รายละเอียด

การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ / Computer-Electrical Drawing

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 04212210
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Computer-Electrical Drawing
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0f00ae41fe0746ffa68c8f3d48bae1e4%40thread.tacv2/conversations?groupId=248dddf9-e3f6-4de5-a7b7-bb19c69b6ac1&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

 

Team code : 75op7b3

รายวิชา - การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์

อาจารย์ผู้สอน