รายละเอียดหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ / Bachelor of Science Program in Biotechnology

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตก 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-ภาษาไทย 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-ภาษาอื่นๆ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 98 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 34 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 34 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3
13062001 จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology
3 (3-0-6)
13062002 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
13064003 การคิดเชิงนวัตกรรม
Innovative Thinking
3 (3-0-6)
13064008 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อวิชาชีพ
Personality Development for Vocation
3 (3-0-6)
13064009 ทักษะชีวิตและจิตอาสา
Life Skills and Volunteer Mind
3 (3-0-6)
13064010 จริยธรรมในวิชาชีพ
Ethics of Vocation
3 (3-0-6)
13064011 จิตปัญญาศึกษา
Contemplative Education
3 (3-0-6)
13065004 วัฒนธรรมและสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Cultures and Societies of South - East Asia
3 (3-0-6)
13065005 การเมืองการปกครองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Political and Government of South - East Asia
3 (3-0-6)
13065006 อนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงศึกษา
Greater Mekong Subregion Study
3 (3-0-6)
13066001 สารสนเทศเพื่อการเขียนรายงาน
Information for Report Writing
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตก 9
13031004 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
English for Career
3 (3-0-6)
13031005 ภาษาอังกฤษเทคนิค
Technical English
3 (3-0-6)
13031013 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายทางวิชาการ
English for Academic Purposes
3 (3-0-6)
13031016 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
3 (3-0-6)
13031017 ภาษาอังกฤษผ่านสื่อและเทคโนโลยี
English through Media and Technology
3 (3-0-6)
13031203 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
English in Everyday Use
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2
13021001 พลศึกษา
Physical Education
2 (1-2-3)
13021009 ว่ายน้ำ
Swimming
2 (1-2-3)
13021023 กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
2 (1-2-3)
13021025 ลีลาศ
Social Dance
2 (1-2-3)
13021041 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
Exercise for Health
3 (2-2-5)
13022001 นันทนาการ
Recreation
2 (1-2-3)
13022005 การเป็นผู้นำค่ายพักแรม
Camp Leadership
2 (1-2-3)
13022006 เกมสร้างสรรค์สำหรับนันทนาการ
Games for Recreation
2 (1-2-3)
13022018 สวัสดิศึกษา
Safety Education
2 (1-2-3)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3
13063001 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sufficiency Economy to Sustainable Development
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 2
13061002 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
13061003 สังคมวิทยาเบื้องต้น
Introduction to Sociology
2 (2-0-4)
13061010 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
Society and Environment
3 (3-0-6)
13061011 ชุมชนกับการพัฒนา
Community and Development
3 (3-0-6)
13061015 สังคมกับเศรษฐกิจ
Society and Economy
3 (3-0-6)
13061016 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
General Economics
3 (3-0-6)
13061018 การเมืองกับการปกครองของไทย
Thai Politics and Government
3 (3-0-6)
13061022 เหตุการณ์ปัจจุบันของโลก
World Today
2 (2-0-4)
13063003 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
Local Wisdom
2 (2-0-4)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3
22000001 สถิติพื้นฐาน
Elementary Statistics
3 (3-0-6)
22000002 คณิตศาสตร์และสถิติกับชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
22000003 คณิตศาสตร์เทคโนโลยี
Technological Mathematics
3 (2-2-5)
22000011 หลักสถิติเบื้องต้น
Principle of Statistics
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 3
22000004 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Thinking and Making Decision Scientifically
3 (3-0-6)
22000006 โลกและปรากฏการณ์
Earth Phenomenon
3 (3-0-6)
22000007 วิทยาศาสตร์กับชีวิต
Science and Life
3 (3-0-6)
22000008 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
22000010 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-ภาษาไทย 3
13044001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
3 (3-0-6)
13044002 ภาษาเพื่อการสืบค้น
Language for Retrieval
3 (3-0-6)
13044007 การพูดและการเขียนทางวิชาชีพ
Speaking and Writing for Careers
3 (3-0-6)
13044013 ทักษะภาษากับการพัฒนาความคิด
Language Skills and Thinking Development
3 (3-0-6)
13044014 การเขียนรายงานทางวิชาชีพ
Professional Report Writing
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-ภาษาอื่นๆ 3
13042005 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน
Fundamental Japanese Conversation
3 (3-0-6)
13042006 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานต่อเนื่อง
Fundamental Japanese Conversation in Continuous Level
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13042005 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 3 (3-0-6)
13043005 ภาษาจีนพื้นฐาน
Fundamental Chinese
3 (3-0-6)
13043006 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
3 (3-0-6)
13043007 ภาษาจีนเพื่อการอาชีพ
Chinese for Careers
3 (3-0-6)
13043008 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ
Business Chinese
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 98
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 34
22012103 แคลคูลัส 1
Calculus 1
3 (3-0-6)
22021101 หลักเคมี 1
Principles of Chemistry 1
3 (3-0-6)
22021102 ปฏิบัติการหลักเคมี 1
Principles of Chemistry Laboratory 1
1 (0-3-1)
22023101 เคมีอินทรีย์ 1
Organic Chemistry 1
3 (3-0-6)
22023102 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1
Organic Chemistry Laboratory 1
1 (0-3-1)
22031101 ชีววิทยา
Biology
3 (3-0-6)
22031102 ปฏิบัติการชีววิทยา
Biology Laboratory
1 (0-3-1)
22034201 จุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology
3 (3-0-6)
22034202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology Laboratory
1 (0-3-1)
22036301 พันธุศาสตร์ทั่วไป
General Genetics
3 (3-0-6)
22036302 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ทั่วไป
General Genetics Laboratory
1 (0-3-1)
22051108 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1
Fundamentals of Physics 1
3 (3-0-6)
22051109 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1
Fundamentals of Physics Laboratory 1
1 (0-3-1)
Prerequisite or Corequisite : 22051108 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1 3 (3-0-6)
22080201 ชีวเคมีพื้นฐานสำหรับเทคโนโลยีชีวภาพ
Basic Biochemistry for Biotechnology
3 (3-0-6)
22080202 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐานสำหรับเทคโนโลยีชีวภาพ
Basic Biochemistry Laboratory for Biotechnology
1 (0-3-1)
22124103 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
Introduction to Computer
3 (2-2-5)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 34
22075304 สถิติและการวางแผนการทดลอง
Statistics and Experimental Design
3 (3-0-6)
22081201 ปริทัศน์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
Overview of Biotechnology
3 (3-0-6)
22081202 การใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ
Use of Instruments for Biotechnology
3 (2-3-5)
22081301 จริยธรรมในวิชาชีพทางเทคโนโลยีชีวภาพ
Ethics in Vocational of Biotechnology
2 (2-0-4)
22082301 เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช
Plant Biotechnology
3 (2-3-5)
22083301 เทคโนโลยีชีวภาพทางสัตว์
Animal Biotechnology
3 (2-3-5)
22084201 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
Bioprocess Engineering
3 (2-3-5)
22087301 เทคโนโลยีชีวภาพด้านจุลินทรีย์
Microbial Biotechnology
3 (2-3-5)
22088009 ทัศนศึกษาโรงงาน
Factory Visit
1 (0-3-1)
22089401 สัมมนาทางเทคโนโลยีชีวภาพ
Seminar in Biotechnology
1 (0-3-1)
22089402 ฝึกงานวิชาชีพทางเทคโนโลยีชีวภาพ
Job Internship in Biotechnology
6 (0-40-0)
22089403 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีชีวภาพ
Cooperative Education in Biotechnology
6 (0-40-0)
22089499 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีชีวภาพ
Special Problems in Biotechnology
3 (0-0-9)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 30
22034306 จุลชีววิทยาทางอาหาร
Food Microbiology
3 (2-3-6)
22080001 การควบคุมโดยชีววิธี
Biological Control
3 (2-3-5)
22080002 การทำหน้าที่ของยีนและการควบคุม
Gene Function and Regulation
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22036301 พันธุศาสตร์ทั่วไป 3 (3-0-6)
22080003 ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและโรงงาน
Laboratory and Industrial Safety
2 (2-0-4)
22080004 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์
Biodiversity and Conservation
3 (3-0-6)
22080005 เทคโนโลยีการแยกผลิตภัณฑ์ให้บริสุทธิ์
Product Recovery Technology
3 (2-3-5)
22080006 เทคโนโลยีเอนไซม์
Enzyme Technology
3 (2-3-5)
22080007 เทคโนโลยีการผลิตเห็ด
Mushroom Production Technology
3 (2-3-5)
22080008 เทคโนโลยีน้ำมันหอมระเหย
Essential Oils Technology
3 (3-0-6)
22080009 เทคโนโลยีพอลิเมอร์ชีวภาพ
Biopolymer Technology
2 (2-0-2)
22080010 เทคโนโลยีการอนุรักษ์พันธุ์พืช
Plant Preservation Technology
3 (2-3-5)
22080011 เทคโนโลยีการสกัดและการแยกพืชสมุนไพร
Extraction and Extractives Technology of Medicinal Plants
3 (2-3-5)
22080012 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
Natural Product
3 (3-0-6)
22081001 หลักการวิเคราะห์ทางเทคโนโลยีชีวภาพ
Principles of Biotechnological Analysis
3 (2-3-5)
22082001 เทคโนโลยีชีวภาพของการเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อพืช
Biotechnology in Plant Cell and Tissue Culture
3 (2-3-5)
22083001 เทคโนโลยีชีวภาพในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์
Biotechnology in Animal Feed Industry
3 (3-0-6)
22084001 เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรม
Industrial Biotechnology
3 (3-0-6)
22085001 เทคโนโลยีชีวภาพด้านสิ่งแวดล้อม
Environmental Biotechnology
3 (3-0-6)
22086001 เทคโนโลยีของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
Alcoholic Beverage Technology
3 (2-3-5)
22086002 เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร
Food Biotechnology
3 (2-3-5)
22087001 เทคโนโลยีของยีสต์
Yeast Technology
3 (2-3-5)
22088001 เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพ
Selected Topics in Biotechnology
3 (3-0-6)
22088002 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในเทคโนโลยีชีวภาพ
Computer Application in Biotechnology
3 (2-3-5)
22088003 เทคโนโลยีคาร์โบไฮเดรต
Carbohydrates Technology
3 (3-0-6)
22088004 เทคโนโลยีการหมัก
Fermentation Technology
3 (2-3-5)
22088005 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
Bioproducts Development
3 (3-0-6)
22088006 พันธุวิศวกรรม
Genetic Engineering
3 (2-3-5)
22088007 นาโนไบโอเทคโนโลยี
Nanobiotechnology
3 (3-0-6)
22088008 หลักการเบื้องต้นทางเทคโนโลยีชีวภาพระดับโมเลกุล
Fundamental of Molecular Biotechnology
3 (2-3-5)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร


เขตพื้นที่: น่าน
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิทยาศาสตร์
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิทยาศาสตร์
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิทยาศาสตร์
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิทยาศาสตร์
อาจารย์ประจำหลักสูตร อุตสาหกรรมเกษตร