รายละเอียด

ปฏิบัติการจำลองการทำงานของวงจรและสัญญาณ / Signal and Circuits Operational Simulation Laboratory

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : TEDEE229
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ปฏิบัติการจำลองการทำงานของวงจรและสัญญาณ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Signal and Circuits Operational Simulation Laboratory
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2562

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - ปฏิบัติการจำลองการทำงานของวงจรและสัญญาณ

1) แนะนำรายวิชาและเกณฑ์การเก็บคะแนน
2) Introduction to PSpice
กิจกรรม : บรรยายแนะนำรายวิชา โดยใช้ สื่อ Power Point

1) Capture basics
- Getting started
- The Capture work environment
- Starting a project
- Setting up your project
- Printing and plotting
กิจกรรม : สาธิตการใช้งานโปรแกรม พร้อมยกตัวอย่างประกอบ

1) Creating designs
- Design structure
- Placing editing, and connecting parts and symbols
- Adding and editing graphics and text
- Using macros
- Changing your view of a schematic page
กิจกรรม : สาธิตการใช้งานโปรแกรม พร้อมยกตัวอย่างประกอบ

1) Libraries and parts
- About libraries and parts
- Creating and editing parts
2) Processing your design
- About the processing tools
- Preparing to create a netlist
- Creating a netlist, Creating reports
- Exporting and importing schematic data
- Generating a part
- Using Capture with Orcad Layout
- Using Capture with PSpice
กิจกรรม : สาธิตการใช้งานโปรแกรม พร้อมยกตัวอย่างประกอบ

ปฏิบัติการทบทวนกฎและทฤษฏีบทของวงจรไฟฟ้า
กิจกรรม : บรรยายหัวงานและตรวจผลการทดลองตามใบปฏิบัติการทดลอง

ปฏิบัติการวิเคราะห์ผลตอบสนองทางเวลาและความถี่ของวงจร RLC
กิจกรรม : บรรยายหัวงานและตรวจผลการทดลองตามใบปฏิบัติการทดลอง

ปฏิบัติการวงจรขยายสัญญาณที่ใช้ทรานซิสเตอร์รอยต่อไบโพลาร์ ทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้าและออปแอมป์
กิจกรรม : บรรยายหัวงานและตรวจผลการทดลองตามใบปฏิบัติการทดลอง

ปฏิบัติการวงจรกำเนิดความถี่ที่ใช้ทรานซิสเตอร์รอยต่อไบโพลาร์ ทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้าและออปแอมป์
กิจกรรม : บรรยายหัวงานและตรวจผลการทดลองตามใบปฏิบัติการทดลอง

สอบกลางภาค
กิจกรรม : -

ปฏิบัติการหาคุณลักษณะของสัญญาณและวงจรกำเนิดสัญญาณต่าง ๆ
กิจกรรม : บรรยายหัวงานและตรวจผลการทดลองตามใบปฏิบัติการทดลอง

ปฏิบัติการทำสังวัตนาการ (Convolution) และการแปลงโดเมนของสัญญาณ
กิจกรรม : บรรยายหัวงานและตรวจผลการทดลองตามใบปฏิบัติการทดลอง

ปฏิบัติการสร้างสมการจากคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์และการเชื่อมต่อในระบบ
กิจกรรม : บรรยายหัวงานและตรวจผลการทดลองตามใบปฏิบัติการทดลอง

ปฏิบัติการสร้างสมการของระบบจากรูปแบบวิธีการสร้างสมการจากคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์และการเชื่อมต่อในระบบโดยใช้คอมพิวเตอร์
กิจกรรม : บรรยายหัวงานและตรวจผลการทดลองตามใบปฏิบัติการทดลอง

ปฏิบัติการสร้างสมการของระบบจากรูปแบบวิธีการสร้างสมการจากคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์และการเชื่อมต่อในระบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ (ต่อ)
กิจกรรม : บรรยายหัวงานและตรวจผลการทดลองตามใบปฏิบัติการทดลอง

ปฏิบัติการแก้ปัญหาของสมการพีชคณิตเชิงเส้นและเทคนิคการแก้ปัญหาของเมทริกต์ต่างๆ
กิจกรรม : บรรยายหัวงานและตรวจผลการทดลองตามใบปฏิบัติการทดลอง

การทดสอบ Term Project และนำเสนอผลงาน
กิจกรรม : ตรวจผลการทดลองตามใบปฏิบัติการทดลอง

สอบปลายภาค
กิจกรรม : -

อาจารย์ผู้สอน