รายละเอียดหลักสูตร

เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ / Bachelor of Technology Program in Landscape Technology

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 129 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตก 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-ภาษาไทย 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-ภาษาอื่นๆ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 92 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 30 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 44 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 18 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3
13062001 จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology
3 (3-0-6)
13062002 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
13064003 การคิดเชิงนวัตกรรม
Innovative Thinking
3 (3-0-6)
13064008 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อวิชาชีพ
Personality Development for Vocation
3 (3-0-6)
13064009 ทักษะชีวิตและจิตอาสา
Life Skills and Volunteer Mind
3 (3-0-6)
13064010 จริยธรรมในวิชาชีพ
Ethics of Vocation
3 (3-0-6)
13064011 จิตปัญญาศึกษา
Contemplative Education
3 (3-0-6)
13065004 วัฒนธรรมและสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Cultures and Societies of South - East Asia
3 (3-0-6)
13065005 การเมืองการปกครองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Political and Government of South - East Asia
3 (3-0-6)
13065006 อนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงศึกษา
Greater Mekong Subregion Study
3 (3-0-6)
13066001 สารสนเทศเพื่อการเขียนรายงาน
Information for Report Writing
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตก 9
13031004 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
English for Career
3 (3-0-6)
13031005 ภาษาอังกฤษเทคนิค
Technical English
3 (3-0-6)
13031013 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายทางวิชาการ
English for Academic Purposes
3 (3-0-6)
13031016 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
3 (3-0-6)
13031017 ภาษาอังกฤษผ่านสื่อและเทคโนโลยี
English through Media and Technology
3 (3-0-6)
13031203 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
English in Everyday Use
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2
13021001 พลศึกษา
Physical Education
2 (1-2-3)
13021009 ว่ายน้ำ
Swimming
2 (1-2-3)
13021023 กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
2 (1-2-3)
13021025 ลีลาศ
Social Dance
2 (1-2-3)
13021041 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
Exercise for Health
3 (2-2-5)
13022001 นันทนาการ
Recreation
2 (1-2-3)
13022005 การเป็นผู้นำค่ายพักแรม
Camp Leadership
2 (1-2-3)
13022006 เกมสร้างสรรค์สำหรับนันทนาการ
Games for Recreation
2 (1-2-3)
13022018 สวัสดิศึกษา
Safety Education
2 (1-2-3)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3
13063001 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sufficiency Economy to Sustainable Development
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 2
13061002 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
13061003 สังคมวิทยาเบื้องต้น
Introduction to Sociology
2 (2-0-4)
13061010 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
Society and Environment
3 (3-0-6)
13061011 ชุมชนกับการพัฒนา
Community and Development
3 (3-0-6)
13061015 สังคมกับเศรษฐกิจ
Society and Economy
3 (3-0-6)
13061016 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
General Economics
3 (3-0-6)
13061018 การเมืองกับการปกครองของไทย
Thai Politics and Government
3 (3-0-6)
13061022 เหตุการณ์ปัจจุบันของโลก
World Today
2 (2-0-4)
13063003 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
Local Wisdom
2 (2-0-4)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3
22000001 สถิติพื้นฐาน
Elementary Statistics
3 (3-0-6)
22000002 คณิตศาสตร์และสถิติกับชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
22000003 คณิตศาสตร์เทคโนโลยี
Technological Mathematics
3 (2-2-5)
22000011 หลักสถิติเบื้องต้น
Principle of Statistics
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 3
22000004 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Thinking and Making Decision Scientifically
3 (3-0-6)
22000006 โลกและปรากฏการณ์
Earth Phenomenon
3 (3-0-6)
22000007 วิทยาศาสตร์กับชีวิต
Science and Life
3 (3-0-6)
22000008 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
22000010 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-ภาษาไทย 3
13044001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
3 (3-0-6)
13044002 ภาษาเพื่อการสืบค้น
Language for Retrieval
3 (3-0-6)
13044007 การพูดและการเขียนทางวิชาชีพ
Speaking and Writing for Careers
3 (3-0-6)
13044013 ทักษะภาษากับการพัฒนาความคิด
Language Skills and Thinking Development
3 (3-0-6)
13044014 การเขียนรายงานทางวิชาชีพ
Professional Report Writing
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-ภาษาอื่นๆ 3
13042005 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน
Fundamental Japanese Conversation
3 (3-0-6)
13042006 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานต่อเนื่อง
Fundamental Japanese Conversation in Continuous Level
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13042005 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 3 (3-0-6)
13043005 ภาษาจีนพื้นฐาน
Fundamental Chinese
3 (3-0-6)
13043006 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
3 (3-0-6)
13043007 ภาษาจีนเพื่อการอาชีพ
Chinese for Careers
3 (3-0-6)
13043008 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ
Business Chinese
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 92
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 30
21040101 เรขะนิเทศ
Graphic Communcation
3 (0-6-3)
21040102 หลักการออกแบบเบื้องต้น
Fundamental Design
3 (2-3-5)
21040103 ภูมิทัศน์เบื้องต้น
Fundamental Landscape
3 (2-3-5)
21040104 เขียนแบบก่อสร้างภูมิทัศน์
Landscape Construction Drawing
3 (0-6-3)
21040105 ปฐพีวิทยาทั่วไปสำหรับงานภูมิทัศน์
General Soil Science for Landscape
3 (2-3-5)
21040106 การสำรวจภูมิทัศน์
Landscape Inventory
3 (1-4-4)
21040107 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานภูมิทัศน์
Software Package for Landscape
3 (2-3-5)
21040108 การก่อสร้างภูมิทัศน์
Landscape Construction
3 (1-4-4)
21040209 วัสดุตกแต่งภูมิทัศน์
Material for Landscape
3 (1-4-4)
21040210 วิศวกรรมเพื่องานภูมิทัศน์
Landscape Engineering
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 44
21041101 การจำแนกวัสดุพืชพรรณ
Classification of Plant Materials
3 (2-2-5)
21041202 วัสดุพืชพรรณและการเลือกใช้
Plant Materials and Plant Selection
3 (2-2-5)
21041203 การออกแบบสวนประดับ
Ornamental Gardens Design
3 (1-4-4)
21041204 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
Computer for Design
3 (1-4-4)
21041205 การวางผังโครงการ
Site Planning
3 (2-3-5)
21041206 การดูแลรักษาภูมิทัศน์
Landscape Maintenance
3 (1-4-4)
21041208 วัสดุก่อสร้างงานภูมิทัศน์
Landscape Construction Materials
3 (3-0-6)
21041209 การออกแบบเคหะภูมิทัศน์
Home Landscape Design
3 (1-4-4)
21041210 ชลประทานเพื่องานภูมิทัศน์
Landscape Irrigation
3 (2-3-5)
21041311 การบริหารธุรกิจภูมิทัศน์
Business Administration Landscape
3 (3-0-6)
21049201 ทักษะวิชาชีพภูมิทัศน์
Practical Skills in Landscape
3 (0-6-3)
21049302 สัมมนาภูมิทัศน์
Seminar in Landscape
2 (1-2-3)
21049304 ปัญหาพิเศษทางภูมิทัศน์
Special Problems in Landscape
3 (0-6-3)
21049413 ฝึกงานทางวิชาชีพภูมิทัศน์
Job Internship in Landscape
6 (0-40-0)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 18
21041329 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
Environmental Impact Assessment
3 (3-0-6)
21041330 ภูมิทัศน์วัฒนธรรม
Cultural Landscape
3 (1-4-4)
21041331 พรรณไม้ในงานภูมิทัศน์
Plants in Landscape
3 (2-3-5)
21042201 การออกแบบสวนน้ำ
Water Garden Design
3 (2-3-5)
21042202 การวาดภาพภูมิทัศน์
Landscape Drawing
3 (0-6-3)
21042203 การจัดสวนภายในอาคาร
Interior Gardening
3 (1-4-4)
21042204 พืชสมุนไพรเพื่องานภูมิทัศน์
Medicinal Plants for Landscape
3 (2-3-5)
21042205 ไม้ดัดและไม้แคระ
Miniature Tree and Bonsai
3 (2-2-5)
21042206 หญ้าสนาม
Turf
3 (1-4-4)
21042207 การประมาณราคางานภูมิทัศน์
Landscape Estimation
3 (3-0-6)
21042208 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบภูมิทัศน์
Computer for Landscape Design
3 (0-6-3)
21042209 การออกแบบโครงการ
Site Design
3 (1-4-4)
21042210 การจัดการสถานเพาะชำเพื่องานภูมิทัศน์
Nursery Management for Landscape
3 (2-3-5)
21042211 การวางแผนและออกแบบสวนสาธารณะ
Public Park Planning and Design
3 (1-4-4)
21042212 การวางแผนและออกแบบพื้นที่นันทนาการ
Panning and Design of Recreation Areas
3 (2-3-5)
21042213 การออกแบบวางผังพืชพรรณ
Planting Design
3 (1-4-4)
21042214 สถาปัตยกรรมเบื้องต้น
Fundamental Architectural
3 (2-3-5)
21042215 ภูมิทัศน์เขตร้อน
Topical Landscape
3 (3-0-6)
21042216 การจัดการสนามกอล์ฟ
Golf course Management
3 (1-4-4)
21042217 เครื่องทุ่นแรงสำหรับงานภูมิทัศน์
Mechanization for Landscape
3 (1-4-4)
21042218 การควบคุมงานภูมิทัศน์
Construction Inspection for Landscape
3 (2-2-5)
21042219 การบริหารโครงการภูมิทัศน์
Landscape Project Administration
3 (3-0-6)
21042220 กฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับงานภูมิทัศน์
Laws Related to Landscape
3 (3-0-6)
21042321 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
Environmental Conservation
3 (3-0-6)
21042322 คอมพิวเตอร์สำหรับงานนำเสนอและแอนิเมชัน
Computer Aided Presentation and Animation
3 (0-6-3)
21042323 สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่องานภูมิทัศน์
Geographic Information System for Landscape
3 (1-4-4)
21042324 ภูมิทัศน์เมือง
Urban Landscape
3 (2-3-5)
21042325 ภูมิทัศน์ศึกษา
Landscape Field Study
3 (0-6-3)
21042326 เรื่องเฉพาะทางภูมิทัศน์
Selected Topics in Landscape
3 (3-0-6)
21042327 แสงและเสียงสำหรับงานภูมิทัศน์
Light and Sound for Landscape
3 (2-3-5)
21042328 การวางแผนทรัพยากร
Resource Planning
3 (2-3-5)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร


เขตพื้นที่: ลำปาง
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา
อาจารย์ประจำหลักสูตร พืชศาสตร์
อาจารย์ประจำหลักสูตร พืชศาสตร์
อาจารย์ประจำหลักสูตร พืชศาสตร์
อาจารย์ประจำหลักสูตร พืชศาสตร์
อาจารย์ประจำหลักสูตร พืชศาสตร์