รายละเอียด

คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ / Mathematical Foundations for Computer Engineering

  • 4 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 70 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGCE102
  • ชื่อรายวิชา(TH) : คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Mathematical Foundations for Computer Engineering
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2562

รายละเอียด

Discrete Mathematics

References:

[1] Susanna S. Epp. Discrete mathematics with applications. 4th ed. Canada: Brooks/Cole Cengage Learning, 2011.

[2] Kenneth H. Rosen. Discrete Mathematics and Its Applications. 4th ed. Singapore: McGraw-Hill, 1999.

 

รายวิชา - คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

อาจารย์ผู้สอน