รายละเอียดหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ / Bachelor of Engineering in Agricultural and Biological Engineering

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 149 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตก 12 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันออก 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 112 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 49 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 48 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3
13062001 จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology
3 (3-0-6)
13062002 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
13062003 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development Techniques
3 (3-0-6)
13062005 จิตวิทยาองค์การ
Organizational Psychology
3 (3-0-6)
13062009 มนุษย์กับจริยธรรม
Man and Ethics
3 (3-0-6)
13064001 จิตวิทยาการบริการ
Service Psychology
3 (3-0-6)
13064002 ความคิดสร้างสรรค์
Creative Thinking
3 (3-0-6)
13064003 การคิดเชิงนวัตกรรม
Innovative Thinking
3 (3-0-6)
13064004 จิตอาสา
Volunteer Mind
2 (2-0-4)
13064005 คุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์
Value of Human Living
3 (3-0-6)
13064006 ศิลปะแห่งความรัก
Arts of Love
3 (3-0-6)
13064007 แผนที่ชีวิต
Map of Life
3 (3-0-6)
13064008 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อวิชาชีพ
Personality Development for Vocation
3 (3-0-6)
13064009 ทักษะชีวิตและจิตอาสา
Life Skills and Volunteer Mind
3 (3-0-6)
13064010 จริยธรรมในวิชาชีพ
Ethics of Vocation
3 (3-0-6)
13064011 จิตปัญญาศึกษา
Contemplative Education
3 (3-0-6)
13066001 สารสนเทศเพื่อการเขียนรายงาน
Information for Report Writing
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตก 12
13031004 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
English for Career
3 (3-0-6)
13031005 ภาษาอังกฤษเทคนิค
Technical English
3 (3-0-6)
13031013 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายทางวิชาการ
English for Academic Purposes
3 (3-0-6)
13031016 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
3 (3-0-6)
13031017 ภาษาอังกฤษผ่านสื่อและเทคโนโลยี
English through Media and Technology
3 (3-0-6)
13031203 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
English in Everyday Use
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันออก 3
13041005 ภาษาเกาหลีพื้นฐาน
Fundamental Korean
3 (3-0-6)
13041006 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
Korean for Communication
3 (3-0-6)
13042005 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน
Fundamental Japanese Conversation
3 (3-0-6)
13042006 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานต่อเนื่อง
Fundamental Japanese Conversation in Continuous Level
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13042005 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 3 (3-0-6)
13042007 การเขียนอ่านภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น
Basic Japanese Writing and Reading
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13042006 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานต่อเนื่อง 3 (3-0-6)
13042008 การเขียนอ่านภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นต่อเนื่อง
Basic Japanese Writing and Reading in Continuous Level
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13042007 การเขียนอ่านภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น 3 (3-0-6)
13042009 สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
Japanese Society and Culture
3 (3-0-6)
13043005 ภาษาจีนพื้นฐาน
Fundamental Chinese
3 (3-0-6)
13043006 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
3 (3-0-6)
13043007 ภาษาจีนเพื่อการอาชีพ
Chinese for Careers
3 (3-0-6)
13043008 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ
Business Chinese
3 (3-0-6)
13043009 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
Tourism Chinese
3 (3-0-6)
13044001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
3 (3-0-6)
13044002 ภาษาเพื่อการสืบค้น
Language for Retrieval
3 (3-0-6)
13044006 การเขียนเชิงสร้างสรรค์
Creative Writing
3 (3-0-6)
13044007 การพูดและการเขียนทางวิชาชีพ
Speaking and Writing for Careers
3 (3-0-6)
13044009 วรรณกรรมไทยสำหรับมัคคุเทศก์
Thai Literature for Tourism
3 (3-0-6)
13044010 สุนทรียภาพทางภาษา
Literary Art
3 (3-0-6)
13044011 ภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่น
Local Literature
3 (3-0-6)
13044013 ทักษะภาษากับการพัฒนาความคิด
Language Skills and Thinking Development
3 (3-0-6)
13044014 การเขียนรายงานทางวิชาชีพ
Professional Report Writing
3 (3-0-6)
13044015 ภาษาเพื่อการสื่อสารมวลชน
Language for Mass Communication
3 (3-0-6)
13044016 ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
Thai Language for Foreigners
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2
13021001 พลศึกษา
Physical Education
2 (1-2-3)
13021003 แบดมินตัน
Badminton
2 (1-2-3)
13021004 เทนนิส
Tennis
2 (1-2-3)
13021005 เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
2 (1-2-3)
13021006 ฟุตบอล
Football
2 (1-2-3)
13021007 บาสเกตบอล
Basketball
2 (1-2-3)
13021009 ว่ายน้ำ
Swimming
2 (1-2-3)
13021010 กอล์ฟ
Golf
2 (1-2-3)
13021013 ซอฟท์บอล
Softball
2 (1-2-3)
13021014 วอลเล่ย์บอล
Volleyball
2 (1-2-3)
13021018 ยูโด
Judo
2 (1-2-3)
13021023 กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
2 (1-2-3)
13021025 ลีลาศ
Social Dance
2 (1-2-3)
13021027 ฟุตซอล
Futsal
2 (1-2-3)
13021031 การช่วยคนตกน้ำและความปลอดภัยทางน้ำ
Life Saving and Water Safety
3 (2-2-5)
13021035 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ
Sports Science for Health
3 (2-2-5)
13021039 กีฬาเพื่อการแข่งขัน
Sports for Competition
3 (2-2-5)
13021040 ว่ายนํ้าเพื่อสุขภาพ
Swimming for Health
3 (2-2-5)
13021041 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
Exercise for Health
3 (2-2-5)
13022001 นันทนาการ
Recreation
2 (1-2-3)
13022005 การเป็นผู้นำค่ายพักแรม
Camp Leadership
2 (1-2-3)
13022006 เกมสร้างสรรค์สำหรับนันทนาการ
Games for Recreation
2 (1-2-3)
13022010 ลีลาศเพื่อสุขภาพ
Social Dance for Health
3 (2-2-5)
13022016 กิจกรรมเพื่อสุขภาพและสุขปฏิบัติ
Activities for Health Practices
2 (1-2-3)
13022018 สวัสดิศึกษา
Safety Education
2 (1-2-3)
13022020 ค่ายพักแรม
Camping
3 (2-2-5)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3
13063001 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sufficiency Economy to Sustainable Development
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 2
13061001 มนุษย์กับสังคม
Man and Society
3 (3-0-6)
13061002 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
13061003 สังคมวิทยาเบื้องต้น
Introduction to Sociology
2 (2-0-4)
13061005 สังคมวิทยาเมือง
Urban Sociology
3 (3-0-6)
13061010 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
Society and Environment
3 (3-0-6)
13061011 ชุมชนกับการพัฒนา
Community and Development
3 (3-0-6)
13061012 ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
3 (3-0-6)
13061015 สังคมกับเศรษฐกิจ
Society and Economy
3 (3-0-6)
13061016 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
General Economics
3 (3-0-6)
13061017 สังคมกับการปกครอง
Society and Government
3 (3-0-6)
13061018 การเมืองกับการปกครองของไทย
Thai Politics and Government
3 (3-0-6)
13061021 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
International Relations
2 (2-0-4)
13061022 เหตุการณ์ปัจจุบันของโลก
World Today
2 (2-0-4)
13063002 สังคมศาสตร์บูรณาการ
Integrative Social Sciences
3 (3-0-6)
13063003 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
Local Wisdom
2 (2-0-4)
13063004 พลเมืองโลกในกระแสโลกาภิวัตน์
Citizenship and Globalization
3 (3-0-6)
13063005 บทบาทหญิงชายกับการพัฒนา
Gender and Development
3 (3-0-6)
13065001 ปรัชญาจีน
Chinese Philosophy
3 (3-0-6)
13065002 การเมืองการปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีน
Political and Government of The People's Republic of China
3 (3-0-6)
13065003 วัฒนธรรมและสังคมจีน
Chinese Cultures and Society
3 (3-0-6)
13065004 วัฒนธรรมและสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Cultures and Societies of South - East Asia
3 (3-0-6)
13065005 การเมืองการปกครองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Political and Government of South - East Asia
3 (3-0-6)
13065006 อนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงศึกษา
Greater Mekong Subregion Study
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3
22000001 สถิติพื้นฐาน
Elementary Statistics
3 (3-0-6)
22000002 คณิตศาสตร์และสถิติกับชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
22000003 คณิตศาสตร์เทคโนโลยี
Technological Mathematics
3 (2-2-5)
22000011 หลักสถิติเบื้องต้น
Principle of Statistics
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 3
22000004 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Thinking and Making Decision Scientifically
3 (3-0-6)
22000006 โลกและปรากฏการณ์
Earth Phenomenon
3 (3-0-6)
22000007 วิทยาศาสตร์กับชีวิต
Science and Life
3 (3-0-6)
22000008 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
22000010 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 112
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 49
22012105 แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร
Calculus 1 for Engineers
3 (3-0-6)
22012106 แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร
Calculus 2 for Engineers
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22012105 แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
22012205 แคลคูลัส 3 สำหรับวิศวกร
Calculus 3 for Engineers
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22012106 แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
22021106 เคมีสำหรับวิศวกร
Chemistry for Engineers
3 (3-0-6)
22021107 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร
Chemistry Laboratory for Engineers
1 (0-3-2)
22031101 ชีววิทยา
Biology
3 (3-0-6)
22031102 ปฏิบัติการชีววิทยา
Biology Laboratory
1 (0-3-1)
22051102 ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร
Physics 1 for Engineers
3 (3-0-6)
22051103 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร
Physics 1 for Engineers Laboratory
1 (0-3-3)
Prerequisite or Corequisite : 22051102 ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
22051104 ฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร
Physics 2 for Engineers
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22051102 ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
22051105 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร
Physics 2 for Engineers Laboratory
1 (0-3-2)
Prerequisite or Corequisite : 22051104 ฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
30010101 เขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing
3 (2-3-5)
30010102 กลศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Mechanics
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22051102 ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
30010103 วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials
3 (3-0-6)
30010104 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programming
3 (2-3-5)
31072202 กลศาสตร์วัสดุ
Machanics of Materials
3 (3-0-6)
Prerequisite : 30010102 กลศาสตร์วิศวกรรม 3 (3-0-6)
31073202 อุณหพลศาสตร์
Thermodynamics
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22012105 แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
31073203 กลศาสตร์ของไหล
Fluid Mechanics
3 (3-0-6)
Prerequisite : 31073202 อุณหพลศาสตร์ 3 (3-0-6)
31089211 คณิตศาสตร์ประยุกต์ในงานวิศวกรรม
Applied Mathematics in Engineering
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22012205 แคลคูลัส 3 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 48
31073315 การถ่ายเทความร้อน
Heat Transfer
3 (3-0-6)
Prerequisite : 31073202 อุณหพลศาสตร์ 3 (3-0-6)
31074405 การควบคุมอัตโนมัติ
Automatic Control
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22012205 แคลคูลัส 3 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
31080303 คอมพิวเตอร์ช่วยงานออกแบบและวิศวกรรม
Computer Aided Design and Engineering
3 (2-3-5)
Prerequisite : 30010101 เขียนแบบวิศวกรรม 3 (2-3-5)
31081302 การออกแบบวิศวกรรม
Engineering Design
3 (2-3-5)
Prerequisite : 30010101 เขียนแบบวิศวกรรม 3 (2-3-5)
Prerequisite : 31080303 คอมพิวเตอร์ช่วยงานออกแบบและวิศวกรรม 3 (2-3-5)
31082203 เครื่องต้นกำลังสำหรับระบบเกษตร
Power for Agricultural System
3 (3-0-6)
Prerequisite : 31073202 อุณหพลศาสตร์ 3 (3-0-6)
Prerequisite : 31073203 กลศาสตร์ของไหล 3 (3-0-6)
31082204 ปฏิบัติการทางเครื่องต้นกำลังสำหรับระบบเกษตร
Power for Agricultural System Laboratory
1 (0-3-1)
Prerequisite : 31073202 อุณหพลศาสตร์ 3 (3-0-6)
Prerequisite : 31073203 กลศาสตร์ของไหล 3 (3-0-6)
31083301 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมเกษตร
Agro-Industrial Electronics
3 (2-3-5)
Prerequisite : 22051104 ฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
Prerequisite : 32080202 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า 3 (2-3-5)
31089101 การฝึกทักษะพื้นฐานทางวิศวกรรม 1
Basic Engineering Skill Training 1
2 (0-6-2)
31089102 การฝึกทักษะพื้นฐานทางวิศวกรรม 2
Basic Engineering Skill Training 2
2 (0-6-2)
31089203 การผลิตพืชและสัตว์สำหรับวิศวกร
Crop and Animal Production for Engineers
3 (2-3-5)
31089206 ชีวเคมีสำหรับวิศวกร
Biochemistry for Engineers
3 (2-3-5)
Prerequisite : 22021106 เคมีสำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
Prerequisite : 22021107 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร 1 (0-3-2)
Prerequisite : 22031101 ชีววิทยา 3 (3-0-6)
Prerequisite : 22031102 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 (0-3-1)
31089209 ปฏิบัติการทางกลศาสตร์
Mechanics Laboratory
1 (0-3-1)
Prerequisite : 31072202 กลศาสตร์วัสดุ 3 (3-0-6)
31089305 สมบัติทางกายภาพของวัสดุชีวภาพ
Physical Properties of Biological Materials
3 (2-3-5)
Prerequisite : 31072202 กลศาสตร์วัสดุ 3 (3-0-6)
Prerequisite : 31073203 กลศาสตร์ของไหล 3 (3-0-6)
31089306 การเรียนรู้ปัญหาในงานวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ
Problem Based Learning in Agricultural and Biological Engineering
2 (1-3-2)
31089310 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมความร้อน
Thermal Engineering Laboratory
1 (0-3-1)
Prerequisite : 31073202 อุณหพลศาสตร์ 3 (3-0-6)
31089311 การฝึกงานทางวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ
Agicaltural and Biological Engineering Practices
3 (0-40-0)
31089407 โครงงานด้านวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ
Agricultural and Biological Engineering Project
3 (0-9-3)
Prerequisite : 31089306 การเรียนรู้ปัญหาในงานวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 2 (1-3-2)
31089408 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ
Co-operative Education in Agricultural and Biological Engineering
6 (0-40-0)
31089409 โครงงานด้านการบริหารอุตสาหกรรม
Industrial Management Project
3 (0-9-3)
Prerequisite : 31089311 การฝึกงานทางวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 3 (0-40-0)
32080202 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า
Fundamental of Electrical Engineering
3 (2-3-5)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15
31073305 การปรับอากาศ
Air Conditioning
3 (3-0-6)
Prerequisite : 31073202 อุณหพลศาสตร์ 3 (3-0-6)
31073430 การเผาไหม้
Combustion
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22021106 เคมีสำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
Prerequisite : 31073202 อุณหพลศาสตร์ 3 (3-0-6)
31074302 กลศาสตร์เครื่องจักรกล
Mechanics of Machinery
3 (3-0-6)
Prerequisite : 30010102 กลศาสตร์วิศวกรรม 3 (3-0-6)
31074406 การสั่นสะเทือนเชิงกล
Mechanical Vibration
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22012205 แคลคูลัส 3 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
31081401 ชลประทานและการระบายน้ำ
Irrigation and Draining
3 (2-3-5)
31081402 เครื่องจักรกลของไหลและระบบแจกจ่าย
Fluid Machinery and Distribution Systems
3 (2-3-5)
Prerequisite : 31073203 กลศาสตร์ของไหล 3 (3-0-6)
31081403 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
Bio-Products Technology
3 (2-3-5)
31081405 การทำความเย็นและระบบเก็บรักษาด้วยความเย็น
Refrigeration and Cold Storage System
3 (2-3-5)
Prerequisite : 31073202 อุณหพลศาสตร์ 3 (3-0-6)
Prerequisite : 31086302 สรีระวิทยาของผลผลิตทางการเกษตร 3 (2-3-5)
Prerequisite : 31089305 สมบัติทางกายภาพของวัสดุชีวภาพ 3 (2-3-5)
31084302 การออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร
Agricultural Machinery Design
3 (3-0-6)
Prerequisite : 31072202 กลศาสตร์วัสดุ 3 (3-0-6)
31084303 วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
Agricultural Machinery Engineering
3 (2-3-5)
31084304 วิทยาศาสตร์และกลศาสตร์ดินในงานวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ
Soil Science and Mechanics in Agricultural and Biological Engineering
3 (2-3-5)
Prerequisite : 30010102 กลศาสตร์วิศวกรรม 3 (3-0-6)
31084405 วิศวกรรมรถแทรกเตอร์
Tractor Engineering
3 (2-3-5)
31084406 การจัดการต้นกำลังและเครื่องจักรกลเกษตร
Power and Agricultural Machinery Management
3 (3-0-6)
31084407 การควบคุมกำลังของไหลสำหรับวิศวกรรมเกษตร
Fluid Power Control for Agricutural Engineering
3 (3-0-6)
Prerequisite : 31073203 กลศาสตร์ของไหล 3 (3-0-6)
31085301 ระบบเกษตร
Agricultural Systems
3 (3-0-6)
Prerequisite : 31089203 การผลิตพืชและสัตว์สำหรับวิศวกร 3 (2-3-5)
31085302 สรีระวิทยานิเวศของพืช
Crop Eco-physiology
3 (3-0-6)
Prerequisite : 31089203 การผลิตพืชและสัตว์สำหรับวิศวกร 3 (2-3-5)
31085303 ระบบฟาร์มสมัยใหม่
Modern Farming Systems
3 (2-3-5)
Prerequisite : 31089203 การผลิตพืชและสัตว์สำหรับวิศวกร 3 (2-3-5)
31085304 การควบคุมสภาพแวดล้อมทางการเกษตร
Controlled Environment Agriculture
3 (3-0-6)
31085305 ระบบอัตโนมัติ
Automation System
3 (2-3-5)
31085406 การออกแบบระบบเกษตร
Agricultural System Design
3 (2-3-5)
31085407 การจัดการการอนุรักษ์ดินและน้ำ
Soil and Water Conservation Management
3 (3-0-6)
31085408 ระบบชีวภาพทดแทน
Bio-renewable Systems
3 (3-0-6)
31085409 การจัดการของเสียทางชีวภาพ
Biological Waste Management
3 (3-0-6)
31086301 วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ
Post-harvest and Process Engineering
3 (3-0-6)
Prerequisite : 31073202 อุณหพลศาสตร์ 3 (3-0-6)
Prerequisite : 31073203 กลศาสตร์ของไหล 3 (3-0-6)
31086302 สรีระวิทยาของผลผลิตทางการเกษตร
Physiology of Agricultural Products
3 (2-3-5)
Prerequisite : 22031101 ชีววิทยา 3 (3-0-6)
31086303 เครื่องมือแปรสภาพผลผลิตเกษตร
Agricultural Process Equipments
3 (2-3-5)
Prerequisite : 31073202 อุณหพลศาสตร์ 3 (3-0-6)
Prerequisite : 31073315 การถ่ายเทความร้อน 3 (3-0-6)
Prerequisite : 31089305 สมบัติทางกายภาพของวัสดุชีวภาพ 3 (2-3-5)
31086304 การทำแห้งและการเก็บรักษาผลผลิตเกษตร
Drying and Storage of Agricultural Products
3 (3-0-6)
Prerequisite : 31073202 อุณหพลศาสตร์ 3 (3-0-6)
31086305 การประกันคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร
Quality Assurance for Agricultural Products
3 (3-0-6)
31086406 ระบบขนถ่ายวัสดุ
Material Handling System
3 (2-3-5)
Prerequisite : 31072202 กลศาสตร์วัสดุ 3 (3-0-6)
31086407 ไซโล
Silo
3 (2-3-5)
Prerequisite : 31086302 สรีระวิทยาของผลผลิตทางการเกษตร 3 (2-3-5)
Prerequisite : 31089305 สมบัติทางกายภาพของวัสดุชีวภาพ 3 (2-3-5)
31086408 ระบบขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
Logistic for Agricultural Products
3 (3-0-6)
31087301 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
Industrial Microbiology
3 (2-3-5)
Prerequisite : 31089206 ชีวเคมีสำหรับวิศวกร 3 (2-3-5)
31087302 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยในวิศวกรรมอาหาร
Unit Operations in Food Engineering
3 (2-3-5)
Prerequisite : 31087301 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 3 (2-3-5)
31087303 การประกันคุณภาพทางอุตสาหกรรมอาหาร
Quality Assurance in Food Industry
3 (2-3-5)
31087304 การออกแบบโรงงานชีวภาพ
Biological Plant Design
3 (3-0-6)
31087305 วิศวกรรมการแปรรูปอาหาร
Food Process Engineering
3 (2-3-5)
Prerequisite : 31073202 อุณหพลศาสตร์ 3 (3-0-6)
Prerequisite : 31073315 การถ่ายเทความร้อน 3 (3-0-6)
31087406 การออกแบบเครื่องมือในกระบวนการอาหาร
Food Processing Equipment Design
3 (2-3-5)
Prerequisite : 31087302 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยในวิศวกรรมอาหาร  3 (2-3-5)
31087408 วิศวกรรมการบรรจุ
Package Engineering
3 (2-3-5)
31087409 วิศวกรรมการหมัก
Fermentation Engineering
3 (2-3-5)
Prerequisite : 31087301 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 3 (2-3-5)
31087410 การบริหารการผลิต
Production Management
3 (3-0-6)
31088301 แหล่งและเทคโนโลยีระบบพลังงาน
Energy Resources and Technology System
3 (3-0-6)
31088303 หน่วยปฏิบัติการในวิศวกรรมพลังงานชีวภาพ
Unit Operation in Bio-Energy Engineering
3 (2-3-5)
Prerequisite : 31087301 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 3 (2-3-5)
31088304 พลังงานชีวภาพและการเปลี่ยนรูปพลังงาน
Bio-Energy and Energy Conversion
3 (3-0-6)
31088305 เศรษฐศาสตร์ของเทคโนโลยีและระบบพลังงงาน
Economics of Energy Technologies and Systems
3 (3-0-6)
31088306 เทคโนโลยีเอนไซม์
Enzyme Technology
3 (3-0-6)
Prerequisite : 31087301 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 3 (2-3-5)
31088408 กระบวนการหมักและเทคโนโลยี
Fermentation Processes and Technology
3 (2-3-5)
Prerequisite : 31088306 เทคโนโลยีเอนไซม์ 3 (3-0-6)
31088409 การออกแบบหน่วยปฏิบัติการพลังงานชีวภาพ
Bio-Energy Unit Operation Design
3 (2-3-5)
Prerequisite : 31088303 หน่วยปฏิบัติการในวิศวกรรมพลังงานชีวภาพ 3 (2-3-5)
Prerequisite : 31088304 พลังงานชีวภาพและการเปลี่ยนรูปพลังงาน 3 (3-0-6)
31088410 ระบบสะสมพลังงาน
Energy Storage Systems
3 (3-0-6)
Prerequisite : 31088304 พลังงานชีวภาพและการเปลี่ยนรูปพลังงาน 3 (3-0-6)
31088411 การออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าชีวมวล
Biomass Power Plant Design
3 (3-0-6)
Prerequisite : 31088304 พลังงานชีวภาพและการเปลี่ยนรูปพลังงาน 3 (3-0-6)
31088412 การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
Energy and Environmental Conservation
3 (3-0-6)
31089309 ระบบสารสนเทศทางการเกษตร
Agricultural Information System
3 (3-0-6)
34060103 กระบวนการผลิต
Manufacturing Processes
3 (3-0-6)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร


เขตพื้นที่: เชียงใหม่
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ประจำหลักสูตร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี