รายละเอียด

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ / Management Information Systems

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ิbsccs109
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Management Information Systems
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2562

รายละเอียด

รายวิชา - ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

อาจารย์ผู้สอน