รายละเอียด

1111 / เทคโนโลยีน้ำนมและผลิตภัณฑ์

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : bsc
  • ชื่อรายวิชา(TH) : 1111
  • ชื่อรายวิชา (EN) : เทคโนโลยีน้ำนมและผลิตภัณฑ์
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2562

รายละเอียด

a;klj;ldf

รายวิชา - 1111

อาจารย์ผู้สอน