเครื่องประดับ
Jewelry Arts
3 (2-3-5)
43043049 การออกแบบเครื่องประดับเทียม
Costume Jewelry Design
3 (2-3-5)
44000001 เครื่องปั้นดินเผาเบื้องต้น
Introduction to Ceramics
3 (1-4-4)
44000002 หัตกรรมเครื่องปั้นดินเผา
Ceramic Craft
3 (1-4-4)
44000003 การพับกระดาษ
Origami
3 (1-4-4)
44000004 ออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภค
Consumer Packaging Design
3 (1-4-4)
44000005 การพิมพ์สกรีน
Screen Printing
3 (1-4-4)
44000006 การทำเล่มหนังสือเล่ม
Book Binding
3 (1-4-4)
44000007 สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
Electronic Publishing
3 (1-4-4)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร


เขตพื้นที่: เชียงใหม่
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา
อาจารย์ประจำหลักสูตร การออกแบบ
อาจารย์ประจำหลักสูตร การออกแบบ
อาจารย์ประจำหลักสูตร การออกแบบ
อาจารย์ประจำหลักสูตร การออกแบบ
อาจารย์ประจำหลักสูตร การออกแบบ
อาจารย์ประจำหลักสูตร การออกแบบ
อาจารย์ประจำหลักสูตร การออกแบบ
อาจารย์ประจำหลักสูตร การออกแบบ
อาจารย์ประจำหลักสูตร การออกแบบ