รายละเอียดหลักสูตร

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (5 ปี) / Bachelor of Science in Technical Education Program in Electronic Engineering and Telecommunication

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 165 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันออก 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตกบังคับ 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตกเลือก 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 128 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 42 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ-ทางวิทย์และคณิต 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาทางการศึกษา-พื้นฐาน 26 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาทางการศึกษา-ประยุกต์ 11 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาทางการศึกษา-ประสบการณ์วิชาชีพครู 13 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ-ทางวิศวกรรม 12 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3
13062002 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
13062005 จิตวิทยาองค์การ
Organizational Psychology
3 (3-0-6)
13064008 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อวิชาชีพ
Personality Development for Vocation
3 (3-0-6)
13064010 จริยธรรมในวิชาชีพ
Ethics of Vocation
3 (3-0-6)
13064011 จิตปัญญาศึกษา
Contemplative Education
3 (3-0-6)
13066001 สารสนเทศเพื่อการเขียนรายงาน
Information for Report Writing
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันออก 3
13044001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2
13021001 พลศึกษา
Physical Education
2 (1-2-3)
13022001 นันทนาการ
Recreation
2 (1-2-3)
13022005 การเป็นผู้นำค่ายพักแรม
Camp Leadership
2 (1-2-3)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3
13063001 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sufficiency Economy to Sustainable Development
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 2
13061001 มนุษย์กับสังคม
Man and Society
3 (3-0-6)
13061002 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
13061003 สังคมวิทยาเบื้องต้น
Introduction to Sociology
2 (2-0-4)
13061010 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
Society and Environment
3 (3-0-6)
13061015 สังคมกับเศรษฐกิจ
Society and Economy
3 (3-0-6)
13061016 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
General Economics
3 (3-0-6)
13061018 การเมืองกับการปกครองของไทย
Thai Politics and Government
3 (3-0-6)
13061022 เหตุการณ์ปัจจุบันของโลก
World Today
2 (2-0-4)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3
22000001 สถิติพื้นฐาน
Elementary Statistics
3 (3-0-6)
22000002 คณิตศาสตร์และสถิติกับชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 3
22000004 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Thinking and Making Decision Scientifically
3 (3-0-6)
22000007 วิทยาศาสตร์กับชีวิต
Science and Life
3 (3-0-6)
22000008 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
22000010 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตกบังคับ 9
13031005 ภาษาอังกฤษเทคนิค
Technical English
3 (3-0-6)
13031016 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
3 (3-0-6)
13031203 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
English in Everyday Use
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตกเลือก 3
13031004 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
English for Career
3 (3-0-6)
13031013 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายทางวิชาการ
English for Academic Purposes
3 (3-0-6)
13031017 ภาษาอังกฤษผ่านสื่อและเทคโนโลยี
English through Media and Technology
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 128
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 42
32012203 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering Mathematics
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22012103 แคลคูลัส 1 3 (3-0-6)
32012304 การวิเคราะห์วงจรข่าย
Network Analysis
3 (3-0-6)
Prerequisite : 32012101 วงจรไฟฟ้า 3 (3-0-6)
32013101 เครื่องมือวัดและการวัดอิเล็กทรอนิกส์
Electronics Instrument and Measurement
3 (2-3-5)
32013205 วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1
Electronic Circuits 1
3 (3-0-6)
32013206 ปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1
Electronic Circuits Laboratory 1
1 (0-3-1)
Prerequisite or Corequisite : 32013205 วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1 3 (3-0-6)
32013207 วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 2
Electronic Circuits 2
3 (3-0-6)
Prerequisite : 32013205 วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1 3 (3-0-6)
32013208 ปฏิบัติการวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 2
Electronic Circuits Laboratory 2
1 (0-3-1)
Prerequisite or Corequisite : 32013207 วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 2 3 (3-0-6)
32013230 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
Electronic Devices
3 (2-3-5)
32014202 วงจรดิจิตอลและการออกแบบลอจิก
Digital Circuits and Logic Design
3 (3-0-6)
32014203 ปฏิบัติการวงจรดิจิตอล
Digital Circuits Laboratory
1 (0-3-1)
Prerequisite or Corequisite : 32014202 วงจรดิจิตอลและการออกแบบลอจิก 3 (3-0-6)
32014318 ระบบสมองกลฝังตัว
Embedded System
3 (2-3-5)
32015201 วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า
Electromagnetic Engineering
3 (3-0-6)
32015202 หลักการของระบบสื่อสาร
Principles of Communication System
3 (3-0-6)
32015328 ระบบโทรทัศน์และระบบเสียง
Television System and Sound System
3 (2-3-5)
32016211 เทคโนโลยีการผลิตทางอิเล็กทรอนิกส์
Production Technology for Electronics
2 (1-3-3)
32017303 การเตรียมโครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
Electronic Technical Education Pre-Project
1 (0-3-1)
32017404 โครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
Electronic Technical Education Project
3 (1-6-4)
Prerequisite : 32017303 การเตรียมโครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1 (0-3-1)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15
30021306 การผลิตชุดการสอน
Instruction Package Production
3 (2-3-5)
30023203 การสัมมนาและการฝึกอบรมในองค์กร
Training and Seminar in Organization
3 (2-3-5)
30023304 การศึกษาพิเศษ
Special Education
2 (2-0-4)
30023308 การจัดและบริหารโรงฝึกงานและศูนย์ฝึก
Workshop and Training Center Organization and Management
2 (2-0-4)
30023310 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม
Human Resources Development for Industry
2 (2-0-4)
30024302 การแนะแนวและการพัฒนาผู้เรียน
Guidance and Learning Development
2 (2-0-4)
32012305 สัญญาณและระบบ
Signal and System
3 (3-0-6)
32012306 ระบบควบคุม
Control System
3 (3-0-6)
32013209 ปฏิบัติการจำลองการทำงานของวงจรและสัญญาณ
Signal and Circuits Operational Simulation Laboratory
1 (0-3-1)
Prerequisite : 32013230 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 3 (2-3-5)
32013312 อิเล็กทรอนิกส์ทางแสง
Optical Electronics
3 (3-0-6)
Prerequisite : 32013230 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 3 (2-3-5)
32013313 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ทางแสง
Optical Electronics Laboratory
1 (0-3-1)
Prerequisite or Corequisite : 32013312 อิเล็กทรอนิกส์ทางแสง 3 (3-0-6)
32013315 ออปแอมป์และวงจรรวมแบบเชิงเส้น
Operational Amplifier and Linear Integrated Circuits
3 (3-0-6)
32013316 ปฏิบัติการออปแอมป์และวงจรรวมแบบเชิงเส้น
Operational Amplifier and Linear Integrated Circuits Laboratory
1 (0-3-1)
Prerequisite : 32013315 ออปแอมป์และวงจรรวมแบบเชิงเส้น 3 (3-0-6)
32013318 การออกแบบวงจรความถี่วิทยุ
Radio Frequency Circuits Design
3 (3-0-6)
Prerequisite : 32013205 วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 1 3 (3-0-6)
32013320 อิเล็กทรอนิกส์ทางชีวการแพทย์
Biomedical Electronics
3 (3-0-6)
32013324 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
Power Electronics
3 (3-0-6)
Prerequisite : 32013230 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 3 (2-3-5)
32013325 หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
Selected Topics in Electronic Engineering
1 (0-3-1)
32013327 นวัตกรรมทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
Innovative Topics in Electronic Engineering
3 (3-0-6)
32013329 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
Special Problem in Electronic Engineering
3 (2-3-5)
32013331 เทคโนโลยีวงจรรวม
Integrated Circuits Technology
3 (3-0-6)
32014319 ไมโครโปรเซสเซอร์และการอินเตอร์เฟส
Microprocessor and Interface
3 (3-0-6)
Prerequisite : 32014202 วงจรดิจิตอลและการออกแบบลอจิก 3 (3-0-6)
32014320 ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์และการอินเตอร์เฟส
Microprocessor and Interface Laboratory
1 (0-3-1)
Prerequisite : 32014319 ไมโครโปรเซสเซอร์และการอินเตอร์เฟส 3 (3-0-6)
32014321 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
Data Communication and Network
3 (2-3-5)
32014408 การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล
Digital Signal Processing
3 (3-0-6)
32014409 การประมวลผลภาพแบบดิจิตอล
Digital Image Processing
3 (3-0-6)
32014410 ไมโครคอนโทรลเลอร์
Microcontroller
3 (3-0-6)
32014411 ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์
Microcontroller Laboratory
1 (0-3-1)
Prerequisite or Corequisite : 32014410 ไมโครคอนโทรลเลอร์ 3 (3-0-6)
32015303 คลื่นและสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
Electromagnetic Fields and Waves
3 (3-0-6)
Prerequisite : 32015201 วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า 3 (3-0-6)
32015408 วิศวกรรมการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
Electronic Communication Engineering
3 (3-0-6)
Prerequisite : 32015202 หลักการของระบบสื่อสาร 3 (3-0-6)
32015409 ปฏิบัติการวิศวกรรมการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
Electronic Communication Engineering Laboratory
1 (0-3-1)
Prerequisite or Corequisite : 32015408 วิศวกรรมการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ 3 (3-0-6)
32015411 วิศวกรรมไมโครเวฟ
Microwave Engineering
3 (3-0-6)
Prerequisite : 32015202 หลักการของระบบสื่อสาร 3 (3-0-6)
32015412 ปฏิบัติการวิศวกรรมไมโครเวฟ
Microwave Engineering Laboratory
1 (0-3-1)
Prerequisite or Corequisite : 32015411 วิศวกรรมไมโครเวฟ 3 (3-0-6)
32015413 วิศวกรรมสายอากาศ
Antenna Engineering
3 (3-0-6)
Prerequisite : 32015303 คลื่นและสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 3 (3-0-6)
32015414 ปฏิบัติการวิศวกรรมสายอากาศ
Antenna Engineering Laboratory
1 (0-3-1)
Prerequisite or Corequisite : 32015413 วิศวกรรมสายอากาศ 3 (3-0-6)
32015415 วิศวกรรมโทรศัพท์
Telephone Engineering
3 (3-0-6)
32015416 ปฏิบัติการวิศวกรรมโทรศัพท์
Telephone Engineering Laboratory
1 (0-3-1)
Prerequisite or Corequisite : 32015415 วิศวกรรมโทรศัพท์ 3 (3-0-6)
32015417 การสื่อสารทางแสง
Optical Communication
3 (3-0-6)
Prerequisite : 32015202 หลักการของระบบสื่อสาร 3 (3-0-6)
32015418 ปฏิบัติการสื่อสารทางแสง
Optical Communication Laboratory
1 (0-3-1)
Prerequisite or Corequisite : 32015417 การสื่อสารทางแสง 3 (3-0-6)
32015420 ระบบการสื่อสารดิจิตอล
Digital Communication System
3 (3-0-6)
32015421 ปฏิบัติการระบบการสื่อสารดิจิตอล
Digital Communication System Laboratory
1 (0-3-1)
Prerequisite or Corequisite : 32015420 ระบบการสื่อสารดิจิตอล 3 (3-0-6)
32015422 ระบบการสื่อสารไร้สาย
Wireless Communication System
3 (3-0-6)
32015423 หัวข้อเลือกทางวิศวกรรมโทรคมนาคม
Selected Topics in Telecommunication Engineering
1 (0-3-1)
32015425 นวัตกรรมทางวิศวกรรมโทรคมนาคม
Innovative Topics in Telecommunication Engineering
3 (3-0-6)
32015427 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมโทรคมนาคม
Special Problem in Telecommunication Engineering
3 (2-3-5)
32015429 เทคโนโลยีระบบภาพและเสียง
Video and Sound System Technology
3 (3-0-6)
32015430 วิศวกรรมสายส่งและโครงข่ายสื่อสาร
Communication Networks and Transmission Lines Engineering
3 (3-0-6)
32015431 การสื่อสารดาวเทียม
Satellite Communication
3 (3-0-6)
32016203 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
Industrial Electronics
3 (3-0-6)
32016204 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
Industrial Electronics Laboratory
1 (0-3-1)
Prerequisite or Corequisite : 32016203 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 3 (3-0-6)
32016312 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์
Programmable Logic Controller
3 (2-3-5)
32018407 พลังงานทดแทน
Renewable Energy
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ-ทางวิทย์และคณิต 9
22012103 แคลคูลัส 1
Calculus 1
3 (3-0-6)
22012104 แคลคูลัส 2
Calculus 2
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22012103 แคลคูลัส 1 3 (3-0-6)
22051110 ฟิสิกส์พื้นฐาน 2
Fundamentals of Physics 2
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาทางการศึกษา-พื้นฐาน 26
30021101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
Innovation and Information Technology for Educational
3 (2-3-5)
30021303 การพัฒนาวัสดุช่วยสอน
Instructional Materials Development
3 (2-3-5)
30022201 การพัฒนาหลักสูตร
Curriculum Development
3 (3-0-6)
30022302 หลักและวิธีการสอน
Principles and Methods of Teaching
3 (2-3-5)
30023101 หลักการอาชีวะและเทคนิคศึกษา
Principles of Vocational and Technical Education
3 (3-0-6)
30023313 การบริหารจัดการชั้นเรียนอาชีวศึกษา
Vocational Classroom Management
2 (2-0-4)
30024101 จิตวิทยาการศึกษา
Educational Psychology
3 (3-0-6)
30025201 การวัดและประเมินผลการศึกษา
Educational Measurement and Assessment
3 (3-0-6)
Prerequisite : 30022201 การพัฒนาหลักสูตร 3 (3-0-6)
30026301 การวิจัยทางการศึกษา
Educational Research
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาทางการศึกษา-ประยุกต์ 11
30021202 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาและการฝึกอบรม
Computer for Education and Training
3 (2-3-5)
30022403 กลวิธีการสอนช่างเทคนิค
Didactic for Technical Training
3 (2-3-5)
Prerequisite : 30021303 การพัฒนาวัสดุช่วยสอน 3 (2-3-5)
Prerequisite : 30022302 หลักและวิธีการสอน 3 (2-3-5)
30022404 ความเป็นครูช่างอุตสาหกรรม
Technical Teachership
3 (3-0-6)
30023302 การประกันคุณภาพทางการศึกษา
Educational Quality Assurance
2 (2-0-4)
- กลุ่มวิชาทางการศึกษา-ประสบการณ์วิชาชีพครู 13
30022405 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน
Pre Professional Experience
1 (0-3-1)
Prerequisite : 30022403 กลวิธีการสอนช่างเทคนิค 3 (2-3-5)
30022506 การปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู 1
Professional Experience 1
6 (0-40-0)
Prerequisite : 30022405 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 (0-3-1)
30022507 การปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู 2
Professional Experience 2
6 (0-40-0)
Prerequisite : 30022506 การปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู 1 6 (0-40-0)
30022508 การปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู 3
Professional Experience 3
6 (0-40-0)
Prerequisite : 30022506 การปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู 1 6 (0-40-0)
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ-ทางวิศวกรรม 12
30020102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programming
3 (2-3-5)
32011101 การเขียนแบบวิศวกรรมและอิเล็กทรอนิกส์
Electronic and Engineering Drawing
2 (1-3-3)
32011102 ปฏิบัติงานฝึกฝีมือวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
Electronic Engineering Basic Skill
1 (0-3-1)
32011103 วัสดุวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
Electronic Engineering Materials
2 (2-0-4)
32012101 วงจรไฟฟ้า
Electric Circuits
3 (3-0-6)
32012102 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า
Electric Circuits Laboratory
1 (0-3-1)
Prerequisite or Corequisite : 32012101 วงจรไฟฟ้า 3 (3-0-6)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร


เขตพื้นที่: เชียงราย
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร ศิลปศาสตร์
อาจารย์ประจำหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
อาจารย์ประจำหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
อาจารย์ประจำหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรม

เขตพื้นที่: เชียงใหม่
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา
อาจารย์ประจำหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
อาจารย์ประจำหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
อาจารย์ประจำหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
อาจารย์ประจำหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
อาจารย์ประจำหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี