รายละเอียด

กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา / Process of Thinking and Problem Solving

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 1 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBIN101 SEC.1
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Process of Thinking and Problem Solving
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

อ.รัตนา อระภักดี (อ.อุ๊)

รับผิดชอบวิชา กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา  :  กลุ่มเรียนที่ 1

คาบเรียน : วันจันทร์ เวลา 08.00 - 11.00 น.

สแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่ม

 

ติดต่ออาจารย์

1. ห้องพักอาจารย์ อาคารศึกษาทั่วไป ชั้น 2 

    อังคารและพุธ เวลา 16.00 - 17.00 น.

    พฤหัสและศุกร์ เวลา 10.00 - 11.30 น.

รายวิชา - กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา

อาจารย์ผู้สอน