รายละเอียดหลักสูตร

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบสื่อสาร / Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Communication Design

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 130 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตก 12 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-เลือก 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 93 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 17 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 18 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ-เฉพาะสาขา 27 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ-กลุ่มวิชาเอก 31 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3
13062001 จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology
3 (3-0-6)
13062002 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
13062003 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development Techniques
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตก 12
13031004 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
English for Career
3 (3-0-6)
13031005 ภาษาอังกฤษเทคนิค
Technical English
3 (3-0-6)
13031013 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายทางวิชาการ
English for Academic Purposes
3 (3-0-6)
13031016 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
3 (3-0-6)
13031017 ภาษาอังกฤษผ่านสื่อและเทคโนโลยี
English through Media and Technology
3 (3-0-6)
13031203 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
English in Everyday Use
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2
13021001 พลศึกษา
Physical Education
2 (1-2-3)
13021003 แบดมินตัน
Badminton
2 (1-2-3)
13021004 เทนนิส
Tennis
2 (1-2-3)
13021006 ฟุตบอล
Football
2 (1-2-3)
13021007 บาสเกตบอล
Basketball
2 (1-2-3)
13021014 วอลเล่ย์บอล
Volleyball
2 (1-2-3)
13022001 นันทนาการ
Recreation
2 (1-2-3)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3
13063001 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sufficiency Economy to Sustainable Development
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 2
13061003 สังคมวิทยาเบื้องต้น
Introduction to Sociology
2 (2-0-4)
13061021 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
International Relations
2 (2-0-4)
13061022 เหตุการณ์ปัจจุบันของโลก
World Today
2 (2-0-4)
13063003 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
Local Wisdom
2 (2-0-4)
13064004 จิตอาสา
Volunteer Mind
2 (2-0-4)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3
22000001 สถิติพื้นฐาน
Elementary Statistics
3 (3-0-6)
22000002 คณิตศาสตร์และสถิติกับชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
22000003 คณิตศาสตร์เทคโนโลยี
Technological Mathematics
3 (2-2-5)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 3
22000006 โลกและปรากฏการณ์
Earth Phenomenon
3 (3-0-6)
22000007 วิทยาศาสตร์กับชีวิต
Science and Life
3 (3-0-6)
22000008 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
22000010 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-เลือก 3
13044001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
3 (3-0-6)
13044002 ภาษาเพื่อการสืบค้น
Language for Retrieval
3 (3-0-6)
13044007 การพูดและการเขียนทางวิชาชีพ
Speaking and Writing for Careers
3 (3-0-6)
13044011 ภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่น
Local Literature
3 (3-0-6)
13044014 การเขียนรายงานทางวิชาชีพ
Professional Report Writing
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 93
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 17
40000001 ศิลปะประจำชาติ
Thai Traditional Art
2 (1-3-3)
40000002 วาดเส้น
Drawing
2 (1-3-3)
40000003 ทฤษฎีสี
Theory of Color
2 (1-3-3)
40000004 สุนทรียศาสตร์
Aesthetics
2 (2-0-4)
40000005 องค์ประกอบศิลป์เบื้องต้น
Introduction to Composition Art
2 (1-3-3)
40000006 หลักการเขียนแบบ
Principle Drafting
2 (1-3-3)
40000007 คอมพิวเตอร์กราฟิก
Graphic Computer
3 (2-3-5)
40000008 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
Small Business Management
2 (2-0-4)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 18
41000001 จิตรกรรมประยุกต์
Applied Painting
3 (1-4-4)
41000002 ประติมากรรมประยุกต์
Applied Sculpture
3 (1-4-4)
41000003 ศิลปะภาพพิมพ์ประยุกต์
Applied Printmaking
3 (1-4-4)
41000004 ศิลปะไทยประยุกต์
Applied Thai Art
3 (1-4-4)
41000005 กระดาษศิลป์
Paper Art
3 (1-4-4)
43000001 ศิลปะการถ่ายภาพ
The Art of Photography
3 (1-4-4)
43000002 ศิลปะสิ่งทอ
Textile Art
3 (1-4-4)
43000003 ศิลปหัตถกรรม
Craft
3 (1-4-4)
43000004 การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
Product Design for Environment
3 (1-4-4)
43000005 การจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ
Display and Exhibition
3 (1-4-4)
43000006 ผลิตภัณฑ์งานไม้
Wood Product
3 (1-4-4)
43011009 การออกแบบตัวอักษร
Typography
3 (2-3-5)
43011010 การเขียนภาพประกอบ
Illustration
3 (2-3-5)
43011011 คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบมัลติมีเดีย
Computer for Multimedia Design
3 (2-3-5)
43011012 คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบภาพ 3 มิติ
Computer for 3-D Design
3 (2-3-5)
43011013 การออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์
Graphic for Packaging Design
3 (2-3-5)
43011014 การออกแบบอัตลักษณ์องค์กร
Corporate Identity
3 (2-3-5)
43011019 กิจกรรมพิเศษทางการตลาด
Special Event Marketing
3 (2-3-5)
43012009 สุนทรียทางดนตรี
Music Aesthetic
3 (2-3-5)
43012010 การออกแบบเสียง
Sound Design
3 (2-3-5)
43012011 การสร้างภาพสตอปโมชั่น แอนนิเมชั่น
Stopmotion Animation
3 (2-3-5)
43012013 การถ่ายภาพสำหรับงานสร้างภาพ 3 มิติและแอนนิเมชั่น
Digital Photography for 3-D Imaging and Animation
3 (2-3-5)
43012014 การสร้างภาพด้วยเทคนิคพิเศษ
Visual Effect
3 (2-3-5)
43012017 คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนภาพแอนนิเมชั่น 2 มิติ
Computer for 2-D Drawing Animation
3 (2-3-5)
43012018 การวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิก
Computer Graphics Painting
3 (2-3-5)
43012019 การออกแบบแอพพลิเคชั่น
Application Design
3 (2-3-5)
44000001 เครื่องปั้นดินเผาเบื้องต้น
Introduction to Ceramics
3 (1-4-4)
44000002 หัตกรรมเครื่องปั้นดินเผา
Ceramic Craft
3 (1-4-4)
44000003 การพับกระดาษ
Origami
3 (1-4-4)
44000004 ออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภค
Consumer Packaging Design
3 (1-4-4)
44000005 การพิมพ์สกรีน
Screen Printing
3 (1-4-4)
44000006 การทำเล่มหนังสือเล่ม
Book Binding
3 (1-4-4)
44000007 สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
Electronic Publishing
3 (1-4-4)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ-เฉพาะสาขา 27
43010108 ประวัติศาสตร์ศิลป์สำหรับงานออกแบบสื่อสาร
Art History for Communication Design
2 (2-0-4)
43010109 วาดเส้นสำหรับงานออกแบบสื่อสาร
Drawing for Communication Design
2 (1-3-3)
43010201 หลักการสื่อสาร
Principles of Communication
2 (2-0-4)
43010202 การเขียนบทเพื่อการสื่อสาร
Script Writing for Communication
3 (2-3-5)
43010203 การถ่ายภาพ
Photography
3 (2-3-5)
43010204 วีดีทัศน์และโทรทัศน์เบื้องต้น
Introduction to Video and Television
3 (2-3-5)
43010210 กระบวนการจัดการงานออกแบบสื่อสาร
Communication Design Managing Process
2 (1-3-3)
43010305 หลักการออกแบบโฆษณา
Principles of Advertising Design
3 (3-0-6)
43010312 ฝึกงานวิชาชีพทางออกแบบสื่อสาร
Job Internship in Communication Design
2 (0-40-0)
43010407 การเตรียมโครงงาน
Pre-project
2 (1-3-3)
43010411 การนำเสนองานออกแบบสื่อสาร
Communication Design Presentation
3 (2-3-5)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ-กลุ่มวิชาเอก 31
43011201 ออกแบบนิเทศศิลป์ 1
Visual Communication Design 1
4 (2-6-6)
43011202 ออกแบบนิเทศศิลป์ 2
Visual Communiction Design 2
4 (2-6-6)
Prerequisite : 43011201 ออกแบบนิเทศศิลป์ 1 4 (2-6-6)
43011205 คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบนิเทศศิลป์
Computer for Visual Communication Design
3 (2-3-5)
43011303 ออกแบบนิเทศศิลป์ 3
Visual Communication Design 3
4 (2-6-6)
Prerequisite : 43011202 ออกแบบนิเทศศิลป์ 2 4 (2-6-6)
43011304 ออกแบบนิเทศศิลป์ 4
Visual Communication Design 4
4 (2-6-6)
Prerequisite : 43011303 ออกแบบนิเทศศิลป์ 3 4 (2-6-6)
43011306 การผลิตรายการโทรทัศน์
Television Production
3 (2-3-5)
43011307 การถ่ายภาพเพื่องานออกแบบนิเทศศิลป์
Photography for Visual communication Design
3 (2-3-5)
43011408 โครงงานออกแบบนิเทศศิลป์
Visual Communication Design Project
6 (0-18-0)
Prerequisite : 43010407 การเตรียมโครงงาน 2 (1-3-3)
43012201 ออกแบบมัลติมีเดีย 1
Multimedia Design 1
4 (2-6-6)
43012202 ออกแบบมัลติมีเดีย 2
Multimedia Design 2
4 (2-6-6)
Prerequisite : 43012201 ออกแบบมัลติมีเดีย 1 4 (2-6-6)
43012205 การออกแบบสื่อสารสนเทศ
Information Media Design
3 (2-3-5)
43012206 การออกแบบภาพการ์ตูนเคลื่อนไหว
Annimation Character Design
3 (2-3-5)
43012303 ออกแบบม้ลติมีเดีย 3
Multimedia Design 3
4 (2-6-6)
Prerequisite : 43012202 ออกแบบมัลติมีเดีย 2 4 (2-6-6)
43012304 ออกแบบมัลติมีเดีย 4
Multimedia Design 4
4 (2-6-7)
Prerequisite : 43012303 ออกแบบม้ลติมีเดีย 3 4 (2-6-6)
43012307 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Fundamental of Computer Programming
3 (2-3-5)
43012408 โครงงานออกแบบมัลติมีเดีย
Multimedia Design Project
6 (0-18-0)
Prerequisite : 43010407 การเตรียมโครงงาน 2 (1-3-3)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร


เขตพื้นที่: เชียงใหม่
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา
อาจารย์ประจำหลักสูตร การออกแบบ
อาจารย์ประจำหลักสูตร การออกแบบ
อาจารย์ประจำหลักสูตร การออกแบบ
อาจารย์ประจำหลักสูตร การออกแบบ
อาจารย์ประจำหลักสูตร การออกแบบ
อาจารย์ประจำหลักสูตร การออกแบบ