รายละเอียดหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร / Bachelor of Science Program in Agricultural Machinery

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตก 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-ภาษาไทย 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-ภาษาอื่นๆ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 98 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 27 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 56 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3
13062001 จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology
3 (3-0-6)
13062002 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
13064003 การคิดเชิงนวัตกรรม
Innovative Thinking
3 (3-0-6)
13064008 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อวิชาชีพ
Personality Development for Vocation
3 (3-0-6)
13064009 ทักษะชีวิตและจิตอาสา
Life Skills and Volunteer Mind
3 (3-0-6)
13064010 จริยธรรมในวิชาชีพ
Ethics of Vocation
3 (3-0-6)
13064011 จิตปัญญาศึกษา
Contemplative Education
3 (3-0-6)
13065004 วัฒนธรรมและสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Cultures and Societies of South - East Asia
3 (3-0-6)
13065005 การเมืองการปกครองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Political and Government of South - East Asia
3 (3-0-6)
13065006 อนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงศึกษา
Greater Mekong Subregion Study
3 (3-0-6)
13066001 สารสนเทศเพื่อการเขียนรายงาน
Information for Report Writing
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตก 9
13031004 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
English for Career
3 (3-0-6)
13031005 ภาษาอังกฤษเทคนิค
Technical English
3 (3-0-6)
13031013 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายทางวิชาการ
English for Academic Purposes
3 (3-0-6)
13031016 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
3 (3-0-6)
13031017 ภาษาอังกฤษผ่านสื่อและเทคโนโลยี
English through Media and Technology
3 (3-0-6)
13031203 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
English in Everyday Use
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2
13021001 พลศึกษา
Physical Education
2 (1-2-3)
13021009 ว่ายน้ำ
Swimming
2 (1-2-3)
13021023 กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
2 (1-2-3)
13021025 ลีลาศ
Social Dance
2 (1-2-3)
13021041 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
Exercise for Health
3 (2-2-5)
13022001 นันทนาการ
Recreation
2 (1-2-3)
13022005 การเป็นผู้นำค่ายพักแรม
Camp Leadership
2 (1-2-3)
13022006 เกมสร้างสรรค์สำหรับนันทนาการ
Games for Recreation
2 (1-2-3)
13022018 สวัสดิศึกษา
Safety Education
2 (1-2-3)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3
13063001 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sufficiency Economy to Sustainable Development
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 2
13061002 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
13061003 สังคมวิทยาเบื้องต้น
Introduction to Sociology
2 (2-0-4)
13061010 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
Society and Environment
3 (3-0-6)
13061011 ชุมชนกับการพัฒนา
Community and Development
3 (3-0-6)
13061015 สังคมกับเศรษฐกิจ
Society and Economy
3 (3-0-6)
13061016 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
General Economics
3 (3-0-6)
13061018 การเมืองกับการปกครองของไทย
Thai Politics and Government
3 (3-0-6)
13061022 เหตุการณ์ปัจจุบันของโลก
World Today
2 (2-0-4)
13063003 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
Local Wisdom
2 (2-0-4)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3
22000001 สถิติพื้นฐาน
Elementary Statistics
3 (3-0-6)
22000002 คณิตศาสตร์และสถิติกับชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
22000003 คณิตศาสตร์เทคโนโลยี
Technological Mathematics
3 (2-2-5)
22000011 หลักสถิติเบื้องต้น
Principle of Statistics
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 3
22000004 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Thinking and Making Decision Scientifically
3 (3-0-6)
22000006 โลกและปรากฏการณ์
Earth Phenomenon
3 (3-0-6)
22000007 วิทยาศาสตร์กับชีวิต
Science and Life
3 (3-0-6)
22000008 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
22000010 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-ภาษาไทย 3
13044001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
3 (3-0-6)
13044002 ภาษาเพื่อการสืบค้น
Language for Retrieval
3 (3-0-6)
13044007 การพูดและการเขียนทางวิชาชีพ
Speaking and Writing for Careers
3 (3-0-6)
13044013 ทักษะภาษากับการพัฒนาความคิด
Language Skills and Thinking Development
3 (3-0-6)
13044014 การเขียนรายงานทางวิชาชีพ
Professional Report Writing
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-ภาษาอื่นๆ 3
13042005 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน
Fundamental Japanese Conversation
3 (3-0-6)
13042006 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานต่อเนื่อง
Fundamental Japanese Conversation in Continuous Level
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13042005 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 3 (3-0-6)
13043005 ภาษาจีนพื้นฐาน
Fundamental Chinese
3 (3-0-6)
13043006 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
3 (3-0-6)
13043007 ภาษาจีนเพื่อการอาชีพ
Chinese for Careers
3 (3-0-6)
13043008 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ
Business Chinese
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 98
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 27
22012103 แคลคูลัส 1
Calculus 1
3 (3-0-6)
22021101 หลักเคมี 1
Principles of Chemistry 1
3 (3-0-6)
22021102 ปฏิบัติการหลักเคมี 1
Principles of Chemistry Laboratory 1
1 (0-3-1)
22031101 ชีววิทยา
Biology
3 (3-0-6)
22031102 ปฏิบัติการชีววิทยา
Biology Laboratory
1 (0-3-1)
22051108 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1
Fundamentals of Physics 1
3 (3-0-6)
22051109 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1
Fundamentals of Physics Laboratory 1
1 (0-3-2)
Prerequisite or Corequisite : 22051108 ฟิสิกส์พื้นฐาน 1 3 (3-0-6)
22071204 สถิติสำหรับวิทยาศาสตร์
Statistics for Science
3 (3-0-6)
24011205 เขียนแบบพื้นฐานเครื่องจักรกลเกษตร
Foundation of Agricultural Machinery Drawing
3 (1-6-4)
24011207 กลศาสตร์พื้นฐานเครื่องจักรกลเกษตร 1
Foundation of Agricultural Machinery Mechanics 1
3 (2-3-5)
24017302 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
Software Package for Data Analysis
3 (2-3-5)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 56
20009101 ทักษะพื้นฐานทางการเกษตร
Basic Skills in Agriculture
1 (0-6-1)
21011340 หลักการเกษตร
Principles of Agriculture
3 (3-0-6)
24011401 สัมมนาทางเครื่องจักรกลเกษตร
Seminar in Agricultural Machinery
1 (0-3-1)
24012101 ปฏิบัติงานโรงงาน 1
Workshop Practice 1
1 (0-3-1)
24012102 ปฏิบัติงานโรงงาน 2
Workshop Practice 2
1 (0-3-1)
Prerequisite : 24012101 ปฏิบัติงานโรงงาน 1 1 (0-3-1)
24012203 ปฏิบัติงานโรงงาน 3
Workshop Practice 3
1 (0-3-1)
Prerequisite : 24012102 ปฏิบัติงานโรงงาน 2 1 (0-3-1)
24012209 เทคโนโลยีการเชื่อมโลหะ
Welding Technology
3 (1-6-4)
24012210 พื้นฐานไฟฟ้า
Basic Electric
3 (1-6-4)
24012307 กลศาสตร์พื้นฐานเครื่องจักรกลเกษตร 2
Foundation of Agricultural Machinery Mechanics 2
3 (3-0-6)
Prerequisite : 24011207 กลศาสตร์พื้นฐานเครื่องจักรกลเกษตร 1 3 (2-3-5)
24012308 ช่างกลโรงงาน
Machine Shop Technology
3 (1-6-4)
24012311 ไฟฟ้ากำลังและการควบคุม
Electric Powers and Controls
3 (2-3-5)
24012315 การออกแบบวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
Agricultural Engineering Machinery Design
3 (3-0-6)
24013101 เครื่องยนต์ฟาร์ม
Farm Engines
3 (2-3-5)
24013202 รถแทรกเตอร์เพื่อการเกษตร
Agricultural Tractors
3 (2-3-5)
24013303 เครื่องมือทุ่นแรงก่อนการเก็บเกี่ยว
Pre-Harvest Machinery
3 (2-3-5)
24013304 เครื่องมือเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยว
Harvest and Post-Harvest Machinery
3 (2-3-5)
24013407 การจัดการเครื่องทุ่นแรงฟาร์ม
Farm Machinery Management
3 (2-3-5)
24014301 ระบบชลประทานแบบฉีดฝอยและแบบหยด
Sprinkler and Drip Irrigation System
3 (2-3-5)
24016301 การสำรวจและก่อสร้างอาคารฟาร์ม
Surveying and Farm Building Construction
3 (2-3-5)
24019401 ฝึกงานทางวิชาชีพเครื่องจักรกลเกษตร
Job Internship in Agricultural Machinery
6 (0-40-0)
24019402 สหกิจศึกษาทางเครื่องจักรกลเกษตร
Cooperative Education in Agricultural Machinery
6 (0-40-0)
24019403 โครงงานทางเครื่องจักรกลเกษตร
Agricultural Machinery Project
3 (0-6-3)
24019404 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
Special Problems in Agricultural Machinery Technology
3 (0-6-3)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 15
24012215 ทักษะงานช่างและเครื่องจักรกลเกษตร
Technical and Mechanical Skills in Agriculture
3 (2-3-5)
24012312 ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์
Hydraulics and Pneumatics
3 (2-3-5)
24012318 ไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรม
Industrial Hydraulics
3 (2-3-5)
24012319 นิวแมติกส์อุตสาหกรรม
Industrial Pneumatics
3 (2-3-5)
24013408 การทดสอบสมรรถนะแทรกเตอร์และเครื่องทุ่นแรงฟาร์ม
Farm Tractor and Machinery Performance Test
3 (2-3-5)
24013409 เครื่องมือขนถ่ายและขนส่งผลิตผลเกษตร
Handling and Transportation of Agricultural Products
3 (2-3-5)
24013414 เครื่องมือในงานอุตสาหกรรมเกษตร
Agro- Industry Equipment
3 (2-3-5)
24013417 เครื่องทุ่นแรงฟาร์มและระบบการให้น้ำ
Farm Machinery and Irrigation System
3 (2-3-5)
24015301 การอบแห้งและการเก็บรักษาเมล็ดธัญพืช
Cereal Grain Drying and Storage
3 (2-3-5)
24015302 เทคโนโลยีโรงสีข้าว
Rice Milling Technology
3 (2-3-5)
24015303 เทคโนโลยีการปรับสภาพเมล็ดพันธุ์
Technology of Seed Conditioning
3 (2-3-5)
24015304 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหารสัตว์
Technology of Animal Feed Industy
3 (2-3-5)
24015403 เทคโนโลยีการแปรสภาพผลผลิตเกษตร
Agricultural Process Technology
3 (2-3-5)
24016302 เครื่องทำความเย็นและห้องเย็น
Refrigeration and Cold Storage
3 (2-3-5)
24016406 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน
Renewable Energy Technology
3 (2-3-5)
24016407 เทคโนโลยีโรงเรือนการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์
Greenhouse and Animal Housing Technology
3 (2-3-5)
24017301 ออกแบบและเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์
Computer Aided Design and Drawing
3 (1-6-4)
Prerequisite : 24011205 เขียนแบบพื้นฐานเครื่องจักรกลเกษตร 3 (1-6-4)
30030101 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
Industrial Safety
3 (3-0-6)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร


เขตพื้นที่: พิษณุโลก
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา
อาจารย์ประจำหลักสูตร อุตสาหกรรมเกษตร
อาจารย์ประจำหลักสูตร อุตสาหกรรมเกษตร
อาจารย์ประจำหลักสูตร อุตสาหกรรมเกษตร
อาจารย์ประจำหลักสูตร อุตสาหกรรมเกษตร
อาจารย์ประจำหลักสูตร อุตสาหกรรมเกษตร