รายละเอียดหลักสูตร

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม / Bachelor of Architecture Program in Architecture

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 173 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตก 12 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันออก 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์-บังคับ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์-เลือก 9 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 135 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 30 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 84 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก-วิชาเทคโนโลยี 12 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก-วิชาสนับสนุน 9 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3
22000001 สถิติพื้นฐาน
Elementary Statistics
3 (3-0-6)
22000002 คณิตศาสตร์และสถิติกับชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
22000003 คณิตศาสตร์เทคโนโลยี
Technological Mathematics
3 (2-2-5)
22000004 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Thinking and Making Decision Scientifically
3 (3-0-6)
22000006 โลกและปรากฏการณ์
Earth Phenomenon
3 (3-0-6)
22000007 วิทยาศาสตร์กับชีวิต
Science and Life
3 (3-0-6)
22000008 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
22000010 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
22000011 หลักสถิติเบื้องต้น
Principle of Statistics
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตก 12
13031004 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
English for Career
3 (3-0-6)
13031005 ภาษาอังกฤษเทคนิค
Technical English
3 (3-0-6)
13031013 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายทางวิชาการ
English for Academic Purposes
3 (3-0-6)
13031016 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
3 (3-0-6)
13031017 ภาษาอังกฤษผ่านสื่อและเทคโนโลยี
English through Media and Technology
3 (3-0-6)
13031203 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
English in Everyday Use
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันออก 3
13044001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
3 (3-0-6)
13044002 ภาษาเพื่อการสืบค้น
Language for Retrieval
3 (3-0-6)
13044007 การพูดและการเขียนทางวิชาชีพ
Speaking and Writing for Careers
3 (3-0-6)
13044010 สุนทรียภาพทางภาษา
Literary Art
3 (3-0-6)
13044013 ทักษะภาษากับการพัฒนาความคิด
Language Skills and Thinking Development
3 (3-0-6)
13044014 การเขียนรายงานทางวิชาชีพ
Professional Report Writing
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2
13021001 พลศึกษา
Physical Education
2 (1-2-3)
13021003 แบดมินตัน
Badminton
2 (1-2-3)
13021023 กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
2 (1-2-3)
13021025 ลีลาศ
Social Dance
2 (1-2-3)
13021041 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
Exercise for Health
3 (2-2-5)
13022001 นันทนาการ
Recreation
2 (1-2-3)
13022020 ค่ายพักแรม
Camping
3 (2-2-5)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์-บังคับ 3
13063001 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sufficiency Economy to Sustainable Development
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์-เลือก 9
13061001 มนุษย์กับสังคม
Man and Society
3 (3-0-6)
13061002 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
13061010 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
Society and Environment
3 (3-0-6)
13061011 ชุมชนกับการพัฒนา
Community and Development
3 (3-0-6)
13061012 ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
3 (3-0-6)
13061015 สังคมกับเศรษฐกิจ
Society and Economy
3 (3-0-6)
13061016 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
General Economics
3 (3-0-6)
13061017 สังคมกับการปกครอง
Society and Government
3 (3-0-6)
13061018 การเมืองกับการปกครองของไทย
Thai Politics and Government
3 (3-0-6)
13061022 เหตุการณ์ปัจจุบันของโลก
World Today
2 (2-0-4)
13062001 จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology
3 (3-0-6)
13062002 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
13062003 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development Techniques
3 (3-0-6)
13062005 จิตวิทยาองค์การ
Organizational Psychology
3 (3-0-6)
13062009 มนุษย์กับจริยธรรม
Man and Ethics
3 (3-0-6)
13063003 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
Local Wisdom
2 (2-0-4)
13063004 พลเมืองโลกในกระแสโลกาภิวัตน์
Citizenship and Globalization
3 (3-0-6)
13064001 จิตวิทยาการบริการ
Service Psychology
3 (3-0-6)
13064002 ความคิดสร้างสรรค์
Creative Thinking
3 (3-0-6)
13064003 การคิดเชิงนวัตกรรม
Innovative Thinking
3 (3-0-6)
13064007 แผนที่ชีวิต
Map of Life
3 (3-0-6)
13064008 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อวิชาชีพ
Personality Development for Vocation
3 (3-0-6)
13064009 ทักษะชีวิตและจิตอาสา
Life Skills and Volunteer Mind
3 (3-0-6)
13065004 วัฒนธรรมและสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Cultures and Societies of South - East Asia
3 (3-0-6)
13065006 อนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงศึกษา
Greater Mekong Subregion Study
3 (3-0-6)
13066001 สารสนเทศเพื่อการเขียนรายงาน
Information for Report Writing
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 135
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 30
22011101 คณิตศาสตร์ทั่วไป
General Mathematics
3 (3-0-6)
22051106 ฟิสิกส์ 1
Physics 1
3 (3-0-6)
42002101 เทคนิคการแสดงแบบ 1
Presentation Techniques 1
3 (1-6-4)
42002102 เทคนิคการแสดงแบบ 2
Presentation Techniques 2
3 (1-6-4)
Prerequisite : 42002101 เทคนิคการแสดงแบบ 1 3 (1-6-4)
42002103 ออกแบบเบื้องต้น 1
Fundamental Design 1
3 (1-6-4)
42002104 ออกแบบเบื้องต้น 2
Fundamental Design 2
3 (1-6-4)
Prerequisite : 42002103 ออกแบบเบื้องต้น 1 3 (1-6-4)
42002105 เขียนแบบเบื้องต้น
Basic Drafting
3 (1-4-4)
42002206 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
History of Architecture
3 (3-0-6)
42012207 สถาปัตยกรรมไทย
Thai Architecture
3 (2-3-5)
42012308 สถาปัตยกรรมไทยพื้นถิ่น
Thai Vernacular Architecture
3 (2-3-5)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 84
42011201 ออกแบบสถาปัตยกรรม 1
Architectural Design 1
4 (2-6-6)
Prerequisite : 42002104 ออกแบบเบื้องต้น 2 3 (1-6-4)
42011202 ออกแบบสถาปัตยกรรม 2
Architectural Design 2
4 (2-6-6)
Prerequisite : 42011201 ออกแบบสถาปัตยกรรม 1 4 (2-6-6)
42011303 ออกแบบสถาปัตยกรรม 3
Architectural Design 3
4 (2-6-6)
Prerequisite : 42011202 ออกแบบสถาปัตยกรรม 2 4 (2-6-6)
42011304 ออกแบบสถาปัตยกรรม 4
Architectural Design 4
4 (2-6-6)
Prerequisite : 42011303 ออกแบบสถาปัตยกรรม 3 4 (2-6-6)
42011309 แนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรม
Architectural Design Concept
3 (3-0-6)
42011405 ออกแบบสถาปัตยกรรม 5
Architectural Design 5
4 (2-6-6)
Prerequisite : 42011304 ออกแบบสถาปัตยกรรม 4 4 (2-6-6)
42011406 ออกแบบสถาปัตยกรรม 6
Architectural Design 6
4 (2-6-6)
Prerequisite : 42011405 ออกแบบสถาปัตยกรรม 5 4 (2-6-6)
42011507 ออกแบบสถาปัตยกรรม 7
Architectural Design 7
4 (2-6-6)
Prerequisite : 42011406 ออกแบบสถาปัตยกรรม 6 4 (2-6-6)
42011508 โครงงานวิทยานิพนธ์
Thesis Topics
3 (2-3-5)
Prerequisite : 42011406 ออกแบบสถาปัตยกรรม 6 4 (2-6-6)
42011599 วิทยานิพนธ์
Thesis
12 (0-24-12)
Prerequisite : 42011507 ออกแบบสถาปัตยกรรม 7 4 (2-6-6)
Prerequisite : 42011508 โครงงานวิทยานิพนธ์ 3 (2-3-5)
42013101 เทคโนโลยีการก่อสร้าง 1
Construction Technology 1
3 (1-6-4)
42013202 เทคโนโลยีการก่อสร้าง 2
Construction Technology 2
3 (1-6-4)
Prerequisite : 42013101 เทคโนโลยีการก่อสร้าง 1 3 (1-6-4)
42013203 เทคโนโลยีการก่อสร้าง 3
Construction Technology 3
3 (1-6-4)
Prerequisite : 42013202 เทคโนโลยีการก่อสร้าง 2 3 (1-6-4)
42013206 กลศาสตร์โครงสร้าง
Structural Mechanics
3 (3-0-6)
42013207 โครงสร้างไม้และเหล็ก
Timber and Steel Structure
3 (3-0-6)
Prerequisite : 42013206 กลศาสตร์โครงสร้าง 3 (3-0-6)
42013304 เทคโนโลยีการก่อสร้าง 4
Construction Technology 4
3 (1-6-4)
Prerequisite : 42013203 เทคโนโลยีการก่อสร้าง 3 3 (1-6-4)
42013305 เทคโนโลยีการก่อสร้าง 5
Construction Technology 5
3 (1-6-4)
Prerequisite : 42013304 เทคโนโลยีการก่อสร้าง 4 3 (1-6-4)
42013308 โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
Reinforced Concretes Structure
3 (3-0-6)
Prerequisite : 42013207 โครงสร้างไม้และเหล็ก 3 (3-0-6)
42014301 คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบสถาปัตยกรรม
Computer aided Architectural Drafting
3 (2-3-5)
42014402 ประมาณราคา
Cost Estimation
3 (2-3-5)
42014403 การปฏิบัติวิชาชีพ
Professional Practice
3 (3-0-6)
42014406 ฝึกงานสถาปัตยกรรม
Internship in Architecture
2 (0-40-0)
Prerequisite : 42011406 ออกแบบสถาปัตยกรรม 6 4 (2-6-6)
42014505 การตรวจและควบคุมงาน
Construction Inspection
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก-วิชาเทคโนโลยี 12
42013309 อุปกรณ์ประกอบอาคาร
Equipment for Building
3 (3-0-6)
42013310 ออกแบบแสงธรรมชาติ
Daylighting Design
3 (2-3-5)
42013311 ออกแบบแสงสว่าง
Lighting Design
3 (2-3-5)
42013412 การควบคุมสภาวะแวดล้อมในอาคาร
Environmental Control in Building
3 (3-0-6)
42013413 การจัดการพลังงานในอาคาร
Energy Management in Building
3 (2-3-5)
42013414 ระบบสุขาภิบาลในอาคารสูง
Sanitary in High-rise Building
3 (3-0-6)
42013415 ระบบงานก่อสร้างสำเร็จรูป
Industrialized Construction
3 (3-0-6)
42013416 ระบบอาคารขนาดใหญ่
Large Scale Building System
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก-วิชาสนับสนุน 9
42014206 ภูมิสถาปัตยกรรมขั้นพื้นฐาน
Introduction to Landscape Architecture
3 (2-3-5)
42014307 ตกแต่งภายใน
Interior Design
3 (2-3-5)
42014308 สำรวจ
Surveys
3 (2-3-5)
42014309 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรม
Computer aided Architectural Design
3 (2-3-5)
42014410 วางผังโครงการ
Site Planning
3 (2-3-5)
42014411 วางผังเมือง
City Planning
3 (2-3-5)
42014412 อนุรักษ์สถาปัตยกรรมและชุมชน
Conservation of Urban and Architecture
3 (3-0-6)
42014413 การวิเคราะห์ราคา
Cost Analysis
3 (3-0-6)
42014414 การปรับปรุงอาคาร
Building Renovation
3 (3-0-6)
42014515 สัมมนาสถาปัตยกรรม
Seminar in Architecture
3 (2-3-5)
42014516 การจัดการงานก่อสร้าง
Construction Management
3 (3-0-6)
42014518 การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน
Project and Planning Analysis
3 (2-3-5)
42014519 การบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ
Facility Management
3 (3-0-6)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร


เขตพื้นที่: เชียงใหม่
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา
อาจารย์ประจำหลักสูตร สถาปัตยกรรม
อาจารย์ประจำหลักสูตร สถาปัตยกรรม
อาจารย์ประจำหลักสูตร สถาปัตยกรรม
อาจารย์ประจำหลักสูตร สถาปัตยกรรม
อาจารย์ประจำหลักสูตร สถาปัตยกรรม