รายละเอียดหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ / Bachelor of Science Program in Animal Science

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 132 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตก 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-ภาษาไทย 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-ภาษาอื่นๆ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 95 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 24 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 56 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3
13062001 จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology
3 (3-0-6)
13062002 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
13064003 การคิดเชิงนวัตกรรม
Innovative Thinking
3 (3-0-6)
13064008 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อวิชาชีพ
Personality Development for Vocation
3 (3-0-6)
13064009 ทักษะชีวิตและจิตอาสา
Life Skills and Volunteer Mind
3 (3-0-6)
13064010 จริยธรรมในวิชาชีพ
Ethics of Vocation
3 (3-0-6)
13064011 จิตปัญญาศึกษา
Contemplative Education
3 (3-0-6)
13065004 วัฒนธรรมและสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Cultures and Societies of South - East Asia
3 (3-0-6)
13065005 การเมืองการปกครองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Political and Government of South - East Asia
3 (3-0-6)
13065006 อนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงศึกษา
Greater Mekong Subregion Study
3 (3-0-6)
13066001 สารสนเทศเพื่อการเขียนรายงาน
Information for Report Writing
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตก 9
13031004 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
English for Career
3 (3-0-6)
13031005 ภาษาอังกฤษเทคนิค
Technical English
3 (3-0-6)
13031013 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายทางวิชาการ
English for Academic Purposes
3 (3-0-6)
13031016 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
3 (3-0-6)
13031017 ภาษาอังกฤษผ่านสื่อและเทคโนโลยี
English through Media and Technology
3 (3-0-6)
13031203 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
English in Everyday Use
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2
13021001 พลศึกษา
Physical Education
2 (1-2-3)
13021009 ว่ายน้ำ
Swimming
2 (1-2-3)
13021023 กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
2 (1-2-3)
13021025 ลีลาศ
Social Dance
2 (1-2-3)
13021041 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
Exercise for Health
3 (2-2-5)
13022001 นันทนาการ
Recreation
2 (1-2-3)
13022005 การเป็นผู้นำค่ายพักแรม
Camp Leadership
2 (1-2-3)
13022006 เกมสร้างสรรค์สำหรับนันทนาการ
Games for Recreation
2 (1-2-3)
13022018 สวัสดิศึกษา
Safety Education
2 (1-2-3)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3
13063001 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sufficiency Economy to Sustainable Development
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 2
13061002 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
13061010 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
Society and Environment
3 (3-0-6)
13061011 ชุมชนกับการพัฒนา
Community and Development
3 (3-0-6)
13061015 สังคมกับเศรษฐกิจ
Society and Economy
3 (3-0-6)
13061016 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
General Economics
3 (3-0-6)
13061018 การเมืองกับการปกครองของไทย
Thai Politics and Government
3 (3-0-6)
13061021 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
International Relations
2 (2-0-4)
13061022 เหตุการณ์ปัจจุบันของโลก
World Today
2 (2-0-4)
13063003 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
Local Wisdom
2 (2-0-4)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3
22000001 สถิติพื้นฐาน
Elementary Statistics
3 (3-0-6)
22000002 คณิตศาสตร์และสถิติกับชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
22000003 คณิตศาสตร์เทคโนโลยี
Technological Mathematics
3 (2-2-5)
22000011 หลักสถิติเบื้องต้น
Principle of Statistics
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 3
22000004 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Thinking and Making Decision Scientifically
3 (3-0-6)
22000006 โลกและปรากฏการณ์
Earth Phenomenon
3 (3-0-6)
22000007 วิทยาศาสตร์กับชีวิต
Science and Life
3 (3-0-6)
22000008 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
22000010 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-ภาษาไทย 3
13044001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
3 (3-0-6)
13044002 ภาษาเพื่อการสืบค้น
Language for Retrieval
3 (3-0-6)
13044007 การพูดและการเขียนทางวิชาชีพ
Speaking and Writing for Careers
3 (3-0-6)
13044013 ทักษะภาษากับการพัฒนาความคิด
Language Skills and Thinking Development
3 (3-0-6)
13044014 การเขียนรายงานทางวิชาชีพ
Professional Report Writing
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-ภาษาอื่นๆ 3
13042005 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน
Fundamental Japanese Conversation
3 (3-0-6)
13042006 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานต่อเนื่อง
Fundamental Japanese Conversation in Continuous Level
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13042005 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 3 (3-0-6)
13043005 ภาษาจีนพื้นฐาน
Fundamental Chinese
3 (3-0-6)
13043006 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
3 (3-0-6)
13043007 ภาษาจีนเพื่อการอาชีพ
Chinese for Careers
3 (3-0-6)
13043008 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ
Business Chinese
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 95
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 24
20000302 ชีวเคมีทางการเกษตร
Agricultural Biochemistry
3 (3-0-6)
20000303 ปฏิบัติการชีวเคมีทางการเกษตร
Agricultural Biochemistry Laboratory
1 (0-3-1)
22021101 หลักเคมี 1
Principles of Chemistry 1
3 (3-0-6)
22021102 ปฏิบัติการหลักเคมี 1
Principles of Chemistry Laboratory 1
1 (0-3-1)
22023101 เคมีอินทรีย์ 1
Organic Chemistry 1
3 (3-0-6)
22023102 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1
Organic Chemistry Laboratory 1
1 (0-3-1)
22031101 ชีววิทยา
Biology
3 (3-0-6)
22031102 ปฏิบัติการชีววิทยา
Biology Laboratory
1 (0-3-1)
22034201 จุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology
3 (3-0-6)
22034202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology Laboratory
1 (0-3-1)
22036301 พันธุศาสตร์ทั่วไป
General Genetics
3 (3-0-6)
22036302 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ทั่วไป
General Genetics Laboratory
1 (0-3-1)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 56
20000202 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเกษตร
Information Technology for Agricultural Development
2 (1-3-3)
20000304 การวางแผนการทดลองทางการเกษตร
Experimental Designs for Agriculture
3 (2-3-5)
20001101 ทักษะช่างเกษตร
Farm Shop Skills
2 (0-6-2)
20009101 ทักษะพื้นฐานทางการเกษตร
Basic Skills in Agriculture
1 (0-6-1)
23022301 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง
Anatomy and Physiology of Farm Animals
3 (2-3-5)
23023301 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์
Animal Breeding
3 (2-3-5)
23024101 หลักการผลิตสัตว์
Principles of Farm Animal Production
3 (3-0-6)
23024219 การผลิตสัตว์และความปลอดภัยด้านอาหาร
Animal Production and Food Safety
2 (2-0-4)
23024304 การผลิตโคนม
Dairy Cattle Production
3 (2-3-5)
23024307 การผลิตสัตว์ปีก
Poultry Production
3 (2-3-5)
23024308 การผลิตสุกร
Swine Production
3 (2-3-5)
23024320 ธุรกิจปศุสัตว์
Livestock Business
3 (2-3-5)
23025310 โภชนศาสตร์สัตว์
Animal Nutrition
3 (2-3-5)
23025311 อาหารและการแปรรูปอาหารสัตว์
Feed Ingredient and Feed Processing
3 (2-3-5)
23026301 โรคและการสุขาภิบาลสัตว์
Animal Diseases and Sanitation
3 (2-3-5)
23027404 โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการปศุสัตว์
Computer Application for Livestock
3 (2-3-5)
23029101 ทักษะวิชาชีพสัตวศาสตร์ 1
Practical Skills in Animal Science 1
1 (0-6-1)
23029202 ทักษะวิชาชีพสัตวศาสตร์ 2
Practical Skills in Animal Science 2
1 (0-6-1)
23029303 ทักษะวิชาชีพสัตวศาสตร์ 3
Practical Skills in Animal Science 3
1 (0-6-1)
23029404 ฝึกงานทางวิชาชีพสัตวศาสตร์
Job Internship in Animal Science
6 (0-40-0)
23029405 สหกิจศึกษาทางสัตวศาสตร์
Cooperative Education in Animal Science
6 (0-40-0)
23029496 สัมมนาสัตวศาสตร์
Seminar in Animal Science
1 (0-3-1)
23029499 ปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์
Special Problems in Animal Science
3 (0-6-3)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15
23022302 การผสมเทียมสัตว์
Animal Artificial Insemination
3 (2-3-5)
Prerequisite : 23022301 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง 3 (2-3-5)
23022406 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการผลิตสัตว์
Biotechnology for Animal Production
3 (2-3-5)
23022407 พฤติกรรมและสวัสดิภาพสัตว์
Behavior and Animal Welfare
3 (3-0-6)
23023402 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์เฉพาะทาง
Animals Improvement for Special Purpose
3 (2-3-5)
23023403 การประกวดสัตว์และการตัดสิน
Animal Showing and Judging
3 (2-3-5)
23024305 การผลิตโคเนื้อและกระบือ
Beef Cattle and Buffalo Production
3 (2-3-5)
23024306 การผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก
Small Ruminant Production
3 (2-3-5)
23024309 ไข่และผลิตภัณฑ์
Egg and Egg Products
3 (2-3-5)
23024310 น้ำนมและผลิตภัณฑ์
Milk and Milk Products
3 (2-3-5)
23024311 เนื้อและผลิตภัณฑ์
Meat and Meat Products
3 (2-3-5)
23024312 การจัดการของเสียจากสัตว์
Animal Waste Management
3 (2-3-5)
23024413 การจัดการฟาร์มสัตว์ป่่า
Wildlife Farm Management
3 (2-3-5)
23024414 การจับบังคับสัตว์
Animal Handling and Restraint
3 (2-3-5)
23024415 การฟักไข่และการจัดการโรงฟัก
Incubation and Hatchery Management
3 (2-3-5)
23024416 ฟาร์มผสมผสาน
Integrated Farms
3 (2-3-5)
23024417 การผลิตปศุสัตว์อินทรีย์
Organic Livestock Production
3 (2-3-5)
23024418 สัตว์เลี้ยงเพื่อนรัก
Companion Animal
3 (3-0-6)
23025307 พืชอาหารสัตว์
Forage Crops
3 (2-3-5)
23025403 การวิเคราะห์อาหารสัตว์
Feed Analysis
3 (2-3-5)
23025406 โภชนศาสตร์และการให้อาหารสัตว์กระเพาะรวม
Ruminant Nutrition and Feeding
3 (3-0-6)
23025408 โภชนาศาสตร์และการให้อาหารสัตว์ปีก
Poultry Nutrition and Feeding
3 (3-0-6)
23025409 โภชนาศาสตร์และการให้อาหารสุกร
Swine Nutrition and Feeding
3 (3-0-6)
23026402 ปรสิตในสัตว์
Animal Parasitology
3 (2-3-5)
23026403 ยาและการใช้ยาสัตว์
Animal Drugs and Usage
3 (2-3-5)
23027301 โปรแกรมแผ่นตารางทำการเพื่องานปศุสัตว์
Sperad Sheet Program for Farm Livestock
3 (2-3-5)
23027403 เทคโนโลยีสารสนเทศทางสัตวศาสตร์
Information Technology in Animal Science
3 (2-3-5)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร


เขตพื้นที่: น่าน
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา
อาจารย์ประจำหลักสูตร สัตวศาสตร์และประมง
อาจารย์ประจำหลักสูตร สัตวศาสตร์และประมง
อาจารย์ประจำหลักสูตร สัตวศาสตร์และประมง
อาจารย์ประจำหลักสูตร สัตวศาสตร์และประมง

เขตพื้นที่: พิษณุโลก
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา
อาจารย์ประจำหลักสูตร สัตวศาสตร์และประมง
อาจารย์ประจำหลักสูตร สัตวศาสตร์และประมง
อาจารย์ประจำหลักสูตร สัตวศาสตร์และประมง
อาจารย์ประจำหลักสูตร สัตวศาสตร์และประมง
อาจารย์ประจำหลักสูตร สัตวศาสตร์และประมง

เขตพื้นที่: ลำปาง
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา
อาจารย์ประจำหลักสูตร สัตวศาสตร์และประมง
อาจารย์ประจำหลักสูตร สัตวศาสตร์และประมง
อาจารย์ประจำหลักสูตร สัตวศาสตร์และประมง
อาจารย์ประจำหลักสูตร สัตวศาสตร์และประมง
อาจารย์ประจำหลักสูตร สัตวศาสตร์และประมง

เขตพื้นที่: สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา
อาจารย์ประจำหลักสูตร สัตวศาสตร์และประมง