รายละเอียดหลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ / Bachelor of Business Administration Program in Business English

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 129 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตก 12 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันออก 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 91 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 30 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 31 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3
13062001 จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology
3 (3-0-6)
13062002 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
13062003 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development Techniques
3 (3-0-6)
13062005 จิตวิทยาองค์การ
Organizational Psychology
3 (3-0-6)
13062009 มนุษย์กับจริยธรรม
Man and Ethics
3 (3-0-6)
13064001 จิตวิทยาการบริการ
Service Psychology
3 (3-0-6)
13064002 ความคิดสร้างสรรค์
Creative Thinking
3 (3-0-6)
13064003 การคิดเชิงนวัตกรรม
Innovative Thinking
3 (3-0-6)
13064005 คุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์
Value of Human Living
3 (3-0-6)
13064006 ศิลปะแห่งความรัก
Arts of Love
3 (3-0-6)
13064007 แผนที่ชีวิต
Map of Life
3 (3-0-6)
13064008 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อวิชาชีพ
Personality Development for Vocation
3 (3-0-6)
13064009 ทักษะชีวิตและจิตอาสา
Life Skills and Volunteer Mind
3 (3-0-6)
13064010 จริยธรรมในวิชาชีพ
Ethics of Vocation
3 (3-0-6)
13064011 จิตปัญญาศึกษา
Contemplative Education
3 (3-0-6)
13066001 สารสนเทศเพื่อการเขียนรายงาน
Information for Report Writing
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตก 12
13031004 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
English for Career
3 (3-0-6)
13031005 ภาษาอังกฤษเทคนิค
Technical English
3 (3-0-6)
13031013 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายทางวิชาการ
English for Academic Purposes
3 (3-0-6)
13031016 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
3 (3-0-6)
13031017 ภาษาอังกฤษผ่านสื่อและเทคโนโลยี
English through Media and Technology
3 (3-0-6)
13031203 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
English in Everyday Use
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันออก 3
13042005 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน
Fundamental Japanese Conversation
3 (3-0-6)
13042006 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานต่อเนื่อง
Fundamental Japanese Conversation in Continuous Level
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13042005 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 3 (3-0-6)
13042007 การเขียนอ่านภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น
Basic Japanese Writing and Reading
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13042006 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานต่อเนื่อง 3 (3-0-6)
13042008 การเขียนอ่านภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นต่อเนื่อง
Basic Japanese Writing and Reading in Continuous Level
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13042007 การเขียนอ่านภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น 3 (3-0-6)
13042009 สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
Japanese Society and Culture
3 (3-0-6)
13043005 ภาษาจีนพื้นฐาน
Fundamental Chinese
3 (3-0-6)
13043006 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
3 (3-0-6)
13043007 ภาษาจีนเพื่อการอาชีพ
Chinese for Careers
3 (3-0-6)
13043008 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ
Business Chinese
3 (3-0-6)
13043009 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
Tourism Chinese
3 (3-0-6)
13044001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
3 (3-0-6)
13044002 ภาษาเพื่อการสืบค้น
Language for Retrieval
3 (3-0-6)
13044006 การเขียนเชิงสร้างสรรค์
Creative Writing
3 (3-0-6)
13044007 การพูดและการเขียนทางวิชาชีพ
Speaking and Writing for Careers
3 (3-0-6)
13044009 วรรณกรรมไทยสำหรับมัคคุเทศก์
Thai Literature for Tourism
3 (3-0-6)
13044010 สุนทรียภาพทางภาษา
Literary Art
3 (3-0-6)
13044011 ภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่น
Local Literature
3 (3-0-6)
13044013 ทักษะภาษากับการพัฒนาความคิด
Language Skills and Thinking Development
3 (3-0-6)
13044014 การเขียนรายงานทางวิชาชีพ
Professional Report Writing
3 (3-0-6)
13044015 ภาษาเพื่อการสื่อสารมวลชน
Language for Mass Communication
3 (3-0-6)
13044016 ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
Thai Language for Foreigners
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2
13021001 พลศึกษา
Physical Education
2 (1-2-3)
13021003 แบดมินตัน
Badminton
2 (1-2-3)
13021004 เทนนิส
Tennis
2 (1-2-3)
13021005 เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
2 (1-2-3)
13021006 ฟุตบอล
Football
2 (1-2-3)
13021007 บาสเกตบอล
Basketball
2 (1-2-3)
13021009 ว่ายน้ำ
Swimming
2 (1-2-3)
13021010 กอล์ฟ
Golf
2 (1-2-3)
13021013 ซอฟท์บอล
Softball
2 (1-2-3)
13021014 วอลเล่ย์บอล
Volleyball
2 (1-2-3)
13021018 ยูโด
Judo
2 (1-2-3)
13021023 กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
2 (1-2-3)
13021025 ลีลาศ
Social Dance
2 (1-2-3)
13021027 ฟุตซอล
Futsal
2 (1-2-3)
13021031 การช่วยคนตกน้ำและความปลอดภัยทางน้ำ
Life Saving and Water Safety
3 (2-2-5)
13021035 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ
Sports Science for Health
3 (2-2-5)
13021039 กีฬาเพื่อการแข่งขัน
Sports for Competition
3 (2-2-5)
13021040 ว่ายนํ้าเพื่อสุขภาพ
Swimming for Health
3 (2-2-5)
13021041 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
Exercise for Health
3 (2-2-5)
13022001 นันทนาการ
Recreation
2 (1-2-3)
13022005 การเป็นผู้นำค่ายพักแรม
Camp Leadership
2 (1-2-3)
13022006 เกมสร้างสรรค์สำหรับนันทนาการ
Games for Recreation
2 (1-2-3)
13022010 ลีลาศเพื่อสุขภาพ
Social Dance for Health
3 (2-2-5)
13022016 กิจกรรมเพื่อสุขภาพและสุขปฏิบัติ
Activities for Health Practices
2 (1-2-3)
13022018 สวัสดิศึกษา
Safety Education
2 (1-2-3)
13022020 ค่ายพักแรม
Camping
3 (2-2-5)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3
13063001 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sufficiency Economy to Sustainable Development
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 3
13061001 มนุษย์กับสังคม
Man and Society
3 (3-0-6)
13061002 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
13061003 สังคมวิทยาเบื้องต้น
Introduction to Sociology
2 (2-0-4)
13061005 สังคมวิทยาเมือง
Urban Sociology
3 (3-0-6)
13061010 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
Society and Environment
3 (3-0-6)
13061011 ชุมชนกับการพัฒนา
Community and Development
3 (3-0-6)
13061012 ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
3 (3-0-6)
13061015 สังคมกับเศรษฐกิจ
Society and Economy
3 (3-0-6)
13061016 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
General Economics
3 (3-0-6)
13061017 สังคมกับการปกครอง
Society and Government
3 (3-0-6)
13061018 การเมืองกับการปกครองของไทย
Thai Politics and Government
3 (3-0-6)
13063002 สังคมศาสตร์บูรณาการ
Integrative Social Sciences
3 (3-0-6)
13063004 พลเมืองโลกในกระแสโลกาภิวัตน์
Citizenship and Globalization
3 (3-0-6)
13063005 บทบาทหญิงชายกับการพัฒนา
Gender and Development
3 (3-0-6)
13065002 การเมืองการปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีน
Political and Government of The People's Republic of China
3 (3-0-6)
13065003 วัฒนธรรมและสังคมจีน
Chinese Cultures and Society
3 (3-0-6)
13065004 วัฒนธรรมและสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Cultures and Societies of South - East Asia
3 (3-0-6)
13065005 การเมืองการปกครองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Political and Government of South - East Asia
3 (3-0-6)
13065006 อนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงศึกษา
Greater Mekong Subregion Study
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3
22000001 สถิติพื้นฐาน
Elementary Statistics
3 (3-0-6)
22000002 คณิตศาสตร์และสถิติกับชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
22000003 คณิตศาสตร์เทคโนโลยี
Technological Mathematics
3 (2-2-5)
22000011 หลักสถิติเบื้องต้น
Principle of Statistics
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 3
22000004 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Thinking and Making Decision Scientifically
3 (3-0-6)
22000006 โลกและปรากฏการณ์
Earth Phenomenon
3 (3-0-6)
22000007 วิทยาศาสตร์กับชีวิต
Science and Life
3 (3-0-6)
22000008 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
22000010 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 91
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 30
10001202 กฎหมายธุรกิจและจริยธรรม
Business Law and Ethics
3 (3-0-6)
10002201 เศรษฐศาสตร์จุลภาค
Microeconomics
3 (3-0-6)
10002202 เศรษฐศาสตร์มหภาค
Macroeconomics
3 (3-0-6)
10003203 การวิเคราะห์ธุรกิจเชิงปริมาณ
Quantitative Analysis in Business
3 (3-0-6)
10003301 การเงินธุรกิจ
Business Finance
3 (3-0-6)
Prerequisite : 11011104 การบัญชีชั้นต้น 3 (2-2-5)
11011104 การบัญชีชั้นต้น
Introduction to Accounting
3 (2-2-5)
12011101 องค์การและการจัดการ
Organization and Management
3 (3-0-6)
12011305 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ
Production and Operations Management
3 (3-0-6)
Prerequisite : 12011101 องค์การและการจัดการ 3 (3-0-6)
12021101 หลักการตลาด
Principles of Marketing
3 (3-0-6)
12031101 การใช้งานระบบสารสนเทศในธุรกิจ
Implementation of Information System in Business
3 (2-2-5)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 31
10003402 เตรียมสหกิจศึกษาและการฝึกงานทางบริหารธุรกิจ
Pre Co-operative Education and Job Internship in Business Administration
1 (0-2-1)
12041101 โครงสร้างภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1
English Structure for Business 1
3 (3-0-6)
12041102 โครงสร้างภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2
English Structure for Business 2
3 (3-0-6)
Prerequisite : 12041101 โครงสร้างภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1 3 (3-0-6)
12041103 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษทางธุรกิจ
Listening and Speaking English for Business
3 (2-2-5)
12041204 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจเบื้องต้น
Fundamental Reading and Writing English for Business
3 (3-0-6)
12041205 การอ่านภาษาอังกฤษธุรกิจ
Business English Reading
3 (3-0-6)
Prerequisite : 12041102 โครงสร้างภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2 3 (3-0-6)
Prerequisite : 12041204 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจเบื้องต้น 3 (3-0-6)
12041306 การแปลภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1
Business English Translation 1
3 (2-2-5)
Prerequisite : 12041205 การอ่านภาษาอังกฤษธุรกิจ 3 (3-0-6)
12041307 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ 1
English Correspondence for Business 1
3 (2-2-5)
Prerequisite : 12041204 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจเบื้องต้น 3 (3-0-6)
12041308 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ 2
English Correspondence for Business 2
3 (2-2-5)
Prerequisite : 12041307 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ 1 3 (2-2-5)
12041309 ภาษาอังกฤษเพื่อการประชุมและการนำเสนอทางธุรกิจ
English for Business Meeting and Presentation
3 (2-2-5)
Prerequisite : 12041102 โครงสร้างภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2 3 (3-0-6)
12041410 สัมมนาภาษาอังกฤษธุรกิจ
Seminar in Business English
3 (2-2-5)
Prerequisite : 10003403 สหกิจศึกษาทางบริหารธุรกิจ 6 (0-40-0)
Prerequisite : 10003404 การฝึกงานทางบริหารธุรกิจ 3 (0-40-0)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 30
10001303 การภาษีอากร 1
Taxation 1
3 (3-0-6)
10001402 กฏหมายอุตสาหกรรมและแรงงาน
Industrial and Labor Legislation
3 (3-0-6)
10003202 การวิเคราะห์ธุรกิจเชิงสถิติ
Statistical Analysis in Business
3 (3-0-6)
10003205 จิตวิทยาธุรกิจ
Business Psychology
3 (3-0-6)
10003206 มนุษยสัมพันธ์ทางธุรกิจ
Human Relations in Business
3 (3-0-6)
10003207 เทคนิคการฝึกอบรมทางธุรกิจ
Training Techniques for Business
3 (2-2-5)
10003403 สหกิจศึกษาทางบริหารธุรกิจ
Co-operative Education in Business Administration
6 (0-40-0)
Prerequisite : 10003402 เตรียมสหกิจศึกษาและการฝึกงานทางบริหารธุรกิจ 1 (0-2-1)
Prerequisite : 12041101 โครงสร้างภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1 3 (3-0-6)
Prerequisite : 12041102 โครงสร้างภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2 3 (3-0-6)
Prerequisite : 12041103 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 3 (2-2-5)
Prerequisite : 12041204 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจเบื้องต้น 3 (3-0-6)
Prerequisite : 12041205 การอ่านภาษาอังกฤษธุรกิจ 3 (3-0-6)
Prerequisite : 12041306 การแปลภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1 3 (2-2-5)
Prerequisite : 12041307 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ 1 3 (2-2-5)
Prerequisite : 12041308 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ 2 3 (2-2-5)
Prerequisite : 12041309 ภาษาอังกฤษเพื่อการประชุมและการนำเสนอทางธุรกิจ 3 (2-2-5)
10003404 การฝึกงานทางบริหารธุรกิจ
Job Internship in Business Administration
3 (0-40-0)
Prerequisite : 10003402 เตรียมสหกิจศึกษาและการฝึกงานทางบริหารธุรกิจ 1 (0-2-1)
Prerequisite : 12041101 โครงสร้างภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1 3 (3-0-6)
Prerequisite : 12041102 โครงสร้างภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2 3 (3-0-6)
Prerequisite : 12041103 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 3 (2-2-5)
Prerequisite : 12041204 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจเบื้องต้น 3 (3-0-6)
Prerequisite : 12041205 การอ่านภาษาอังกฤษธุรกิจ 3 (3-0-6)
Prerequisite : 12041306 การแปลภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1 3 (2-2-5)
Prerequisite : 12041307 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ 1 3 (2-2-5)
Prerequisite : 12041308 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ 2 3 (2-2-5)
Prerequisite : 12041309 ภาษาอังกฤษเพื่อการประชุมและการนำเสนอทางธุรกิจ 3 (2-2-5)
12011203 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
Business Environment
3 (3-0-6)
Prerequisite : 12011101 องค์การและการจัดการ 3 (3-0-6)
12011301 เทคนิคการจัดการสมัยใหม่
Modern Management Techniques
3 (3-0-6)
Prerequisite : 12011101 องค์การและการจัดการ 3 (3-0-6)
12011304 การบริหารความขัดแย้งในองค์การ
Organizational Conflict Management
3 (3-0-6)
12011306 นวัตกรรมและการจัดการการเปลี่ยนแปลง
Innovation and Change Management
3 (3-0-6)
12011307 การจัดการความรู้
Knowledge Management
3 (3-0-6)
12011308 องค์การแห่งการเรียนรู้
Learning Organization
3 (3-0-6)
12011309 ภาวะผู้นำ
Leadership
3 (3-0-6)
Prerequisite : 12011101 องค์การและการจัดการ 3 (3-0-6)
12011401 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
International Business Management
3 (3-0-6)
12011407 การวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจและการลงทุน
Business Trend and Investment Analysis
3 (3-0-6)
12011409 การเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ในที่ทำงาน
Enhancing Workplace Learning Capabilities
3 (3-0-6)
12012201 เครื่องใช้สำนักงานและการจัดเก็บเอกสาร
Office Machines and Filing
3 (2-2-5)
12012203 การสื่อสารภายในองค์การ
Organizational Communication
3 (3-0-6)
12012204 เทคนิคการพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ 1
Computer Typing Techniques 1
3 (2-2-5)
12012205 เทคนิคการพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ 2
Computer Typing Techniques 2
3 (2-2-5)
Prerequisite : 12012204 เทคนิคการพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ 1 3 (2-2-5)
12012301 การจัดการสำนักงาน
Office Management
3 (3-0-6)
Prerequisite : 12011101 องค์การและการจัดการ 3 (3-0-6)
12012302 ปฏิบัติการสำนักงานจำลอง
Office Simulation Operation
3 (2-2-5)
Prerequisite : 12012201 เครื่องใช้สำนักงานและการจัดเก็บเอกสาร 3 (2-2-5)
12022311 การจัดการโลจิสติกส์
Logistics Management
3 (3-0-6)
Prerequisite : 12021101 หลักการตลาด 3 (3-0-6)
12041111 ภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน
English for Office Assistants
3 (3-0-6)
12041112 ภาษาอังกฤษสำหรับการบัญชี
English for Accounting
3 (3-0-6)
12041113 ภาษาอังกฤษสำหรับการตลาด
English for Marketing
3 (3-0-6)
12041214 ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ
English for Hospitality
3 (3-0-6)
Prerequisite : 12041102 โครงสร้างภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2 3 (3-0-6)
12041215 ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์
English for Public Relations
3 (3-0-6)
Prerequisite : 12041102 โครงสร้างภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2 3 (3-0-6)
12041216 ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดนิทรรศการและการประชุม
English for Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions (MICE)
3 (3-0-6)
Prerequisite : 12041102 โครงสร้างภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2 3 (3-0-6)
12041217 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเข้า-ส่งออก
English for Import - Export
3 (3-0-6)
Prerequisite : 12041102 โครงสร้างภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2 3 (3-0-6)
12041218 การพูดเชิงธุรกิจในที่ชุมชน
Public Speaking for Business Purposes
3 (2-2-5)
Prerequisite : 12041102 โครงสร้างภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2 3 (3-0-6)
12041319 เทคนิคการจดบันทึกและการย่อความทางธุรกิจ
Note-Taking and Summarizing Techniques in Business
3 (2-2-5)
Prerequisite : 12041204 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจเบื้องต้น 3 (3-0-6)
12041320 การแปลภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2
Business English Translation 2
3 (2-2-5)
Prerequisite : 12041306 การแปลภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1 3 (2-2-5)
12041321 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ
English for International Business and Trade
3 (3-0-6)
Prerequisite : 12041102 โครงสร้างภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2 3 (3-0-6)
12041322 ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศเจ้าของภาษาอังกฤษ
Sociological and Cultural Background of English-Speaking Countries
3 (3-0-6)
12041323 ภาษาอังกฤษเพื่อธนาคารและการเงิน
English for Banking and Finance
3 (3-0-6)
12041324 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
English for Business Communication
3 (3-0-6)
12042001 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐานทางธุรกิจ 1
Fundamental French for Business 1
3 (3-0-6)
12042002 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐานทางธุรกิจ 2
Fundamental French for Business 2
3 (3-0-6)
Prerequisite : 12042001 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐานทางธุรกิจ 1 3 (3-0-6)
12042003 ภาษาฝรั่งเศสระดับกลางทางธุรกิจ 1
Intermediate French for Business 1
3 (3-0-6)
Prerequisite : 12042002 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐานทางธุรกิจ 2 3 (3-0-6)
12042004 ภาษาฝรั่งเศสระดับกลางทางธุรกิจ 2
Intermediate French for Business 2
3 (3-0-6)
Prerequisite : 12042003 ภาษาฝรั่งเศสระดับกลางทางธุรกิจ 1 3 (3-0-6)
12042005 การฟังและการพูดภาษาฝรั่งเศสทางธุรกิจ
Listening and Speaking French for Business
3 (3-0-6)
Prerequisite : 12042004 ภาษาฝรั่งเศสระดับกลางทางธุรกิจ 2 3 (3-0-6)
12043001 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานทางธุรกิจ 1
Fundamental Japanese for Business 1
3 (3-0-6)
12043002 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานทางธุรกิจ 2
Fundamental Japanese for Business 2
3 (3-0-6)
Prerequisite : 12043001 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานทางธุรกิจ 1 3 (3-0-6)
12043003 ภาษาญี่ปุ่นระดับกลางทางธุรกิจ 1
Intermediate Japanese for Business 1
3 (3-0-6)
Prerequisite : 12043002 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานทางธุรกิจ 2 3 (3-0-6)
12043004 ภาษาญ่ีปุ่นระดับกลางทางธุรกิจ 2
Intermediate Japanese for Business 2
3 (3-0-6)
Prerequisite : 12043003 ภาษาญี่ปุ่นระดับกลางทางธุรกิจ 1 3 (3-0-6)
12043005 การฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่นทางธุรกิจ
Listening and Speaking Japanese for Business
3 (3-0-6)
Prerequisite : 12043004 ภาษาญ่ีปุ่นระดับกลางทางธุรกิจ 2 3 (3-0-6)
12044001 ภาษาจีนพื้นฐานทางธุรกิจ 1
Fundamental Chinese for Business 1
3 (3-0-6)
12044002 ภาษาจีนพื้นฐานทางธุรกิจ 2
Fundamental Chinese for Business 2
3 (3-0-6)
Prerequisite : 12044001 ภาษาจีนพื้นฐานทางธุรกิจ 1 3 (3-0-6)
12044003 ภาษาจีนระดับกลางทางธุรกิจ 1
Intermediate Chinese for Business 1
3 (3-0-6)
Prerequisite : 12044002 ภาษาจีนพื้นฐานทางธุรกิจ 2 3 (3-0-6)
12044004 ภาษาจีนระดับกลางทางธุรกิจ 2
Intermediate Chinese for Business 2
3 (3-0-6)
Prerequisite : 12044003 ภาษาจีนระดับกลางทางธุรกิจ 1 3 (3-0-6)
12044005 การฟังและการพูดภาษาจีนทางธุรกิจ
Listening and Speaking Chinese for Business
3 (3-0-6)
Prerequisite : 12044004 ภาษาจีนระดับกลางทางธุรกิจ 2 3 (3-0-6)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร


เขตพื้นที่: เชียงใหม่
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา
อาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจ
อาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจ