รายละเอียดหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร / Bachelor of Science Program in Food Product Development

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 138 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตก 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-ภาษาไทย 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-ภาษาอื่นๆ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 101 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 33 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 59 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 9 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3
13062001 จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology
3 (3-0-6)
13062002 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
13064003 การคิดเชิงนวัตกรรม
Innovative Thinking
3 (3-0-6)
13064008 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อวิชาชีพ
Personality Development for Vocation
3 (3-0-6)
13064009 ทักษะชีวิตและจิตอาสา
Life Skills and Volunteer Mind
3 (3-0-6)
13064010 จริยธรรมในวิชาชีพ
Ethics of Vocation
3 (3-0-6)
13064011 จิตปัญญาศึกษา
Contemplative Education
3 (3-0-6)
13065004 วัฒนธรรมและสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Cultures and Societies of South - East Asia
3 (3-0-6)
13065005 การเมืองการปกครองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Political and Government of South - East Asia
3 (3-0-6)
13065006 อนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงศึกษา
Greater Mekong Subregion Study
3 (3-0-6)
13066001 สารสนเทศเพื่อการเขียนรายงาน
Information for Report Writing
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตก 9
13031004 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
English for Career
3 (3-0-6)
13031005 ภาษาอังกฤษเทคนิค
Technical English
3 (3-0-6)
13031013 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายทางวิชาการ
English for Academic Purposes
3 (3-0-6)
13031016 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
3 (3-0-6)
13031017 ภาษาอังกฤษผ่านสื่อและเทคโนโลยี
English through Media and Technology
3 (3-0-6)
13031203 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
English in Everyday Use
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2
13021001 พลศึกษา
Physical Education
2 (1-2-3)
13021009 ว่ายน้ำ
Swimming
2 (1-2-3)
13021023 กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
2 (1-2-3)
13021025 ลีลาศ
Social Dance
2 (1-2-3)
13021041 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
Exercise for Health
3 (2-2-5)
13022001 นันทนาการ
Recreation
2 (1-2-3)
13022005 การเป็นผู้นำค่ายพักแรม
Camp Leadership
2 (1-2-3)
13022006 เกมสร้างสรรค์สำหรับนันทนาการ
Games for Recreation
2 (1-2-3)
13022018 สวัสดิศึกษา
Safety Education
2 (1-2-3)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3
13063001 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sufficiency Economy to Sustainable Development
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 2
13061002 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
13061003 สังคมวิทยาเบื้องต้น
Introduction to Sociology
2 (2-0-4)
13061010 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
Society and Environment
3 (3-0-6)
13061011 ชุมชนกับการพัฒนา
Community and Development
3 (3-0-6)
13061015 สังคมกับเศรษฐกิจ
Society and Economy
3 (3-0-6)
13061016 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
General Economics
3 (3-0-6)
13061018 การเมืองกับการปกครองของไทย
Thai Politics and Government
3 (3-0-6)
13061022 เหตุการณ์ปัจจุบันของโลก
World Today
2 (2-0-4)
13063003 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
Local Wisdom
2 (2-0-4)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3
22000001 สถิติพื้นฐาน
Elementary Statistics
3 (3-0-6)
22000002 คณิตศาสตร์และสถิติกับชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
22000003 คณิตศาสตร์เทคโนโลยี
Technological Mathematics
3 (2-2-5)
22000011 หลักสถิติเบื้องต้น
Principle of Statistics
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 3
22000004 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Thinking and Making Decision Scientifically
3 (3-0-6)
22000006 โลกและปรากฏการณ์
Earth Phenomenon
3 (3-0-6)
22000007 วิทยาศาสตร์กับชีวิต
Science and Life
3 (3-0-6)
22000008 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
22000010 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-ภาษาไทย 3
13044001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
3 (3-0-6)
13044002 ภาษาเพื่อการสืบค้น
Language for Retrieval
3 (3-0-6)
13044007 การพูดและการเขียนทางวิชาชีพ
Speaking and Writing for Careers
3 (3-0-6)
13044013 ทักษะภาษากับการพัฒนาความคิด
Language Skills and Thinking Development
3 (3-0-6)
13044014 การเขียนรายงานทางวิชาชีพ
Professional Report Writing
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-ภาษาอื่นๆ 3
13042005 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน
Fundamental Japanese Conversation
3 (3-0-6)
13042006 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานต่อเนื่อง
Fundamental Japanese Conversation in Continuous Level
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13042005 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 3 (3-0-6)
13043005 ภาษาจีนพื้นฐาน
Fundamental Chinese
3 (3-0-6)
13043006 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
3 (3-0-6)
13043007 ภาษาจีนเพื่อการอาชีพ
Chinese for Careers
3 (3-0-6)
13043008 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ
Business Chinese
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 101
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 33
20000302 ชีวเคมีทางการเกษตร
Agricultural Biochemistry
3 (3-0-6)
20000303 ปฏิบัติการชีวเคมีทางการเกษตร
Agricultural Biochemistry Laboratory
1 (0-3-1)
22012103 แคลคูลัส 1
Calculus 1
3 (3-0-6)
22012104 แคลคูลัส 2
Calculus 2
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22012103 แคลคูลัส 1 3 (3-0-6)
22021101 หลักเคมี 1
Principles of Chemistry 1
3 (3-0-6)
22021102 ปฏิบัติการหลักเคมี 1
Principles of Chemistry Laboratory 1
1 (0-3-1)
22023101 เคมีอินทรีย์ 1
Organic Chemistry 1
3 (3-0-6)
22023102 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1
Organic Chemistry Laboratory 1
1 (0-3-1)
22026202 เคมีวิเคราะห์
Analytical Chemistry
3 (3-0-6)
22026203 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
Analytical Chemistry Laboratory
1 (0-3-1)
22031101 ชีววิทยา
Biology
3 (3-0-6)
22031102 ปฏิบัติการชีววิทยา
Biology Laboratory
1 (0-3-1)
22034201 จุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology
3 (3-0-6)
22034202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology Laboratory
1 (0-3-1)
22051106 ฟิสิกส์ 1
Physics 1
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 59
24120103 อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น
Introduction to Agro-Industry
3 (3-0-6)
24121201 การแปรรูปอาหาร 1
Food Processing 1
3 (2-3-5)
Prerequisite : 24120103 อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น 3 (3-0-6)
24121202 การแปรรูปอาหาร 2
Food Processing 2
3 (2-3-5)
Prerequisite : 24121201 การแปรรูปอาหาร 1 3 (2-3-5)
24130401 สัมมนาทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์
Seminar in Product Development
1 (0-3-1)
24132201 การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร
Quality Control in Food Product
3 (2-3-5)
Prerequisite : 24121201 การแปรรูปอาหาร 1 3 (2-3-5)
24132302 เคมีอาหาร
Food Chemistry
3 (2-3-5)
Prerequisite : 20000302 ชีวเคมีทางการเกษตร 3 (3-0-6)
Prerequisite : 22023101 เคมีอินทรีย์ 1 3 (3-0-6)
24132303 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
Agro-Industrial Microbiology
3 (2-3-5)
Prerequisite : 22034201 จุลชีววิทยาทั่วไป 3 (3-0-6)
24132304 การสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและการประกันคุณภาพอาหาร
Food Plant Sanitation and Assurance
3 (2-3-5)
24134301 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1
Product Development 1
3 (2-3-5)
Prerequisite : 24121202 การแปรรูปอาหาร 2 3 (2-3-5)
24134302 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2
Product Development 2
3 (2-3-5)
Prerequisite : 24134301 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 3 (2-3-5)
Prerequisite : 24137301 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและแผนธุรกิจ 3 (3-0-6)
24134303 นวัตกรรมอาหาร
Food Innovation
3 (2-3-5)
Prerequisite : 24134301 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 3 (2-3-5)
Prerequisite : 24134302 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2 3 (2-3-5)
24135201 การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร
Agro-Industrial Plant Management
3 (3-0-6)
24135202 การวิจัยตลาดและผู้บริโภคเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์
Marketing and Consumer Research for Product Development
3 (2-3-5)
24136301 การใช้คอมพิวเตอร์ในการวางแผนการทดลองและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
Computer Application in Experimental Design and Product Development
3 (2-3-5)
24136302 การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสผลิตภัณฑ์อาหาร
Sensory Evaluation in Food Product
3 (2-3-5)
Prerequisite : 24136301 การใช้คอมพิวเตอร์ในการวางแผนการทดลองและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 3 (2-3-5)
24136303 วิศวกรรมอุตสาหกรรมเกษตร
Agro- industrial Engineering
4 (3-3-7)
Prerequisite : 22012103 แคลคูลัส 1 3 (3-0-6)
Prerequisite : 22051106 ฟิสิกส์ 1 3 (3-0-6)
24137301 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและแผนธุรกิจ
Entrepreneurship in Food Business and Business Plan
3 (3-0-6)
24139401 ฝึกงานทางวิชาชีพพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
Job Internship in Food Product Development
6 (0-40-0)
24139402 สหกิจศึกษาทางพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
Cooperative Education in Food Product Development
6 (0-40-0)
24139403 การศึกษาอิสระด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร
Independent study in Food Product Development
6 (0-40-0)
24139404 ปัญหาพิเศษทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์
Special Problem in Product Development
3 (0-6-3)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 9
24138301 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากของเหลือ
Waste Product Development
3 (2-3-5)
Prerequisite : 24134301 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 3 (2-3-5)
24138302 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางโภชนาการ
Nutritional Product Development
3 (2-3-5)
Prerequisite : 24134301 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 3 (2-3-5)
24138303 การออกแบบผลิตภัณฑ์อาหาร
Food Product Design
3 (2-3-5)
Prerequisite : 24134301 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 3 (2-3-5)
24138304 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งแห้ง
Intermediate Moisture Food Product Development
3 (2-3-5)
Prerequisite : 24134301 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 3 (2-3-5)
24138305 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านทางภาคเหนือ
Traditional Northern Food Products Development
3 (2-3-5)
Prerequisite : 24134301 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 3 (2-3-5)
24138306 บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดลอ้มสำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร
Environmental Packaging for Food Product
3 (2-3-5)
Prerequisite : 24121201 การแปรรูปอาหาร 1 3 (2-3-5)
24138307 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
Beverage Product Development
3 (2-3-5)
Prerequisite : 24121201 การแปรรูปอาหาร 1 3 (2-3-5)
24138308 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมอบ
Bakery Product Development
3 (2-3-5)
Prerequisite : 24121201 การแปรรูปอาหาร 1 3 (2-3-5)
24138309 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไทย
Thai Dessert Product Development
3 (2-3-5)
Prerequisite : 24121201 การแปรรูปอาหาร 1 3 (2-3-5)
24138310 การพัฒนาผลิตภัณฑ์การแปรรูปจากเนื้อสัตว์
Meat Processing Product Development
3 (2-3-5)
Prerequisite : 24121201 การแปรรูปอาหาร 1 3 (2-3-5)
24138311 เรื่องเฉพาะทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
Selected Topic in Food Product Development
3 (3-0-6)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร


เขตพื้นที่: ลำปาง
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา
อาจารย์ประจำหลักสูตร อุตสาหกรรมเกษตร
อาจารย์ประจำหลักสูตร อุตสาหกรรมเกษตร
อาจารย์ประจำหลักสูตร อุตสาหกรรมเกษตร
อาจารย์ประจำหลักสูตร อุตสาหกรรมเกษตร
อาจารย์ประจำหลักสูตร อุตสาหกรรมเกษตร