รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ / English for Hospitality

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 12041214
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : English for Hospitality
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

Microsoft Teams code

8eazw4f

รายวิชา - ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ

อาจารย์ผู้สอน